Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
chpora!!.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.12.2018
Размер:
367.62 Кб
Скачать

5. Функції та методи політології

Політологія – це наука, предметом вивчення якої є внутрішня і зовнішня діяльність держави та інших суб’єктів політики, що стосуються владних та розпорядчих відносин у суспільстві.

Фундаментальні методи:

1.Метод історичного матеріалізму. Визначальним є спосіб виробництва обміну та розподілу матеріальних благ. Що визначає характер усіх форм людського життя.

2.Ідеалістичний метод. Його суть в первинності духу, свідомості над матерією і матеріальним буттям.

Спеціальні методи:

1.Системний аналіз – це цілісне сприйняття політичного об’єкта дослідження і всебічний аналіз зв’язків між його елементами.

2.Порівняльний аналіз – це співставлення характеристик політичних інститутів, форм і методів діяльності суб’єктів політики.

3.Функціональний і структурний аналіз дозволяє виявити роль і місце політичного процесу через аналіз функцій елементів політичного життя.

Функції політології:

1.Теоретико-пізнавальна – реалізується через опитування, пояснення та глибоке осмислення політичних процесів.

2.Методологічна – розробляє і розвиває методи і засоби теоретичних досліджень.

3.Світоглядна – формує певні світоглядні установки.

4.Прогнозтична – направлена на передбачення різних варіантів поведінки суб’єктів політики та тенденцій розвитку політичних процесів.

5.Прикладна – це розробка практичних рекомендацій про шляхи і засоби реалізації політичних програм та ідей.

6. Місце політології в системі суспільних наук.

Політологія - наука, об’єктом якої є політика і її відносини з особистістю та суспільством. Як відносно самостійна галузь знань вона сягає своїми витоками сивої давнини, її розвиток тісно пов’язаний з розвитком філософських знань. . Політична філософія - вивчає політику як ціле, взаємовідносини між особою і владою, розробляє ідеали і нормативні принципи політичного устрою, загальні оцінки об'єктивної політичної реальності. Політико-правова теорія досліджує походження і роль держави та права, роль правосвідомості, політичні інститути і політичні режими, права і свободи громадян. Політична соціологія досліджує соціальний зріз політичних явищ. З'ясовуємо вплив неполітичної частини суспільства та політику, а також її зворотній вплив. Політико- скономічна теорія - розглядає економічні процеси як основу соціально-політичної сфери громадянського суспільства. Теорія міжнародної політики вивчає зовнішню політичну діяльність держав, партій, рухів, вирішення глобальних проблем людства, світову політику, та міжнародні відносини, світовий правопорядок. Політична історія та історія політичних вчень - вивчає політичні ідеї, теорії та події в їх хронологічній послідовності як політико- історичний процес пізнання життєдіяльності суспільства. Політична антропологія встановлює зв'язки політики із соціобіологічними, інтелектуальними, культурними, релігійними та іншими якостями людини. Вивчаються кількісні і якісні характеристики змін народонаселення вцілому і його окремих груп в культурно- політичиому зрізі. Політична етика - вивчає політичні проблеми моралі та моральності політичного спілкування.

Сьогодні роль політології у розвитку українського суспільства є домінуюча. В сучасних умовах важливі пошуки форм і методів стимулювання політичної поведінки і політичної свідомості українського суспільства. Роль політології - це дати знання про суспільство; про політичні події, явища,процеси; зрозуміти їх суть і роль людини у політичному житті, а також допомогти оволодіти основам знань про політику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]