Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0031_diplom_mark_strateg.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.12.2018
Размер:
910.85 Кб
Скачать

1. Тема дипломної роботи: «Формування маркетингової стратегії підприємства»

Затверджена наказом по університету № 127-дс від "25" грудня 2009 р.

2. Термін здачі закінченої роботи 15 травня 2010р.

3. Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи (для робіт технічного профілю також «вихідні дані»):

проаналізувати особливості формування маркетингової стратегії організації та запропонувати заходи з її вдосконалення.

Об’єкт дослідження - ТОВ «Бренд Бенд».

4. Структура та зміст магістерської роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати):

Розділ 1. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії

1.1. Маркетингова стратегія та її види

1.2. Підходи до розробки маркетингових стратегій

1.3. Етапи розробки маркетингової стратегії

Розділ 2. Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Цілі і критерії стратегічного розвитку ТОВ «Бренд Бенд»

2.3. Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Бренд Бенд»

2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Бренд Бенд»

2.5. Формування маркетингової стратегії на підприємстві

Розділ 3. Удосконалення маркетингової стратегії підприємства

3.1. Організація служби маркетингу на підприємстві

3.2. Рекламні кампанії та просування продукції

3.3. Економічний ефект від запропонованих акцій

5. Календарний план виконання роботи

№ п/п

Назви частин та етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1.

Складання бібліографії та вивчення літературних джерел

2.

Збирання матеріалу на підприємстві

3.

Виконання вступу

4.

Виконання розділу 1

5.

Виконання розділу 2

6.

Виконання розділу 3

7.

Формулювання висновків

8.

Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії

9.

Подання роботи на кафедру

Дата видачі завдання "___"____________20___р.

Керівник дипломної роботи: ______________ І.К. Іванова

Завдання прийняв (ла) до виконання _____________ К.І. Петров

Висновки керівника по роботі ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Реферат

Дипломна робота: 107 с., 12 рис., 27 табл., 54 джерела, 1 додаток.

Мета дослідження: проаналізувати особливості формування маркетингової стратегії організації та запропонувати заходи з її вдосконалення.

Об’єкт дослідження: ТОВ «Бренд Бенд».

Методи дослідження: описовий, методи структурного, системного аналізу, порівняння.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

В першому розділі розглянуті основні теоретичні відомості з формування маркетингової стратегії підприємства, надано класифікацію маркетингових стратегій та етапи їх розробки.

В другому розділі дипломної роботи на прикладі ТОВ «Бренд Бенд» проаналізовано особливості формування маркетингової стратегії на підприємстві, проведений аналіз SWOT-аналіз, аналіз зовнішнього середовища, визначені цілі та критерії стратегічного розвитку підприємства.

Третій розділ носить рекомендаційний характер, в ньому представлені заходи з удосконалення маркетингової стратегії підприємства та їх економічне обґрунтування.

МАРКЕТИНГ, маркетингова стратегія, ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ, МАРКЕТИНГОВИЙ ВІДДІЛ, МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………

7

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ……………………………………………..

9

1.1. Маркетингова стратегія та її види……………………………………….

9

1.2. Підходи до розробки маркетингових стратегій………………………...

23

1.3. Етапи розробки маркетингової стратегії………………………………..

35

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «БРЕНД БЕНД»)…………….

40

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………….

40

2.2. Цілі і критерії стратегічного розвитку ТОВ «Бренд Бенд»……………

43

2.3. Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Бренд Бенд»…………………

45

2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Бренд Бенд»………………………………………

50

2.5. Формування маркетингової стратегії на підприємстві………………...

58

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………….

71

3.1. Організація служби маркетингу на підприємстві………………………

71

3.2. Рекламні кампанії та просування продукції…………………………….

75

3.3. Економічний ефект від запропонованих акцій…………………………

96

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..

103

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

107

Вступ

Актуальність теми. В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть стратегічного маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів. Актуальність обраної теми полягає в тому, що грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення та правильно сформована маркетингова стратегія допоможуть підприємству вижити за несприятливих умов зовнішнього середовища.

Вибір стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться підприємство, тому маркетингові програми як короткострокові, так і довгострокові потребують розробки і застосування такої стратегії, яка при заданих умовах максимально відповідала б державній економічній політиці і в той же час забезпечувала б комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість в результатах праці.

Для кожного рівня керівництва підприємства місію розгортають у детальний перелік допоміжних цілей і завдань. Перед кожним управлінцем мають стояти задачі, за вирішення яких він несе відповідальність. Для вирішення маркетингових задач які стануть базисними для майбутнього підприємства розроблюють конкретні стратегії маркетингу. Найбільш розповсюдженні, перевірені практикою стратегії розвитку бізнесу зазвичай називають базовими чи еталонними. В цілому вони відображають чотири різні підходи до розвитку підприємства і пов’язані зі зміною стану одного чи декількох наступних елементів: продукт, ринок, галузь, стан підприємства всередині галузі, технологія.

Теорія стратегічного планування нараховує достатню кількість стратегій, які стали основою для виводу з кризи чи її запобігання на окремих підприємствах, в галузях виробництва, в окремих країнах. Автори цих стратегій є всесвітньо відомими теоретиками і практиками в області стратегічного планування і управління (Ансофф І., Портер М., ін.). Матриці, що ілюструють ці стратегії, стали класичними в теорії стратегічного планування і управління (матриця БКГ – Бостонської консультативної групи, матриця корпорації «Дженерал електрик», матриця конкуренції Портера, ін.).

Метою дипломної роботи є аналіз особливостей формування маркетингової стратегії організації та розробка заходів з її вдосконалення.

Завдання:

- ознайомитися з теоретичними аспектами формування маркетингової стратегії підприємства;

- ознайомитися з організаційною структурою досліджуваного підприємства, проаналізувати показники його діяльності;

- проаналізувати стан та особливості формування маркетингової стратегії на підприємстві;

- на основі аналізу розробити заходи з покращення маркетингової стратегії підприємства та процесу її формування;

- зробити висновки з проведеної роботи.

Об’єкт дослідження: ТОВ «Бренд Бенд».

Предмет дослідження: процес формування маркетингової стратегії ТОВ «Бренд Бенд».

Методи дослідження: описовий, методи структурного, системного аналізу, порівняння.

Практичне значення отриманих результатів: результати, що були отримані в ході виконання дипломної роботи, можуть бути використані на ТОВ «Бренд Бенд» для вдосконалення власної маркетингової стратегії.

Обсяг та структура роботи: дипломна робота містить 107 сторінок, складається з трьох розділів та одного додатка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]