Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма курсу Міжнародна економіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3. Торговельно-розрахункові форми мев

Тема 8. Міжнародна торгівля  Сучасна міжнародна торгівля в системі МЕВ. Місце міжнародної торгівлі в системі МЕВ. Суть світового товарного ринку. Вплив політики на міжнародну торгівлю. Особливості динаміки світового товарного ринку. Масштаби, структура і динаміка міжнародної торгівлі. Зовнішньоторговельні поняття: експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток сучасної торгівлі. Основні показники міжнародної торгівлі. Особливості структури міжнародної торгівлі. Різноплановість і різновимірність структури міжнародної торгівлі. Товарна структура. Структура міжнародної торгівлі за методами реалізації товарів. Традиційна торгівля. Торгівля продукцією в рамках кооперації. Зустрічна торгівля. Міжнародна біржова торгівля. Міжнародні аукціони. Міжнародні тендери. Консигнація.  Ціноутворення в міжнародні торгівлі. Основні ознаки світової ціни. Суть світової ціни. Джерела інформації про світові ціни. Систематизація світових цін. Формування фактурної ціни. Цінові скидки. Взаємозв’язок національних і світових цін. Вплив рівнів продуктивності праці в різних країнах на світові ціни. Трансфертні ціни. Регулювання міжнародних торговельних відносин. Рівні і форми регулювання торговельних процесів у світовому господарстві. Державне регулювання торговельних процесів у світовому господарстві. Специфіка зовнішньоторговельної політики окремих держав. Форми стимулювання експорту. Суть і сучасні форми протекціонізму. Номінальний коефіцієнт захисту. Валютний і товарний демпінг. Антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі. Економічна ефективність зовнішньої торгівлі та шляхи її підвищення. Основні тенденції та особливості аграрної торговельної політики. Фактори, що впливають на міжнародну аграрноторговельну політику. Цінова політика в аграрному секторі різних держав. Наслідки зовнішньоторговельної аграрної політики для різних країн.  Інструменти державної політики в царині зовнішньої торгівлі. Суть митної політики. Тарифні та нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Класифікація митних зборів. Нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі. Категорії нетарифного регулювання. Основні види ліцензій. Контингентування зовнішньоторговельної діяльності.  Діяльність міжнародних торгових організацій. Конференція ООН з Питань Торгівлі та Розвитку (ЮНКТАД). Роль Світової Торговельної Організації (WTO) в регулюванні міжнародної торгівлі. Роль регіональних асоціацій вільної торгівлі. Міжнародна Торгова Палата (МТП). Міжнародні правила з тлумачення товарних термінів "Інкотермс”. Порівняння базисних умов постачання товарів у міжнародних договорах купівлі-продажу. Участь України в міжнародних торговельних відносинах. Сучасний стан українського експорту та імпорту. Пріоритетні напрямки розвитку зовнішньоторговельних зв`язків України. Участь України в міжнародних торговельних організаціях. Тема 9. Світовий ринок послуг Загальне ознайомлення зі системою міжнародних послугових відносин. Суть міжнародної торгівлі послугами. Міжнародна система надання послуг як форма МЕВ. Суть і структура світового ринку послуг. Основні засади формування і фактори розвитку світового ринку послуг. Особливості міжнародної торгівлі послугами та динаміка її розвитку. Географічні напрямки розвитку міжнародної торгівлі послугами. Міжнародний лізинг. Суть міжнародного лізингу. Суб’єкти міжнародного лізингу. Структура міжнародного лізингу: за терміном дії оренди; за окупністю; за суттю експортно-імпортних операцій; за формою надання оренди. Фактори розвитку міжнародного лізингу. Роль міжнародного лізингу в розвитку світової економічної системи. Міжнародний факторинг. Суть міжнародного факторингу як самобутнього виду міжнародних фінансових послуг. Види міжнародного факторингу. Переваги та вади прямого факторингу. Значення міжнародного факторингу в системі світогосподарських зв`язків. Міжнародний форфейтинг. Специфіка і суть надання міжнародних форфейтингових послуг. Основні атрибути форфейтингової діяльності. Класифікація винагород за форфейтингові послуги. Значення міжнародного форфейтингу в розвитку національних господарств і загалом світового господарства. Міжнародний френчайзинг. Філологічна специфіка назви даного явища. Суть міжнародного френчайзингу Специфічні та технологічні особливості надання