Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
209-239.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
300.54 Кб
Скачать

5. Особливостями морського транспорту є:

     1. Можливість доставки вантажу у будь-який населений пункт, за- безпечення належного зберігання вантажу, низька собівартість перевезення на короткі відстані, завезення товарів малими партіями за один маршрут на декілька торговельних підприємств.

     2. Низькі витрати на перевезення, незалежність від кліматичних

     3. умов, широкі можливості механізації навантажувально-розван- тажувальних робіт, перевезення будь-яких товарів незалежно від упаковки, можливість перевозити товари як великими, так і ма- лими партіями.

     4. Низькі витрати на перевезення вантажів, мобільність перевезен- ня, необмежена пропускна здатність, велика вантажопідйомність.

     5. Висока швидкість перевезення, скорочення шляхів транспорту- вання, добра збереженість товару, залежність від кліматичних умов, висока вартість перевезення, можливість перевезення ван- тажів у віддалені райони.

    1. Низькі витрати на перевезення, незалежність від кліматичних умов, широкі можливості механізації навантажувально-розван­тажувальних робіт, перевезення будь-яких товарів незалежно від упаковки, можливість перевозити товари як великими, так і ма­лими партіями.

    2. Низькі витрати на перевезення вантажів, мобільність перевезен­ня, необмежена пропускна здатність, велика вантажопідйомність.

    3. Висока швидкість перевезення, скорочення шляхів транспорту­вання, добра збереженість товару, залежність від кліматичних умов, висока вартість перевезення, можливість перевезення ван­тажів у віддалені райони.

б. У товарно-транспортній накладній мають бути вказані:

      1. Дата перевезення, марка та державний номер автомобіля, влас­ник транспорту.

      2. Замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач.

      3. Пункти завантаження та розвантаження.

      4. Правильні відповіді 1,2,3.

7. За конструкцією контейнери поділяють на:

1. Малотоннажні, середньотоннажні, великотоннажні.

       1. Цільні, решітчасті, розбірні, складні.

       2. Універсальні.

       3. Спеціалізовані.

8. За вантажопідйомністю контейнери бувають:

        1. Малотоннажні, середньотоннажні, великотоннажні.

        2. Цільні, решітчасті, розбірні, складні.

        3. Універсальні.

        4. Спеціалізовані.

9. За призначенням контейнери поділяють на:

 • Малотоннажні, середньотоннажні, великотоннажні.

 • Цільні, решітчасті, розбірні, складні.

 • Універсальні.

 • Спеціалізовані.

10. Що представляє собою транспортно-експедиторська діяльність?

 1. Це діяльність, яка передбачає організацію перевезення вантажів, включаючи їх відправлення і одержання, а також виконання інших операцій, пов'язаних із перевезенням.

 2. Це діяльність, яка передбачає перевезення вантажів.

 3. Це діяльність, яка передбачає відправлення та одержання ван­тажів.

 4. Упакування та маркування товару.

По горизонталі:

  1. Чиста маса товару від упаковки

  2. Документ на перевезення вантажу

   1. Вид вантажу, залежно від упаковки, способу завантажування та транспорту- вання

   2. Галузь суспільного виробництва, яка задовольняє потреби населення у пере- везеннях

   3. Товар у процесі перевезення та переміщення

   4. Вид транспортування товарів

   5. Сукупність економічних відносин між фізичними чи юридичними особам з приводу купівлі-продажу товарів, робіт, послуг

По вертикалі:

1. Підприємство, особа, що надали вантаж на перевезення.

  1. Вид контейнера за призначенням

  2. Вид транспортування товарів

  3. Грошовий збір.

INCLUDEPICTURE "media/image14.jpeg" \* MERGEFORMAT

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Сутність та особливості організації праці в торгівлі.

Наукова організація праці та її основні напрямки.

Характеристика основних категорій працівників магазину та їх класифікація. Розподіл і кооперація праці в торгівлі.

Організація та обслуговування робочих місць.

Умови праці працівників та режим роботи магазину. Організація матеріальної відповідальності в магазині. Охорона праці працівників магазину.

Основні правила роботи торговельних підприємств.

Ключові терміни і поняття

Організація праці, наукова організація праці, умови праці, трудова Дисципліна, виробнича дисципліна, персонал, розподіл праці, робоче місце, культура торгівлі.

