Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОМ_методичка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
156.16 Кб
Скачать

2 Вказівки до виконання практичних робіт

При проведенні лабораторних та практичних робіт з курсу “Технологічні основи машинобудування” ставиться наступна мета:

1 Закріпити теоретичні знання, отримані під час прослуховування лекцій та при самостійному опрацюванні матеріалу.

2 Практично ознайомитись з машинобудівним обладнанням, пристроями та інструментом.

3 Вивчити будову верстатів, пристроїв та інструменту, функції їх складових.

Відповідно до навчального плану на лабораторні роботи відведено 6 годин, на практичні – 8 годин.

Перед проведенням практичних занять та лабораторних робіт передбачено контроль підготовки студента до заняття. Після контролю даються необхідні вказівки з техніки безпеки стосовно до роду виконуваних робіт та наявного обладнання.

Далі пояснюється задача та даються необхідні вказівки до виконання роботи та форми звіту.

Після закінчення роботи кожний студент складає звіт у відповідності з одержаними вказівками і захищає роботу.

Студенти, котрі не виконали лабораторних та практичних робіт, не допускаються до іспиту з теоретичного курсу.

3 Практичні заняття

Перелік практичних занять наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Зміст практичних занять

№ п/п

Теми занять

Література

1

2

3

4

5

6

Складання плану механічної обробки поверхонь деталі

Визначення припусків на механічну обробку, допусків і розмірів виливка

Визначення припусків на механічну обробку, допусків і розмірів поковки

Визначення міжопераційних припусків, допусків і розмірів для кожного переходу механічної обробки

Визначення режимів різання для токарної обробки

Складання послідовності переходів і технічне нормування токарної операції

20, с. 3

20, с. 6

20, с. 9

20, с. 12

20, с. 16

20, с. 27

4 Лабораторні роботи Перелік лабораторних робіт наведено у таблиці 4.1

Таблиця 4.1 – Зміст лабораторних робіт

№ п/п

Теми лабораторних робіт

Література

1

2

3

4

5

Конструкція і призначення різальних інструментів.

Будова і технологічні властивості токарних верстатів.

Будова і технологічні можливості свердлильних верстатів.

Будова і технологічні можливості фрезерних верстатів.

Будова і технологічні можливості шліфувальних верстатів.

21, с.3, 11, 35

21, с. 6, 20

21, с. 14

21, с. 29

21, с. 38

5 Перелік рекомендованих джерел

Перелік основних джерел

1 А. А. Маталин. Технология машиностроения. Учебник для маши-ностроительных вузов. - Л.: Машиностроение, Ленинг. отд-е, 1985. – 496 с.

2 М. В. Медвідь, В. А. Шабайкович. Теоретичні основи технології машинобудування. – Львів, Вища шк., 1976. - 293 с.

3 В. С. Корсаков. Основы технологии машиностроения. Учебник для вузов. – М.: “Высшая школа”, 1974. - 336 с.

4 М. Е. Егоров, В. И. Дементьев. Технология машиностроения / Под ред. М. Е. Егорова, изд. 2-е, доп., М., “Высшая школа”, 1976. - 526 с.

5 Б. С. Балакшин. Основы технологии машиностроения, изд. 3-е, М.: Машиностроение, 1969. – 358 с.

6 А. Н. Ковшов. Технология машиностроения. Учебник для студентов машиностроительных вузов. – М.: Машиностроение, 1987. – 320 с.

7 И. С. Солонин, С. И. Солонин. Расчет сборочных и технологических размерных цепей. – М.: Машиностроение, 1980. - 110 с.

8 П. О. Руденко. Проектування технологічних процесів у машино-будуванні: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. - 414 с.

9 Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / За ред. М.А. Сологуба. – К.: Вища шк., 1993. - 300 с.

10 Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова – М. Машиностроение, 1988. - 796 с.

11 Справочник технолога – машиностроителя: Том 1, 2 / Под ред. А.Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. - 656 с.

12 Н. А. Нефедов, К. А. Осипов. Сборник задач и примеров по резанию металов и режущему инструменту: Учеб. пособие. – М.: Машиностроение, 1984. - 400 с.

13 Ю. И. Гельфгат. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения: Учеб. пособие. – М.: Высшая шк., 1986. - 271 с.

14 А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск, “Высшая школа”, 1983. - 256 с.

15 Аршинов В. А., Алексеев Г. А. Резание металлов и режущий инструмент. Изд. 3 – е, перераб. и доп.. Учебник для машиностроительных техникумов. – М.: Машиностроение, 1976. – 254 с.

16 П. О. Руденко, В. М. Плескач, Ю. О. Харламов. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: Підручник, за ред. доц. В. М. Плескача. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999. - 254 с.

17 Данилевский В. В., Гельфгат Ю. И. Лабораторные работы и практические занятия по технологии машиностроения: Учеб. пособие для машиностр. спец. техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1988. – 222 с.

18 Технология металлов и других конструкционных материалов. Под ред. докт. техн. наук, проф. Г. А. Прейса. – Киев, “Высшая школа”, 1973. - 512 с.

19 Данилевский В. В. Технология машиностроения. Изд. 4-е, перераб. и доп. Учебник для техникумов. – М., “Высшая школа”, 1977. - 479 с.

Перелік методичних матеріалів

20 Розрахунково – графічний практикум з курсу Технологічні основи машинобудування для студентів з напрямку підготовки 0902 – інженерна механіка / І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 2000. – 48 с.

21 Лабораторний практикум з курсу Технологічні основи машино-будування для студентів професійного спрямування 6.0902 – інженерна механіка / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 2000. – 48 с.

22

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]