Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KP_m-ka_Osn_men_2006_Ignatyeva.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки україни київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра менеджменту

О С Н О В И М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт

з дисципліни “Основи менеджменту”

зі спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”

Всі цитати, цифровий і Вимогам, що пред’являються до

бібліографічні відомості навчально-методичної

перевірені. Зауваження літератури, відповідає. До друку

рецензентів враховані і в світ дозволяю на основі § 2

Позиція плану №_____ пункту 15

“Єдиних правил ………….”

Замовлення № _______

Тираж _______ екз. Проректор Бондаренко О.О.

“____” __________ 2006р.

Упорядники:

проф. Гончаров Ю.В.

доц. Ігнатьєва І.А.

Відомостей , що заборонені

для відкритої публікації, Затверджено

немає. на засіданні кафедри ”Менеджменту”

Протокол № 1 від 30.08.2006р.

Начальник І відділу Зав. кафедри менеджменту

Лазарєв А.П. проф. Гончаров Ю.В.

“____”________ 2006р. “____” ___________ 2006р.

Київ кнутд 2006

Міністерство освіти та науки україни

Київський національний університет

Технологій та дизайну

О С Н О В И М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт

з дисципліни “Основи менеджменту”

зі спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”

Затверджено

на кафедрі менеджменту

протокол № 1 від 30.08.2006р.

КИЇВ КНУТД 2006

Основи менеджменту: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Основи Менеджменту” зі спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”, /Упор.Ю.В. Гончаров, І.А. Ігнатьєва – К.: КНУТД, 2006 - с. - укр. мов.

Упорядники:

Ю.В. Гончаров, д.е.н., професор

І.А. Ігнатьєва, к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск – зав. кафедрою менеджменту Ю.В. Гончаров, д.е.н., професор

1. Загальні вказівки

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань студентів з основ менеджменту, а також набуття навичок аналізу статистичної та оперативної інформації, розробки конкретних висновків.

Завдання курсової роботи полягає у тому, щоб на основі отриманих знань з дисципліни “Основи менеджменту”:

  • проаналізувати наукову літературу з обраної теми;

  • вивчити практику менеджменту окремого підприємства (організації);

  • дослідити теоретичні методи менеджменту та визначити можливості їх застосування в практичній діяльності підприємства (організації);

  • сформувати висновки та пропозиції за результатами аналізу обраної проблеми дослідження.

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності та менеджменту, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, провідного досвіду з проблеми, що вивчається, роботи підприємства (організації), а також результатів досліджень, проведених студентом на реальних об’єктах під час проходження практики чи виконання основної роботи (залежно від форми навчання студента).

Курсова робота виконується студентом за тематикою, визначеною кафедрою, на матеріалах конкретного підприємства (організації), незалежно від його організаційно-правової форми та галузі діяльності.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

  • містити поглиблений аналіз досліджуваної проблеми;

  • мати необхідні розрахунки;

  • містити пропозиції щодо удосконалення менеджерської діяльності на досліджуваному об’єкті;

  • мати належне оформлення;

  • бути виконаною і поданою на кафедру менеджменту у строки, передбачені графіком навчального процесу.

Курсова робота з курсу “Основи менеджменту”, що не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми на реальному підприємстві (організації), до захисту не допускається і повертається студенту на доопрацювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]