INCLUDEPICTURE "media/image15.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE "media/image16.jpeg" \* MERGEFORMAT

Теоретичні питання розділу

Сутність та особливості організації праці в торгівлі

Організація праці в торгівлі — це сукупність організаційних, технічних та економічних заходів, які спрямовані на раціональне й ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів при продажу товарів і обслуговуванні покупців [16].

Правильна організація праці є запорукою успішного функціонування торговельного підприємства в цілому. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці і т.п.) та суб'єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності та ін.).

Змістом організації праці колективу торговельного підприємства є наукою обґрунтовані рішення з таких питань як розподіл праці працівників у масштабі підрозділу чи підприємства загалом, вибір раціональної системи і методів роботи, добір і розстановка персоналу, організація робочих місць і створення ефективного середовища для працівників, використання засобів механізації робіт, організації торговельно-технологічних процесів у магазинах, здійснення рекламно-інформаційної роботи торговельного підприємства та ін. Праця торговельників є необхідною складовою частиною сукупної суспільної праці, але вона має свої особливості, обумовлені специфічними функціями торгівлі. Розглянемо ці особливості.

 1. У торгівлі мають місце затрати праці, пов'язані з продовженням процесу виробництва в сфері обігу. В процесі просування товарів від виробництва до споживання здійснюється цілий ряд операцій, які доповнюють процес виробництва: упакування, фасування, сортування, зберігання, підготовка до продажу і т.п. Багато з цих операцій не є функціями сфери обігу, вони носять виробничий характер. Ці витрати праці призводять до зростання вартості і ціни товару, тим самим торгівля бере участь у створенні національного доходу. Роль цих операцій у торгівлі має тенденцію до зростання (виробництво в магазинах морозива, кулінарної продукції і т.п.).

 2. У торгівлі існують витрати праці, пов'язані з реалізацією товарів, тобто із зміною форми вартості з товарної у грошову. Ці витрати невиробничого характеру не змінюють вартості, але вони суспільно необхідні і є складовою частиною всієї суспільної праці (продаж товарів, реклама, вивчення попиту, додаткове обслуговування і т.п.).

INCLUDEPICTURE "media/image17.jpeg" \* MERGEFORMAT

На характер праці працівників торгівлі впливає ряд специфічних фак­торів.

  1. Коливання інтенсивності потоків покупців. Інтенсивність руху потоків покупців складається під впливом як закономірних, так і випадкових факторів, що призводить до нерівномірності потоків покупців упро­довж дня, днів тижня і місяців року. Наприклад, в непродовольчій торгівлі найбільший потік покупців у п'ятницю і суботу з 16 до 19 го­дини. В продовольчій торгівлі найбільш інтенсивний потік покупців з 12 до 13 і з 17 до 19 години, а з днів тижня — найбільшим є потік в суботу.

Така нерівномірність спричиняє в години "пік" перевантаження працівників, а в години спаду інтенсивності потоку покупців вона зни­жується до мінімуму. Це призводить до утворення черг і збільшення витрат часу на обслуговування.

У зв'язку з цим в магазинах необхідна така організація праці, яка б мак­симально скорочувала перевантаження і простій працівників. У країнах з ринковою економікою ці питання вирішуються шляхом використання ела­стичних форм зайнятості, переважно шляхом складання оптимальних (з врахуванням інтенсивності потоків покупців) графіків виходу на роботу і залучення працівників (пенсіонерів, студентів, домогосподарок і т.п.) на неповний робочий день. (В СІЛА до 40% працівників торгівлі працюють з неповним робочим днем).

  1. Форми матеріальної відповідальності багато в чому обмежують ступінь кооперації і поділ праці в магазинах та режими роботи. В торгівлі три­валість робочого дня інколи досягає 11 годин 30 хвилин з відпочин­ком на наступний день, що пояснюється труднощами з переданням матеріальних цінностей. При такому режимі праці збільшується втом­люваність і знижується продуктивність праці.

  2. Витрати праці в торгівлі носять подвійний характер: затрати праці продавців і покупців. Праця працівників магазину має бути організо­вана таким чином, щоб максимально зменшити витрати часу покупців на придбання товару.

  3. Специфіка праці робітників торгівлі полягає в тому, що тут досить високе нервово-психологічне навантаження, пов'язане з обслугову­ванням різних за характером, інтелектом категорій покупців. Це ви­магає не тільки професіональних, але й спеціальних навиків, умінь, знань етики, естетики, логіки, психології і т.п.

