Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6 Ринок.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Тема 6. Поняття ринку. Види ринків. Ринкова інфраструктура Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні по­середники. Доходи в ринковій економіці.

Поява грошей, які обмінювали на товар, стала можливою тільки з виникненням ринків.

Перші ринки з'явилися ще в рабовласницькому суспільстві. Пізніше у великих містах стали організовувати численні ярмарки. Із їхньою появою почали формуватися внутрішні державні ринки.

Протягом століть структура ринку постійно розвивалася й удоскона­лювалася.

Сучасні ринки характеризуються високим, рівнем інформатиза­ції, пануванням реклами тощо. Існують відмінності при продажу не­рухомого майна, грошей, робочої сили, інформації, цінних паперів. Проте в будь-якому випадку тут завжди є продавець і покупець, які вступають між собою у відносини купівлі-продажу.

Ринок — це товарно-грошові відносини, що виникають між покуп­цем і продавцем.

У сучасних економічних системах ринок виконує такі функції:

— перетворює продукт праці на товар, формуючи ціни на товари й послуги; '

— забезпечує неперервність процесу виробництва і споживання;

— регулює пропорції в національній та світовій економіці;

— контролює рівень цін через механізм конкуренції.

Функціонування ринку підпорядковується законам попиту і про­позиції та конкуренції. На їх основі формується ринкова ціна товару, яка є основним регулятором діяльності товаровиробників.

Із точки зору місця проведення купівлі-продажу товарів розрізня­ють місцевий, регіональний, національний та світовий ринки.

Розглянемо докладніше національний ринок. Його складовими елементами є: ринок товарів і послуг; природних ресурсів; робочої сили; капіталів; Інформації; фінансовий ринок. Для наочності роз­глянемо схему «Національний ринок»

2. Ринкова інфраструктура

14.1. Як інфраструктура забезпечує безперервне функціонування ринкового механізму

Щойно фірма виходить на ринок виробничих ресурсів як поку­пець, у неї виникає безліч проблем:

Подальша діяльність фірми залежить від багатьох зовнішніх чинників. Як же налагодити зв'язки між власниками ресурсів і виробниками товарів та послуг, як прискорити потоки руху ресур­сів, товарів і грошей? Треба зважати і на те, що коли фірма виро­бить товар, їй знову буде потрібна допомога, аби доставити його до споживача. Ринковий механізм для свого безперервного функціону­вання потребує створення системи, яка б, по-перше, обслуговувала інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечувала їхню взаємо­дію; по-друге, оптимізувала б рух товарно-грошових потоків. Така система допомоги підприємцям була створена й названа інфрастру­ктурою.

Інфраструктура ринку — це комплекс організацій і технічних :. методів, що забезпечують безперервне функціонування господарських взаємозв'язків між суб'єктами ринкової економіки (фірмами і домашніми господарствами) і поліпшують рух товарно-грошових потоків

З огляду на досить широкий спектр розв'язуваних завдань, інф­раструктуру ринку підрозділяють на кілька елементів:

1. Організаційно-технічна інфраструктура забезпечує рух товар­них потоків і послуг (за винятком інформаційних) між виробника­ми та між виробниками і споживачами. До неї належать:

— шляхи (автомобільні та залізничні), порти (річкові, морські), аеродроми;

— вантажний і пасажирський транспорт (залізничний, морсь­кий, річковий, автомобільний, повітряний, трубопровідний, метро­політен);

— склади, підприємства зв'язку, житлово-комунальне господар­ство;

— товарні біржі й аукціони, торгові дома й торговельні палати, ярмарки, пункти прокату та лізингу, які надають організаційні послуги з координації торгових угод;

— асоціації підприємців і споживачів, податкові інспекції, служ­би контролю за цінами і стандартами та деякі інші організації, що виконують функції загальної координації ринкових зв'язків, пред­ставляють інтереси своїх членів або товариства загалом на регіональному, державному і міжнародному рівні.

2. Фінансово-кредитна інфраструктура ринку забезпечує рух грошових потоків. Ця система спрямована на забезпечення досяг­нення головної мети фірми — одержання прибутку при зниженні ризиків підприємницької діяльності. Цей елемент інфраструктури представлений банками, фондовими і валютними біржами, страхо­вими й інвестиційними компаніями, пенсійними фондами, фонда­ми профспілок та інших громадських організацій. Усе це — фінан­сові інститути, що займаються залученням тимчасово вільних кош­тів, наданням кредитів з метою їх раціонального використання.

3. Третім елементом сучасної ринкової інфраструктури (РІС) є інформаційні мережі й потоки, а також інститути, що забезпечують їхню діяльність. Вивчаючи взаємодію попиту і пропозиції, ми наго­лошували на впливі достовірної інформації та реклами на форму­вання споживчих преференцій. За сучасних умов кожна фірма має розробити стратегію і тактику своєї діяльності, мати інформацію про урядові рішення й моделі ймовірних наслідків. Саме такі проб­леми розв'язують інформаційно-консультаційні фірми, рекламні агентства, спеціальні наукові та навчальні заклади, засоби масової інформації.

4. Четвертий елемент ринкової інфраструктури спрямований на розробку законодавства, яке визначає поведінку всіх ринкових су­б'єктів, а також його впровадження і контроль за дотриманням. Чому на автотрасі панує порядок і порозуміння між багатьма водія­ми різних транспортних засобів і пішоходами, хоча кожен із них має власні інтереси? Тому що вони спираються на єдині правила.

Об'єкти ринкової інфраструктури, що обслуговують різні ринки

Ринкове середовище не менше за дорожній рух потребує вста­новлення "правил гри". Ці питання належать до сфери діяльності юридичних контор, аудиторських фірм та інших аналогічних орга­нізацій.

Велике значення слід приділяти також формуванню ринково­го мислення (менталітету) населення. Необхідно виховувати у насе­лення сприйняття ринкових реалій, стимули до підприємництва, вміння використовувати переваги ринку. Тут неабияке значення мають соціологічні служби, які аналізують анкети опитувань насе­лення і "формують" громадську думку щодо головних проблем роз­витку ринку. Так, наприклад, в Україні вивчають думку про необ­хідність і можливість переходу до "електронних" грошей, а також ставлення щодо розвитку безготівкових розрахунків.

Лише загальний перелік складових інфраструктури дає уявлен­ня, яка це складна система. Результати діяльності кожної фірми безпосередньо залежать від її розвитку та ефективної діяльності. Тому всі виробники і покупці України мають бути зацікавлені у формуванні нових й удосконаленні існуючих інститутів інфра­структури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.