Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 1 Основи підприємницької діяльнос....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
108.03 Кб
Скачать

Самостійна робота студентів №1

Тема: Основи підприємницької діяльності

1 Питання які треба опрацювати:

1 Підприємництво як сучасна форма господарювання

2 Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності

3 Міжнародна підприємницька діяльність

2 Основні тези лекції:

1 Підприємництво як сучасна форма господарювання

Підприємництво — це активно-динамічний елемент бізнесу, що! характеризується самостійною та ініціативною господарсько-фінансовою діяльністю суб'єктів усіх форм власності в рамках чинного законодавства і на свій ризик і під особисту майнову відповідальність або від імені й під майнову відповідальність юридичної особи для задоволення суспільних,] потреб.

Бізнес — будь-яка діяльність за умов ринкової економіки, яка задовольняє потреби споживачів і забезпечує прибуток (дохід) суб'єкту 1 такої діяльності.

Підприємництво це вид діяльності, який відзначається самостійністю у виборі напрямків і методів діяльності, дією чинника економічного ризику, орієнтацією на досягнення комерційного успіху, інноваційним (творчим) характером господарювання.

Підприємництво — це тип і стиль господарської поведінки,] яка характеризується ініціативністю і пошуком нетрадиційних рішень, готовністю йти на обґрунтований ризик, гнучкістю і постійним само­оновленням, цілеспрямованістю і наполегливістю.

Підприємницька діяльність виконує наступні основні функції:

- творчу — генерування та активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві);

- ресурсну — формування та ефективне використання власно­го капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів;

- організаційну — практична організація маркетингу, виробництва, реклами, продажу та інших господарських операцій.

Підприємницька діяльність здійснюється на основі наступних основних принципів.

1. Вільний вибір видів підприємницької діяльності.

2. Залучення па добровільних засадах грошових коштів і майна підприємців та юридичних осіб для розгортання підприємництва.

3. Самостійне формування програми діяльності, вибір постачальни­ми і споживачів, визначення цін на товари.

4. Вільне наймання працівників і належний рівень оплати їхньої праці.

5. Придбання матеріально-технічних, природних та інших ре­сурсів, використання яких не заборонено (необмежене) чинним зако­нодавством.

6. Вільне використання прибутку, що залишається в розпоря­дженні засновників після внесення обов’язкових платежів.

7. Самостійне здійснення юридичними у особами чи підприємцями без створення юридичної особи зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємництво відіграє велику роль в формуванні ефективної системи господарювання, а саме:

- створює конкурентне середовище і стає каталізатором еко­номічного розвитку суспільства;

- служить дійовим важелем для ефективних структурних змін у системі господарювання;

- сприяє найефективнішому використанню інвестиційних, ма­теріальних і нематеріальних ресурсів;

- забезпечує належну мотивацію високопродуктивної праці.

Підприємницька діяльність здійснюється в наступних організацій но-правових формах.

Одноосібне володіння підприємство (володіння), власни­ком якого є фізична особа або родина. Його перевагами є простота .іменування, повна самостійність, свобода та оперативність дій, макси­мально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання, збереження комерційної таємниці. До недоліків відносяться труднощі з залученням великих інвестицій та одержанням кредитів, повна від­повідальність за борги, брак спеціалізованого менеджменту, невизна­ченість терміну функціонування.

Господарське товариство (партнерство) — об'єднання власників капіталів кількох фізичних осіб за умов: рівного розподілу ризику і прибутку; спільного контролю результатів бізнесу; безпосе­редньої участі в діяльності. Його перевагами є ширші можливості для ефективної діяльності, збільшення фінансової незалежності та дієспроможності, більша свобода дій і виваженість управлінських рішень, можливість залучення до управління товариством професійних мене­джерів. Недоліками є загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність; можливість банкрутства через професійну некомпетентність очного з партнерів; збільшення ймовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу і результатів діяльності.

Корпорація (акціонерне товариство) — підприємство, власником якого є акціонери, які несуть обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал), але розпоряджаються прибутком. Перевагами такої форми є реальна можливість залучення не-і обхідних інвестиційних ресурсів, більша здатність до нарощування! обсягів виробництва (послуг), наявність лише обмеженої відповідаль­ності акціонерів, постійний (тривалий) характер функціонування. До недоліків відносять наявність розбіжностей між правами власності та функцією контролю діяльності, сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів, існування потенційних можливостей для зловживань з боку посадових осіб. )

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.