  4. Особливості праці в роздрібній торгівлі — це висока питома вага жінок і молоді, яким необхідно створювати умови д ля ведення домашнього

Наукова організація праці та її основні напрямки

Під науковою організацією праці розуміють безперервний процес удо- сконалення існуючої організації праці із впровадженням досягнень на- уки і передового досвіду, що забезпечує найбільш ефективне викорис- тання матеріальних і трудових ресурсів у торгівлі і високу культуру об- слуговування.

Впровадження НОП в торгівлі спрямоване на вирішення економічних, психофізичних і соціальних завдань. Економічні завдання:

 • економія живої праці;

 • раціональне використання трудових і фінансових ресурсів;

 • підвищення продуктивності праці, рентабельності. Психофізичні завдання:

 • усунення важкої і шкідливої праці;

 • покращення умов праці;

 • підвищення працездатності; Соціальні завдання:

 • підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації;

 • розвиток творчої активності;

 • підвищення рівня привабливості праці.

Наукова організація праці спирається на закони, принципи і правила організації, що є основними положеннями для спеціалістів, які розроб- ляють напрямки і плани організації праці на підприємствах торгівлі. Основними з них є:

 • принцип науковості — найважливіша вимога НОП. Він прояв- ляється через системність і комплексність розгляду та вирішення питань організації праці;

господарства, виховання дітей і т.д. Низький рівень механізації праці веде до порушення законодавства про працю, материнство і т.п. Для правильного обліку цих факторів необхідно працю в магазинах ор­ганізовувати на наукових принципах.

INCLUDEPICTURE "media/image18.jpeg" \* MERGEFORMAT

 • принцип економічності — полягає у виборі найбільш ефективного і менш затратного варіанта вирішення того чи іншого питання ор­ганізації праці;

 • гуманізація праці - представляє собою облік людського фактора при організації праці, тобто створення на торгових підприємствах умов, які б більш повно враховували психофізичні і соціальні по­треби працівників;

 • плановість - передбачає детальну розробку планів заходів з НОП;

 • принцип безперервності - передбачає таку організацію трудового процесу, при якому кожна наступна трудова дія є продовженням попередньої;

 • паралельність - передбачає найбільш раціональне поєднання лю­дей і техніки, тобто сумісну роботу людини і машини;

 • нормативність - розробка нормативів, за якими визначається об­сяг (об'єм) виконуваних робіт, чисельність працівників і т.п.;

Чг— персональна відповідальність за виконання тієї чи іншої роботи чи завдання;

,їіт матеріальна і моральна зацікавленість працівників у результатах праці.

Таким чином, основні принципи наукової організації праці націлені на підвищення ефективності виробництва та поліпшення умов праці в торгівлі.

Завдання, які вирішує НОП, дають змогу визначати найважливіші напрямки її впровадження:

 • розподіл і кооперація праці;

 • поліпшення організації і обслуговування робочих місць;

 • вивчення та впровадження передових прийомів і методів праці;

 • підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

 • удосконалення нормування праці;

 • поліпшення умов праці;

 • зміцненння трудової дисципліни. Розглянемо зміст цих завдань.

Розподіл і кооперація праці. Загальний обсяг виконуваних у магазині робіт має бути поділений між окремими групами виконавців. Такий розподіл засновано на розподілі і кооперації праці. Глибина такого поділу залежить від розмірів і загального обсягу діяльності торгового підприємства. На малих підприємствах можливості глибокого роз­поділу праці обмежені, тут більше застосовуються принципи її коопе­

рації, суміщення професій. На великих підприємствах, навпаки, може здійснюватись більш детальний і глибокий розподіл праці, можуть виділятися посади для приймання товарів, їх зберігання, підготовки іт.д.

Поліпшенння організації і обслуговування робочих місць передбачає:

 • найбільш ефективне використання обладнання;

 • усунення втрат робочого часу;

 • підвищення культури торговельного обслуговування;

 • підвищення ефективності праці.

Вивчення та впровадження передових приймів і методів праці. Це одна із найважливіших вимог НОП.

Вивчення та впровадження передових прийомів і методів праці здійснюються в чотири етапи:

 1. На першому етапі вивчаються методи праці, які застосовуються у магазині.

