Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма курсу Міжнародна економіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2. Ресурсно-виробничі форми мев

Тема 4. Міжнародні фінансово-кредитні відносини Міжнародний рух капіталів. Суть міжнародних фінансово-кредитних відносин. Міжнародна міграція капіталів. Підприємницький і позичковий капітал. Суть і причини експорту капіталу. Цілі і форми експорту капіталу та його імпорту. Прямі та портфельні інвестиції. Іноземні інвестиції: користь і проблеми. Масштаби, структура і динаміка міжнародного руху капіталів. Міжнародна економічна допомога.  Світовий ринок позичкових капіталів. Суть світового ринку позичкових капіталів (СРПК). Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів. Економічнозмістова структура СРПК. Інституціональна структура СРПК. Основні кредитори, посередники та споживачі капіталів на СРПК. Географічна структура. Основні міжнародні фінансові центри, передумови їхнього виникнення й особливості функціонування. Євроринок: суть, структура. Євровалюта. Євродолар. Єврооблігація. Міжнародні кредитні відносини. Суть і функції міжнародного кредиту. Класифікація кредитів. Умови кредитування. Основні напрямки кредитування. Кредитоспроможність країн світу. Кредитні ризики. Найрозповсюдженіші види фінансового кредитування. Роловер. Стендбай. Синдиковані позики. Міжнародні облігаційні позики. Розширене кредитування. Міжнародні фінансово-кредитні організації. Суть і структура міжнародної фінансово-кредитної системи. Група Світового Банку. Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку. Міжнародна Асоціація Розвитку. Міжнародна Фінансова Корпорація. Багатостороннє Агентство Гарантування Інвестицій. Міжнародний Центр Розв’язання Інвестиційних Спорів. Банк Міжнародних Розрахунків. Азійський Банк Розвитку. Африканський Банк Розвитку. Міжамериканський Банк Розвитку. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку. Паризький клуб. Лондонський клуб. Проблеми і перспективи участі України в розвитку світового ринку капіталів. Міжнародна міграція капіталу і національне господарство України. Іноземні інвестиції в економіці України. Проблеми України щодо міжнародних розрахунків, зовнішня заборгованість. Міжнародні кредити: проблема оптимального використання. Україна в міжнародних фінансово-кредитних організаціях. Тема 5. Світовий ринок трудових ресурсів  Загальні закономірності розвитку світового ринку трудових ресурсів. Суть міжнародних трудових відносин. Суть і структура світового ринку трудових ресурсів. Особливості динаміки професійної структури та форм зайнятості економічно активного населення країн світу. Причини формування надлишків робочої сили в одних країнах чи регіонах і дефіциту трудових ресурсів в інших. Особливості динаміки професійної структури та форм зайнятості економічно активного населення країн світу. Ускладнення технологій як фактор зростання потреби в спеціалістах високої кваліфікації. Світові проблеми безробіття. Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних міграційних процесів. Співвідношення понять: міграція населення, міжнародна міграція і міжнародна міграція трудових ресурсів. Обертова і необертова міграція. Суть, причини і види міжнародної трудової міграції. Структура світової системи міграційних процесів. Основні експортери та імпортери трудових ресурсів. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Світовий ринок спеціалістів високої кваліфікації і проблеми "відпливу умів”. Проблеми соціального захисту іммігрантів і прояви дискримінації щодо них.  Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародне адміністративно-правове й економічне регулювання. Одно-, дво-, багатосторонні угоди щодо регулювання міграційних процесів у рамках інтеграційних угруповань і між окремими країнами. Програми стимулювання еластичності ринку праці та забезпечення зайнятості населення. Роль міжнародних організацій у регулюванні міграційних процесів. Завдання, структура і основні напрямки діяльності Міжнародної Організації Праці.Завдання, структура і основні напрямки діяльності Міжнародної Організації з Міграції (IOM). Україна у світових міграційних потоках. Використання іноземної робочої сили в Україні. Етапи, структура і напрямки еміграції українського населення. Проблеми "відпливу умів” в Україні. Наслідки світових міграційних процесів для України. Особливості регулювання еміграційних процесів українською державою. Тема 6. Міжнародне науково-технічне співробітництво Суть і структура міжнародного науково-технічного співробітництва. Визначення суті міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС). Міжнародні форми передачі технологій. Необхідність обміну науково-технічними документами, патентами, ліцензіями, технологіями. Пріоритетні напрямки розвитку МНТС. Інтелектуальна власність у царині МНТС. Визначення суті інтелектуальної власності. Об’єкти інтелектуальної власності. Know-how як нові знання. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки. Правовий захист інтелектуальної власності. Патентування: доцільність, значення, межі, міжнародний аспект. Основні критерії патентоспроможності винаходу. Права володаря патенту. Поле дії патенту. Причини відмови від патентування. Розбіжності правил патентування на міжнародному рівні. Міжнародне науково-технічне ліцензування. Суть ліцензування. Міжнародна ліцензійна угода та її види. Види ліцензійних винагород. Доцільність продажу технологій. Об’єкти міжнародного ліцензування. Структурні зміни світового ринку ліцензій. Фактори попиту і пропозиції на світових ринках ліцензій. Міжнародний інжиніринг. Суть інжинірингу. Структура міжнародних інжинірингових послуг. Спеціалізація інжинірингових фірм. Види інжинірингу.Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами. Основні тенденції розвитку світового ринку інжинірингових послуг.  Міжнародні міжвузівські наукові та навчальні стосунки. Основні форми обміну науковими знаннями у світі. Різноманітність видів зв’язків між вузами різних країн. Міжнародні наукові конференції. Обмін спеціалістами, вченими, аспірантами, студентами. Міжнародні стосунки на рівні середніх учбових закладів. Регулювання у сфері МНТС. Міжнародні організації, угоди і програми, що діють у сфері МНТС. Координаційні міжнародні програми спільних наукових досліджень. Роль ЮНЕСКО в налагодженні наукових і культурних зв’язків між різними країнами і регіонами світу. Світова Організація Інтелектуальної Власності. Проблеми і перспективи участі України в МНТС. Сучасний стан науково-технічного співробітництва України з іншими країнами. Правовий захист інтелектуальної власності в українському законодавстві. Розвиток інжинірингу в Україні та перспективні можливості експорту інжинірингових послуг. Основні перспективні напрямки подальшої участі України в МНТС. Тема 7. Міжнародне виробниче співробітництво Загальний підхід до визначення суті міжнародного виробничого співробітництва. Суть міжнародних виробничих відносин. Міжнародний поділ праці як основна умова існування і розвитку міжнародного виробничого співробітництва. Діалектичне співвідношення міжнародної спеціалізації виробництва і міжнародної кооперації виробництва. Основні форми і напрямки розвитку міжнародного виробничого співробітництва.  Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Суть міжнародної спеціалізації виробництва (МСВ). Структура МСВ. Форми та види внутрігалузевої міжнародної спеціалізації. Територіальний аспект вивчення системи МСВ. Вертикальний розтин системи МСВ. Основні показники міжнародної спеціалізації країни, регіону, галузі. Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації. Експортна квота. Значення МСВ в розвитку світового господарства. Суть міжнародної виробничої кооперації (МВК). Основні ознаки МВК. Класифікація МВК. Основні методи налагодження МВК. Розробка і виконання спільних програм. Підрядне кооперування. Спільне виробництво. Договірна спеціалізація. Інтегративне кооперування. Міжнародне спільне підприємництво. Суть міжнародного спільного підприємництва. Юридичний статус міжнародних спільних підприємств (МСП). Класифікація МСП. Фактори розвитку міжнародного спільного підприємництва. Міжнародна практика створення та діяльності МСП. Досвід посткомуністичних країн у створенні МСП. Проблеми створення і функціонування МСП посткомуністичних країнах. Транснаціональна кооперація. Суть, еволюція, організаційна структура і система управління транснаціональних компаній (ТНК). Семантика поняття транснаціонального бізнесу. Особливості природи транснаціональної компанії. Особливості природи мультинаціональної компанії. Особливості процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізації діяльності фірм. Основні риси ТНК. Тенденції розвитку транснаціонального бізнесу. Роль ТНК в розвитку країн метропольного базування і в розвитку економік країн, що розвиваються. Особливості підходів до наддержавного регулювання діяльності ТНК у таких організацій, як ООН і ОЕСР. Вертикальний розтин системи міжнародного виробничого співробітництва. Міжнародне енергетичне співробітництво. Особливості сучасного етапу розвитку світового паливно-енергетичного співробітництва. Основні напрямки розвитку НТП в енергетичній сфері. Роль країн ОПЕК у розвитку світового ринку нафти і газу. Європейське Співтовариство з Атомної Енергії (Євратом). Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (МАГАТЕ). Міжнародне співробітництво у сфері сировинного виробництва. Поняття сировини і суть міжнародного співробітництва щодо неї. Види сировинних матеріалів. Вплив науково-технічного прогресу на міжнародне співробітництво у сфері виробництва сировини. Світова тенденція до зменшення потреб у чорних металах і до зростання використання пластмас. Міжнародні асоціації експортерів сировини. Структура переробної галузі світового господарства та її зміни Ускладнення техніки і технологій як причина міжнародної кооперації виробництва. Роль Організації Об`єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО) в координації промислового виробництва країн світу. Міжнародне агропромислове співробітництво. Картелізація світового аграрного виробництва. Координаційна роль Продовольчої та Сільськогосподарської Організації (ФАО) у розвитку світового агропромислового виробництва. Сучасні міжнародні виробничі зв’язки України та пріоритетні напрямки їхнього розвитку. Визначення місця України в системі міжнародного виробничого співробітництва. Проблеми переростання України з країни-експортера переважно сировинної продукції у країну-експортера кінцевої продукції. Перспективи щодо використання могутнього агропромислового потенціалу України в міжнародному співробітництві. Транснаціональний бізнес в Україні.