Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 1 Основи підприємницької діяльнос....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
108.03 Кб
Скачать

4 Питання для самоконтролю

ТЕСТИ

1. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня...

 1. укладання і підписання установчих документів

 2. відкриття розрахункового рахунка у банку

 3. державної реєстрації

 4. виготовлення печатки підприємства

2. Які суб'єкти господарювання, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами?

 1. холдингові компанії

 2. кооперативи

 3. повні товариства

 4. командитне товариство є) приватні особи

3. Право розпоряджатися виробленою продукцією належить...

 1. найманим робітникам

 2. засновникам підприємства

 3. кредиторам

 4. співробітникам підприємства

4. Колективний договір укладається ...

 1. лише на державних підприємствах

 2. лише на підприємствах, де частка держави у майні складає більше 50 %

 3. на комерційних фірмах

 4. на всіх підприємствах

є) на всіх підприємствах, де використовується наймана праця

5. Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають виробничу діяльність підприємства?

 1. обґрунтування обсягу виготовлення продукції відповідно до вимог ринку

 2. формування маркетингових програм для конкретних ринків та їх оптимізація відносно виробничих потужностей підприємства

 3. аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

 4. забезпечення виробництва необхідними матеріально-техніч­ними ресурсами

є) організація системи збуту продукції підприємства

6. Який із напрямів діяльності є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів у системі господарювання на підприємстві?

 1. вивчення ринку товарів

 2. інноваційна діяльність

 3. виробнича діяльність

 4. економічна діяльність

є) комерційна діяльність

 1. післяпродажний сервіс

 2. соціальна діяльність

7. Будівельна компанія є суб'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих у ній...

 1. до 50 осіб

 2. до 100 осіб

 3. до 200 осіб

 4. до 250 осіб

є) правильна відповідь відсутня

8. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства...

 1. у межах належних їм внесків;

 2. солідарна відповідальність усім майном;

 3. у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

 4. у межах належних їм акцій

9. Учасники якого товариства не мають права від свого імені й у своїх інтересах здійснювати дії, однакові з цілями діяльності товариства, а також брати участь у товариствах (крім акціонерних) з аналогічною метою діяльності?

 1. акціонерного товариства

 2. товариства з обмеженою відповідальністю

 3. товариства з додатковою відповідальністю

 4. повного товариства

є) командитного товариства

10. Статутна частка вкладників не повинна перевищувати 50 відсотків майна :

 1. акціонерного товариства

 2. товариства з обмеженою відповідальністю

 3. товариства з додатковою відповідальністю

 4. повного товариства

є) командитного товариства

11. Адміністративно відокремлена частина підприємства, в якій виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації, називається...

 1. інфраструктурою підприємства

 2. цехом

 3. відділом

 4. виробничою дільницею є) робочим місцем

12. Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві?

а) виготовляють продукцію, що визначає профіль і спеціалізацію підприємства

 1. виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних і допоміжних виробничих процесів

 2. займаються переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва

 3. займаються утилізацією відходів виробництва

є) виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства

13. За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи?

 1. за характером діяльності

 2. за виробничим профілем підприємства

 3. за обсягом виробництва

 4. за формою спеціалізації

14. Які цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства і може бути реалізована замовникові?

 1. основні

 2. допоміжні

 3. обслуговуючі

 4. побічні

є) експериментальні

75. Технологічна виробнича структура переважно використовується на підприємствах...

 1. масового виробництва

 2. великосерійного виробництва

 3. одиничного виробництва

16. З розвитком і поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура...

 1. спрощується

 2. не змінюється

 3. стає складнішою

17. На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини, використовується виробнича структура.

 1. цехова

 2. безцехова

 3. корпусна

 4. комбінатська

18. Виробничі підрозділи підприємства, що займаються підготовкою та випробуванням нових виробів це ...

 1. експериментальні цехи

 2. підготовчі цехи

 3. випробні цехи

d) науково-технічний відділ є) лабораторія

19. Суб'єкти якого добровільного об'єднання підприємств та організацій втрачають свою юридичну і господарську самостійність?

 1. асоціації

 2. корпорації

 3. консорціуму

 4. тресту

є) холдингу

20. Виділяють найбільш поширені типи уставних інтеграційних об'єднань:

 1. акціонерні товариства

 2. холдинги

 3. асоціації

 4. корпорації є) концерни

21. Визначте умови, які призводять до порушення чинного антимонопольного законодавства при створенні асоціації:

 1. асоціація створюється як договірна особа, яка не є господарським товариством або підприємством

 2. предмет діяльності асоціації виключає координацію господарської діяльності засновників

 3. засновники асоціації отримують доходи від її діяльності

 4. вступ (вихід) нових учасників з асоціації є вільним

22. Ведучим(головним) ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є...

 1. ринок засобів виробництва

 2. ринок інвестиційних ресурсів

 3. ринок грошово-кредитний

 4. ринок предметів споживання є) ринок продуктів харчування

23. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису:

 1. випускають диференційовані товари

 2. на ринку оперує безліч продавців

 3. випускають однорідні товари

 4. ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів

24. Ринок це ...

 1. механізм взаємодії покупців і продавців, відносини попиту і пропозиції

 2. сфера обміну в своїй державі і між країнами, яка зв'язує виробників і споживачів продукції

 3. система, організована за законами товарного виробництва та обігу, сукупність відносин товарного обміну

25. Об'єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарства є...

 1. суспільний поділ праці

 2. економічна відокремленість суб'єктів підприємництва

 3. самостійність суб'єктів підприємництва

 4. жорстка система управління виробництвом і розподілом

26. Який ринок займається торгівлею цінних паперів?

 1. товарна біржа

 2. фондова біржа

 3. валютний ринок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.