Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економіка СРС 1 Основи підприємницької діяльнос....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
108.03 Кб
Скачать

3 Методичні вказівки до самостійного вивчення:

Вивчення теми доцільно розпочати з блоку питань, які дозволять сформувати у студентів бачення щодо визначення цілей і напрямів діяльності підприємства. Необхідно визначити поняття підприємст­ва як організаційно виокремленої та економічно самостійної основ­ної ланки виробничої сфери народного господарства, що виробляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Для ефектив­ного господарювання істотним є визначення цілей створення та функціонування підприємства. Генеральну (головну) мету підпри­ємства, тобто чітко окреслену причину його існування, заведено на­зивати місією. На основі загальної місії підприємства формулюють­ся і встановлюються загальнофірмові цілі, які мають бути конкрет­ними і вимірюваними, орієнтованими у часі, досяжними та взаємопідтримувальними. Далі можна переходити до розгляду головних напрямів діяльності підприємства, якими є: вивчення ринку товарів, інноваційна, виробнича, економічна та соціальна діяльність, післяпродажний сервіс.

Другим проблемним питанням теми має бути розгляд правових основ господарювання підприємства. Насамперед необхідно виок­ремити з-поміж великої кількості юридичних актів такі, що є визна­чальними для підприємств та організацій, які регулюють усі напря­ми їхньої діяльності. Основним документом є Закон України «Про підприємства в Україні». Студентам необхідно ознайомитися з його основними положеннями, змістом розділів. Іншим вирішальним для підприємства документом є статут, тобто певне зібрання правил, що регулюють сукупну його діяльність, взаємини з іншими господарю­ючими суб'єктами. Необхідно також ознайомитися з генеральною тарифною угодою та колективним договором, які відіграють важли­ву соціальну роль у діяльності підприємств, із змістом інших право­вих документів, що регулюють окремі напрями діяльності підпри­ємства.

На основі повного оволодіння питаннями правових основ функ­ціонування підприємств можна переходити до розгляду класифікації

та структури підприємств. Необхідно з'ясувати практичне значення класифікації підприємств і вивчення їхніх структур. Для цього доцільно виокремлювати підприємства за такими ознаками: мета і характер діяльності; форма власності майна; галузеві та функціональні види діяльності; технологічна цілісність і підпорядкованість; розміри за чисельністю працівників. Сформована таким чином класифікація дасть змогу наочно, чітко й повно дослідити згруповані види під­приємств і допоможе кваліфіковано управляти ними.

Наступним питанням має стати сутнісна характеристика струк­тури підприємства, його внутрішнього устрою, який характери­зує склад підрозділів і систему зв'язків, їх підпорядкованість і взаємодію. При цьому необхідно розрізняти поняття виробничої, загальної та організаційної структур управління. Розглядаючи по­няття виробничої структури, доцільно звернути увагу на її види за певними ознаками (цехова, безцехова, корпусна, комбінатська, технологічна, предметна, змішана) та на чинники формування ви­робничої структури підприємства. Будь-яке підприємство — це сукупність не тільки виробничих підрозділів. До його складу вхо­дять відділи апарату управління, заклади культурно-побутово­го призначення, інші невиробничі підрозділи. Тому необхідно ознайомитись як із виробничою, так і з загальною структурою підприємства.

Ще одним проблемним напрямом вивчення теми «Підприємство як суб'єкт господарювання» є розгляд інтегральних форм підпри­ємств та організацій. Студентам необхідно розглянути об'єктивну обумовленість та економічно-соціальну доцільність інтеграції (об'єд­нання) різних за принципами та цілями підприємств та організацій виробничої і невиробничої сфер діяльності. У першу чергу слід з'ясувати спільне та відмінне в організації сучасних форм доброві­льного та інституціонального об'єднання підприємств та організацій (асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, фінансово-промис­лових груп, холдингів), дослідити мету їх створення, особливості та ефективність діяльності.

Заключним етапом у розгляді першої теми має стати опис ринку, ринкового середовища та поведінки на ньому суб'єктів господарю­вання. Студентам слід дати сутнісну характеристику сучасному ринку, розглянути його функції, структуризацію і виділити п'ять основних типів ринку: споживачів, виробників, проміжних продав­ців, державних і громадських установ; міжнародного. Наступний крок — визначення поняття і загальної характеристики ринкового середовища функціонування підприємств та організацій, складових елементів ринкової інфраструктури. Закінчувати розгляд теми доці­льно визначенням загальних принципів та етичних норм поведінки господарюючих суб'єктів на ринку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.