Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 12 Стратегія розвитку підприємств...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
176.13 Кб
Скачать

Самостійна робота студентів №12

Тема: Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

1 Питання які треба опрацювати:

1 Мета розробки бізнес-плану

2 Як здійснюється процес планування бізнес-плану

3 Які проблеми вирішує бізнес-планування

4 Зміст бізнес-планування

2 Основні тези лекції:

Планування підприємницької діяльності ґрунтується на бізнес-плані.

Мета розроблення бізнес-плану — планування господарської діяльності підприємства на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхід­них ресурсів. Бізнес-план допомагає підприємству вирішити такі головні завдання:

 • визначити конкретні напрямки діяльності, цільові ринки і місце підприємства на цих ринках;

 • сформулювати довгострокові й короткострокові цілі під­приємства, стратегію і тактику їх досягнення. Визначити від­повідальних за реалізацію кожної стратегії;

 • вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які підприємство пропонуватиме споживачам. Розрахувати вироб­ничі й торговельні витрати на їх виробництво та реалізацію;

 • оцінити відповідність структури персоналу підприємства та умов мотивації їх праці поставленим цілям;

 • визначити склад маркетингових заходів підприємства з вивчення кон'юнктури ринку, реклами, стимулювання праці, ціноутворення, каналів збуту тощо;

 • оцінити матеріальне і фінансове становище підприємства та відповідність фінансових і матеріальних ресурсів постав­леним цілям;

 • передбачити труднощі, що можуть завадити виконанню бізнес-плану.

Планування діяльності підприємства за допомогою бізнес-плану з позиції менеджменту забезпечує такі результати:

 • примушує керівників значну увагу приділяти перспек­тивам розвитку підприємства;

 • дає змогу чіткіше координувати зусилля, спрямовані на досягнення поставлених цілей;

 • установлює показники діяльності підприємства, необхідні для здійснення контролю;

 • примушує керівників чіткіше й конкретніше визначати свої цілі й шляхи їх досягнення;

 • підприємство стає більш підготовленим до несподіваних змін ринкової ситуації та підвищує швидкість адаптації;

 • наочно демонструє обов'язки й відповідальність персоналу підприємства.

Процес бізнес-планування від виникнення до отримання та розподілу прибутку між його учасниками можна представити таким чином (рис. 6.4.).

П равильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку підприємства, тобто дає відповідь на найважливіше питання: чи варто вкладати кошти в цю справу і чи принесе вона доходи, які відшкодують усі витрати. Як правило, потреба в розробленні бізнес-плану виникає під час вирішення таких проблем:

• залучення інвестицій та отримання кредитів;

 • обґрунтування пропозицій з приватизації державних підприємств;

 • відкриття нової справи та визначення профілю діяльності підприємства й головних напрямків його комерційної діяльності;

 • перепрофілювання існуючої діяльності підприємства та вибір нових видів, напрямків і способів здійснення комерційних операцій;

 • складання проспектів емісій цінних паперів (акцій і облігацій) приватних підприємств, а також тих, які прива­тизуються;

 • вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інве­стицій.

Залежно від спрямованості й масштабів задуманої справи, обсягу робіт зі складання бізнес-плану ступінь його деталізації може бути різним. Бізнес-план — документ перспективний, і складати його доцільно на три-п'ять років наперед. Для перших двох років головні показники рекомендується визначати щоквартально (а в разі можливості навіть щомісячно), і лише з третього року можна обмежитися річними показниками.

Зміст бізнес-плану можна подати у такий спосіб:

 1. Загальна характеристика підприємства та його можли­вості.

 2. Види товарів (послуг).

 3. Ринки збуту та конкуренція на них.

 4. План маркетингу.

 5. План виробництва.

 6. Правове забезпечення діяльності підприємства.

 7. Фінансовий план.

 8. Оцінка ризику і страхування.

У змісті бізнес-плану міститься інформація, яка дає уяв­лення про підприємство, а також необхідні дані, що характери­зують його комерційну діяльність, і дає можливість відповісти на такі запитання:

1.Які головні цілі підприємства, тобто яких конкретних результатів воно прагне досягти?

 1. Які головні стратегії підприємства, розроблені для досягнення цих цілей?

 2. Який склад конкретних заходів, котрі необхідно вжити в межах визначеної стратегії?

4. Які завдання вирішуватиме підприємство в плановому періоді?

5. Які засоби необхідні для цього і де їх планується отримати?

6. Чи товари (послуги) підприємства кращі за подібну продукцію конкурентів і чому споживачі нададуть перевагу саме їм?

 1. Продаж яких товарів прогнозується в найближчі роки?

 2. Яка очікується виручка від продажу?

 3. Які планові витрати на виробництво товарів?

 1. Який чистий прибуток очікується?

 2. Який рівень прибутковості інвестицій у цю справу?

 3. За який термін запозичені засоби можуть бути гарантовано повернені?

 4. Які умови роботи на підприємстві?

 5. Дані про створення і реєстрацію підприємства.

 6. Контактні телефони керівництва.

В умовах ринку керівництво кожного підприємства повинно постійно ставити перед собою такі запитання: що являє собою підприємство; хто є покупцем товарів і послуг; які потреби в них покупців і що саме є цінним для них у товарах і послугах, пропонованих підприємством; яким воно стане в перспективі і яким воно має бути.

На ці запитання потрібно дати ґрунтовні відповіді. Сукуп­ність цих відповідей, по суті, і є програмою дій підприємства, тобто конкретизацією його розвитку. При розробленні програми мають бути чітко визначені напрямок і сфери діяльності підприємства. Програми мусять відповідати його можливостям. Розроблення програми діяльності як форми конкретизації розвитку є першим етапом стратегічного планування. Отже, стратегічне планування — це управлінська діяльність щодо створення і підтримки відповідності між довгостроковими цілями підприємства та його потенціалом.

Завдання керівництва підприємства — створити органі­заційно-економічний механізм, який забезпечував би найшвид­шу адаптацію фірми до змінюваних зовнішніх умов. Це дасть змогу зменшити невизначеність і ризик у господарській діяльності і забезпечити концентрацію ресурсів на обраних головних напрямках розвитку. Без стратегічного планування підприємство втрачає перспективу розвитку. Стратегія визначає

шляхи досягнення головних цілей у такий спосіб, щоб забез­печити єдину спрямованість дій усього колективу (підрозділів) підприємства. Сенс стратегічного планування полягає у створен­ні умов для стримування прагнення керівників до максималь­ного поточного прибутку на шкоду досягненню довгострокових цілей, в орієнтації їх більшою мірою на передбачення майбутніх змін зовнішнього середовища, а не на реагування на зміни, що вже відбулися. Стратегічне планування допомагає установити обґрунтовані пріоритети розподілу завжди обмежених ресурсів з метою їх мобілізації для досягнення поставлених конкретних цілей. Важливим чинником загального успіху стратегічного планування є те, що стратегія, розроблена вищою ланкою управління, має бути підтримана керівниками середньої ланки та всіма працівниками підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.