Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 13 Поняття види і значення інфрас...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
83.46 Кб
Скачать

Самостійна робота студентів №13

Тема: Поняття, види і значення інфраструктури підприємства

1 Питання які треба опрацювати:

1 Поняття інфраструктури

2 Види інфраструктури

3 Значення інфраструктури підприємства

2 Основні тези лекції:

Інфраструктура (вiд латинського infra-нижче, під та strukturа – побудова, poзтaшyвaння) - це сукупність складових частин якого-небудь об’єкта, які мають підпорядкований допоміжний характер та забезпечують умови для нормальної дiяльностi об’єкту в цілому.

Інфраструктура підприємства - це комплекс цехiв, господарств та служб підприємства, якi забезпечують необхiднi умови для функціонування підприємства. Інфраструктура являє собою своєрiдний «тил виробництва», бeз якого неможлива нормальна робота підприємства. При цьому розрiзняють виробничу та соціальну інфраструктури.

Виробнича інфраструктура пiдприємства - це сукупнiсть пiдpoздiлiв, якi прямо не беруть участi у створеннi основної (профiльної) продукцiї пiдприємства, але своєю дiяльнiстю сприяють роботi основних цехiв, створюючи необхiднi для, цього умови.

Соцiальна інфраструктура - це сукупнiсть пiдроздiлiв пiдприємства, якi забезпечують задоволення соцiально-побутових та культурних потреб робiтникiв пiдприємства .

Структурні елементи інфраструктури

Інфраструктура підприємства

Виробнича інфраструктура

Соціальна інфраструктура

Допоміжні товаровиробничі цехи (дільниці) держави.

Комунікаційні мережі.

Засоби збору та обробки інформації.

Природоохоронні споруди.

Заклади громадського харчування.

Установи охорони здоров’я.

Спортивні споруди.

Дитячі дошкільні засоби.

Заклади освіти.

Заклади культури та відпочинку.

Житлово-комунальне господарство.

Капітальне виробництво

Виробничу структуру підприємства складають:

1) допоміжні та обслуговуючі цехи, господарства, пiдприємства (ремонтний, інструментальний, енергетичний, транспортний, складське господарство);

2) допоміжні дiльницi та служби ;

3) обробки iнформацiї, природоохороннi споруди ,

Склад та розмiри об’єктів виробничої iнфраструктури пiдприємств залежать вiд галузi, типу та масштабу виробництва , особливостей конструкції та технологи виготовлення виробiв , рiвня спеціалiзацiї пiдприємства .

Соціальна інфраструктура складається з пiдрозділiв громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих дошкiльних закладiв, закладiв освiти житлово-комунального господарства, органiзацiї вiдпочинку, заняття фiзкультурою та спортом .

Органiзацiя та стан iнфраструктури суттєво впливають на економiку пiдприємства. В сучасних умовах у сферi технiчного обслуговування виробництва на промислових пiдприємствах працюють вiд 40% до 50% всього промислово-виробничого персоналу. Це зумовлено:

  1. великими обсягами робiт по обслуговуванню основного виробництва ;

  2. допомiжнi та обслуговуючi операцiї за своїм характером важко пiддаються механiзацiї та автоматизації;

  3. через нестабільність , нерегулярність та різноманітність ці операції важко планувати , нормувати та регламентувати ;

  4. для допоміжних підрозділів характерні одиничний та дрібносерійний типи виробництва зі значним обсягом ручної працi;

  5. роздробленiсть допомiжних та обслуговуючих служб i господарств, низький рiвень їх спецiалiзацiї та централiзацiї зумовили їх вiдсталiсть у технології та органiзацiї праці .

В сучасних умовах досягнення високих технiко-економiчних показникiв виробництва неможливо без збалансованого розвитку як основного виробництва , так i виробничої та соцiальної iнфраструктури .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.