 2. Другий етап - аналіз результатів досліджень, виявлення надлишко­вих і випадкових рухів і відбір найбільш раціональних прийомів праці.

 3. Третій етап — проектування раціонального складу і послідовних операцій та розробка найкращих прийомів праці.

 4. Четвертий етап — впровадження передових прийомів і методів праці. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Таке завдання передбачає

професійну орієнтацію, професійний добір і адаптацію молоді на торго­вому підприємстві, підготовку нових працівників і їх навчання новим професіям (індивідуальне і колективне навчання в магазинах, на кур­сах, у навчальних комбінатах, ПТУ).

Підвищення кваліфікації працівників магазинів здійснюється через мережу навчальних комбінатів, вищих і середніх спеціальних навчаль­них закладах.

Удосконалення нормування праці. Постійна інтенсифікація торгово- вельно-технологічного процесу викликає виникнення нових, більш про­гресивних форм праці, впровадження яких у практику роботи магазину має забезпечувати більш раціональну організацію праці.

Поліпшення умов праці. Умови праці — це сукупність взаємопов'яза­них санітарно-гігієнічних, психофізичних, естетичних і соціально-пси­хологічних факторів, які впливають на людину під час роботи.

Умови праці безпосередньо впливають на роботу торгового підприємства, тобто визначають рівень працездатності його колективу. Поліпшення умов праці передбачає створення таких умов, які зменшу­

вали б втому працівників, знижували психофізичне навантаження на їх організм. При цьому сприятливими умовами праці вважаються [4, с.46]:

 • справний стан обладнання;

 • належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконан­ня роботи та їх вчасне подання;

 • своєчасне забезпечення технічною документацією;

 • здорові та безпечні умови праці (додержання встановлених правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, венти­ляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров'я працівників та ін.)

Зміцнення трудової дисципліни. Дисципліна праці — поняття, яке пе­редбачає добросовісне виконання працівником своїх функціональних обов'язків.

Дисципліна праці включає трудову, технологічну і виробничу дис­ципліну.

Трудова дисципліна — дотримання працівником розпорядку робочо­го дня.

Трудова дисципліна на торговельних підприємствах забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нор­мальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Технологічна дисципліна — це точне дотримання встановленого тор­говельно-технологічного процесу.

Виробнича дисципліна — це бережливе ставлення до товарних і гро­шових цінностей, засобів праці, дотримання правил санітарії, техніки безпеки, охорони праці.

Завдання НОП — зміцнення трудової дисципліни шляхом:

 • удосконалення організації праці;

 • скорочення плинності кадрів;

 • матеріального і морального стимулювання;

 • поліпшення побутових і соціальних умов.

Практика діяльності магазинів визначила послідовність робіт із впровадження заходів НОП, яка здійснюється за чотири етапи:

 • проведення організаційно підготовчих заходів;

 • вивчення і аналіз існуючої організації праці;

 • складання плану НОП;

Характеристика основних категорій працівників магазину та їх класифікація

З метою ефективного управління процесами формування та використання персоналу торговельного підприємства слід дослідити відповідні групи працівників для виконання тих чи інших операцій (приймання, підготовка до продажу, продаж і т.д.).

З цією метою розглянемо класифікацію працівників магазину [ 12, с. 117]:

/. Залежно від виконуваних функцій працівників магазину можна поділити на: - адміністративно-управлінський персонал (директори, завідуючі відділами і секціями, товарознавці, економісти, бухгалтери і т.д.).

-торговельно-оперативний персонал:

а) безпосередньо пов'язаний з обслуговуванням покупців (продавці, касири-контролери, завідуючі секціями та їх заступники);

 • впровадження плану НОП і контроль за його виконанням. Важливе значення при розробці заходів щодо НОП має визначення

економічного ефекту від їх впровадження. Таким чином, показниками ефективності є:

 • сума економії, грн.;

 • скорочення чисельності працівників, чол.;

 • збільшення обсягу товарообігу, грн.;

 • підвищення продуктивності праці, грн.;

 • економія витрат часу покупців, год.

Порівнюючи можливу економію з витратами із впровадження заходу, можна отримати показник ефективності НОП.

Важливим показником ефективності впровадження НОП є термін окупності витрат:

INCLUDEPICTURE "media/image19.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE "media/image20.jpeg" \* MERGEFORMAT

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.