Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма навчальної дисципліни.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
80.38 Кб
Скачать

6

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький політехнічний коледж»

Програма

нормативної навчальної дисципліни

підготовки молодшого спеціаліста

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 5.050901 Радіотехніка

(шифр і назва напряму)

спеціальності 5.05090101 «Конструювання, виробництво

та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»

(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП________)

Чернівці

2012 рік

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інформатика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 5.050901 Радіотехніка, спеціальність 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є апаратні та програмні засоби обробки інформації, формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів, теорія, методи, функціонування інформаційних систем і технологій пов’язаних з обробкою інформації.

Міждисциплінарні зв’язки:

Вивчення дисципліни забезпечується знаннями з курсу основ інформатики та обчислювальної техніки, фізики та математики. Оволодіння засобами інформаційних технологій як інструментом навчальної (а потім, професійної) діяльності сприяє успішному засвоєнню курсів спеціальних дисциплін «ЕОМ та мікропроцесорні засоби», «Системи автоматизованого проектування».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інформатика” є формування у майбутніх радіотехніків сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом.

Дисципліна спрямована на засвоєння знань у галузі організації та функціонування апаратного та програмного забезпечення сучасної обчислювальної техніки, основних прийомів алгоритмізації і програмування мовою високого рівня, а також оволодіння навичками роботи на персональному комп’ютері (ПК) та розв’язку типових задач з використанням прикладного програмного забезпечення (ПЗ).

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформатика ” є набуття студентами знань щодо процесів перетворення, передавання та обробки інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій і розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів для розв’язування професійних задач.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

‑ основні принципи кодування інформації, поняття системи числення, правила перетворення чисел та виконання арифметичних дій в двійковій системі числення;

‑ елементи математичної логіки: поняття логічної змінної та логічної функції, схематичні позначення та таблиці істинності логічних елементів «І», «АБО». «НІ»;

– основні принципи організації та функціонування обчислювальної техніки;

– особливості архітектури сучасних ЕОМ, а також призначення їх основних та периферійних пристроїв;

– призначення та склад сучасного програмного забезпечення ПК;

– принципи растрової та векторної комп’ютерної графіки, можливості векторних графічних редакторів;

‑ основні функції та можливості табличного процесора;

‑ поняття моделювання фізичних процесів на прикладі моделювання неперервного сигналу;

‑ поняття алгоритму, його властивості та способи запису, типи алгоритмів;

– основні засоби та прийоми програмування мовою С++;

– засади організації простих та структурованих програм;

– фундаментальні типи та структури даних та їхню організацію;

– особливості обміну даними між програмою та файловою системою ПК;

– алгоритми сортування масивів;

– правила опису та використання функцій в мові програмування С++.

вміти :

‑ перетворювати числа з десяткової системи числення у двійкову, вісімкову, шістнадцяткову та навпаки;

‑ виконувати арифметичні дії з двійковими кодами;

‑ будувати на основі таблиці істинності логічну комбінаційну схему пристрою;

‑ доводити тотожності булевої алгебри за допомогою таблиць істинності;

‑ визначати характеристики та основні параметри апаратного забезпечення ПК;

‑ використовувати прикладне програмне забезпечення для розв’язку типових задач;

‑ зображати принципові та комбінаційні логічні схеми у векторному графічному редакторі;

‑ зображати блок-схеми типових алгоритмів;

‑ працювати в системі програмування Borland C++;

‑ складати та виконувати лінійні програми обробки числових даних;

‑ складати та відлагоджувати розгалужені програми з використанням логічних операцій;

‑ складати та відлагоджувати циклічні програми;

‑ складати та відлагоджувати програми обробки числових масивів та символьних рядків даних;

‑ реалізувати алгоритми сортування масивів даних;

‑ використовувати в програмах функції та структури даних;

‑ використовувати в програмах файли для зчитування та запису обробленої інформації на зовнішні носії.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 години/3,75 кредитів ECTS.