Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода самостійна індивід интел власн специал 2....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
545.79 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ, молоді та туризму УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи

з дисципліни “ Інтелектуальна власність”

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст

для всіх спеціальностей

Чернігів ЧДТУ 2011

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Інтелектуальна власність" для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для всіх спеціальностей / Укладач к.е.н., О.В. Сизоненко. – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – 58 с.

Відповідальний за випуск: С.М, Шкарлет, завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор

Рецензент: В.В. Рядська, кандидат економічних наук, доцент

© Сизоненко О. В. 2011

© ЧДТУ 2011

Зміст

Вступ 3

1. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю 4

2. Обов’язкові види і форми самостійної роботи студентів 6

3. Індивідуальна робота 7

3.1 Загальні методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи 7

3.2 Вимоги до оформлення індивідуальної роботи 8

3.3 Вимоги до змісту індивідуальної роботи 10

3.4 Вибір варіанту індивідуальної роботи 11

3.5 Структура індивідуальної роботи 11

3.6 Теми для теоретичної частини індивідуальних робіт 16

4. Теми для самостійного вивчення 19

4.1 Об’єкти авторського права (до теми "Система інтелектуальної власності") 19

4.2 Об’єкти суміжних прав (до теми "Система інтелектуальної власності") 25

4.1 Державна система правової охорони інтелектуальної власності (до теми "Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності") 26

4.3 Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном (до теми "Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності") 35

4.3.1 Охорона прав на об'єкти промислової власності 35

4.3.2 Охорона прав на об'єкти авторського права і суміжних прав 36

4.4 Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності (до теми "Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності") 37

4.5 Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення (до теми "Захист прав інтелектуальної власності") 38

4.6 Способи захисту права інтелектуальної власності (до теми "Захист прав інтелектуальної власності") 42

4.6.1 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав 42

4.6.2 Цивільно-правовий спосіб захисту прав 43

4.6.3 Кримінальна відповідальність за порушення прав 44

5. Питання для самоконтролю 45

Рекомендована література 50

Вступ

Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв'язків, комп'ютеризації виробництва інформація стала таким самим об'єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.

Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з історичної точки зору, мізерно малий. І належала вона лише до деяких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і мистецтва, а також винаходів.

Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Розвиток цивілізації у ХХІ ст., що головним чинником сталого економічного розвитку можуть бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічної інновації, застосування яких суттєво впливає на обсяги та якість виробництва і споживання.

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних ринкових умовах починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, треба досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі, до яких серйозних матеріальних витрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності.

Викладання у вузах права інтелектуальної власності є необхідною вимогою сьогодення. У зв’язку зі створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру.

Організація внутрішньовиробничих ринкових відносин потребує від студентів глибоких знань та вмінь рішення сучасних управлінських, маркетингових, фінансових та інших задач.

Виходячи з цього метою вивчення курсу є формування у студентів знань та вмінь в області організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Самостійна робота є складовою навчального процесу.

1. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю

Закон України „Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року передбачають таку форму навчання в навчальних планах у вищих навчальних закладах часу для самостійної роботи студентів. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. №161, повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з інтелектуальної власності досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно ознайомитись з джерелами, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему упереджу вального читання підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття інформації під час лекції.

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:

вивчити матеріали теми;

скласти термінологічний словник;

продумати відповіді на питання для самоконтролю;

підготувати тези виступу під час аудиторного заняття;

підготовити індивідуальну роботу з рекомендованих тем;

Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Щосеместрово проводиться один модульний контроль, підготовка до якого здійснюється за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студента.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.