міжнародних френчайзингових послуг. Роль міжнародного френчайзингу в розвитку світового господарства. Користь для учасників угоди за френчайзингом структурного підрозділу фірми. Особливості використання торгового знаку або торгової марки (бренду). Міжнародний консалтинг. Визначення суті міжнародного консалтингу. Структура міжнародної консалтингової діяльності. Основні споживачі консалтингових послуг на світовій арені. Роль консалтингових послуг у розвитку виробничої сфери національних господарств і загалом світового господарства. Попередня оцінка міжнародних консультативних послуг. Світовий ринок професійних послуг. Дві тенденції розвитку світової економіки в плані послугової діяльності. Суть і структура світового ринку професійних послуг. Сучасний стан надання юридичних послуг на світовому ринку. Роль професійних послуг для розвитку світового господарства. Міжнародний туризм. Суть і структура міжнародного туризму. Міжнародний рекреаційний туризм. Міжнародний науковий туризм. Міжнародний діловий туризм. Структура міжнародних протуристичних послугових діяльностей. Особливості експорту та імпорту туристичного продукту. Роль міжнародного туризму в розвитку світового господарства. Світова Туристична Організація. Страхові послуги на світовому ринку. Суть і структура страхування. Основна організаційна форма проведення міжнародних страхових операцій. Страхування експортно-імпортних вантажів. Страхування експортних кредитів. Геджинг. Роль міжнародного страхування в розвитку світового господарства. Україна на світовому ринку послуг. Розвиток в Україні лізингової, френчайзингової, консалтингової діяльностей і перспективи їхнього виходу на світовий ринок. Перспективи використання в українській економіці послуг іноземних лізингових, консалтингових та інших професійно-послугових фірм. Міжнародне страхування в українській економіці. Потенціал України щодо розвитку міжнародного туризму. Тема 10. Міжнародні транспортні відносини Специфіка міжнародних транспортних відносин як форми МЕВ. Економічна природа міжнародних транспортних відносин. Особливості транспортної продукції. Фактори, що впливають на вибір транспорту при міжнародних перевезеннях. Структура перевізних операцій. Визначення суті міжнародного транспортного коридору.  Особливості окремих видів міжнародних перевезень. Міжнародні морські та річкові перевезення. Суть і структура світового фрахтового ринку. Переваги і вади сухопутних видів міжнародних перевезень. Специфіка здійснення міжнародних авіаперевезень. Угоди та організації, що діють у сфері міжнародних транспортних відносин. Міжнародне транспортно-експедиторське посередництво. Схема використання експедиторських послуг. Структура міжнародних експедиторських послуг. Роль транспортно-експедиторських послуг у розвитку світового господарства. Міжнародні транспортні відносини й Україна. Проблеми і перспективи налагодження міжнародних морських і річкових перевезень в Україні. Міжнародні сухопутні та повітряні перевезення в українській економіці. Проблеми і перспективи розвитку транспортно-експедиторського посередництва в ЗЕД України. Необхідність підвищення ефективності використання вигідного географічного розташування України щодо міжнародних транспортних шляхів. Транспортні коридори України. Тема 11. Міжнародні валютні відносини Суть міжнародних валютних відносин і загальні відомості про валюту. Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ. Визначення суті валюти. Валютний курс. Котирування валют. Валютний паритет. Конвертованість валют. Валютний режим. Валютні зони. Валютні блокади. Валютна інтервенція. Валютні ринки світу. Тезаврація. Світова валютна система. Формування й еволюція світової валютної системи. "Золотий стандарт”. Бретон-Вудська система. Ямайська система. Роль Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в розвитку світової валютної системи. Міжнародні колективні /композитні/ валюти. Міжнародні валютні розрахунки. Суть і основна роль міжнародних розрахунків у світовій економічній системі. Основні умови міжнародних розрахунків. Форми міжнародних валютних розрахунків. Інструменти міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси. Проблеми становлення валютної системи в Україні. Історія становлення вітчизняної валютної системи. Головні чинники формування української національної валютної системи. Національна валюта: проблеми підтримки стабільності та шляхи їхнього розв’язання. Перспективи розвитку національної валютної системи.