Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теория_и_история_источниковеденя_(дапаможн_к)[1....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Раздзел IV. Выяуленне крынiц

Выяуленне гiстарычных крынiц. Задачы эурыстыкi. Пошук апублiкаваных крынiц. Звесткi аб публiкацыях гiстарычных крынiц. Перавагі і недахопы публікацыі. Гістарычная біблiяграфiя.

Выяуленне крынiц у архівах. Элементы выпадковасцi у iх пошуку. Падрыхтоучая работа да наведвання архiвау. Складанне спiсау архiвау, фондау, фондаутваральнiкау. Вывучэнне навукова-даведачнага апарату архiвау, вопiсау фондау. Вывучэнне спрау. Пошук i сiстэматызацыя крынiц. Складанне i збор рабочых матэрыялау для афармлення работы.

Раздзел V. Знешняя крытыка крынiц

Знешняя крытыка пісьмовых крыніц. Прачытанне i асэнсаванне зместу тэкста. Значэнне кантэкста для разумення граматычных норм i лексiчнага зместу крынiцы. Паняцце рэдакцыі, спісу, ізводу. Этапы стварэння дакументаў: чарнавікі, белавікі, копіі.

Аднауленне арыгiнала па тэксту у некалькiх спiсах, iзводах, рэдакцыях. Рэканструкцыя тэкстау.

Інтэрпрэтацыя гiстарычнай крынiцы, яе адрозненне ад граматычнага прачытання тэкста. Тэрмiналагiчны аналiз. Вытлумачэнне заканадаучых крынiц. Выкарыстанне юрыдычнай тэрмiналогii. Вытлумачэнне актау. Склад актавага фармуляра. Вытлумачэнне апавядальных крынiц. Вывучэнне непасрэднага зместу тэкста, алегорый, iншаказанняу. Веданне канкрэтных гiстарычных абставiн стварэння крынiцы.

Вызначэнне часу узнiкнення крынiцы. Паняцці «календар», «эра». Аналiз непасрэднай i ускоснай iнфармацыi аб часе. Сiнтэз iнфармацыi аб часе. Адлiк часу ад вядомай падзеi. Вывучэнне формы дакумента. Дапасаванне звестак з iншых крынiц.

Методыка лакалiзацыi узнiкнення крынiц. Выкарыстанне дадзеных гістарычнай геаграфіі. Спалучэнне звестак графічных і пісьмовых помнікаў. Аналiз непасрэднай i ўскоснай прасторавай iнфармацыi, яе сiнтэз. Тапонімы і мікратапонімы, этнонімы і інш.

Атрыбуцыя. Улiк непасрэдных звестак. Прозвішча, імя, мянушка. Раскрыцце крыптонiмаў, псеуданiмаў. Ананiмныя крынiцы i iх атрыбуцыя. Новыя метады ўстанаўлення аўтарства. Выкарыстанне ЭВМ.

Выяуленне падложных i падробных крынiц. Магчымыя мэты iх стварэння. Спосабы выяулення iнтэлектуальнага падлогу.

Асаблівасці вызначэння рэчавых крыніц. Прымяненне метадаў іншых навук.

Раздзел VI. Унутраная крытыка крынiц

Мэты i задачы унутранай крытыкi крынiц. Паняцце аб даставернасцi. Пауната i дакладнасць iнфармацыi.

Вызначэнне навуковай каштоунасцi iнфармацыi ў адпаведных крынiцах. Метады выяулення навуковай каштоунасцi розных відаў пісьмовых крыніц. Крыніца і гістарычны кантэкст.

Спосабы вывучэння актавага матэрыялу: канкрэтна-гiстарычны i фармулярны аналiз. Вывучэнне уплыву умоу, у якiх узнiкае iнфармацыя, на яе паўнату i дакладнасць iнфармацыi. Аналiз сведчанняу, заснаваных на асабiстым назiранні. Крытыка звестак, атрыманых з другiх крынiц i абагульненняу. Вызначэнне сацыяльных, палiтычных i групавых пазiцый аутара, iх уплыу на iнфармацыю, змешчаную у крынiцы. Метады канчатковага устанаулення каштоунасцi iнфармацыi: праверка паўнаты, даставернасцi i дакладнасцi iнфармацыi адпаведнай крынiцы.

Раздзел VII. Сінтэз гістарычнай інфармацыі.

Паняцце рэпрэзентатыўнасці.

Паняцце сінтэзу інфармацыі. Сінтэз гістарычнай інфармацыі, яго сутнасць і мэты. Супастаўленне звестак, атрыманых на этапе унутранай і знешняй крытыкі. Вызначэнне ўзаемасувязі і ўзаемаўплываў. Пабудова генеалагічнага раду крыніц. Паняцце рэпрэзентатыўнасці. Гістарычная крыніца і музейны экспанат.

Раздзел VIІI. Прымяненне камп'ютэрных тэхналогiй

i колькасных метадау у апрацоуцы крынiц

Абмежаванне магчымасцi вывучэння крынiц традыцыйнымi метадамi. Неабходнасць у павышэннi iнфарматыунасцi крынiц. Крынiца у свеце тэорыi знакау. Выкарыстанне колькасных метадау. Прымяненне у крынiцазнаустве камп'ютэрных тэхналогiй. Масавыя крынiцы i спосабы iх апрацоукi.

Працэдура падрыхтоукi тэкста крынiцы для колькаснага аналiзу i структураванне, фармалiзацыя i кадзiроука iнфармацыi.

Асаблiвае i падобнае у гiстарычных крынiцах. Магчымасцi i абмежаваннi прымянення колькасных метадау i камп'ютэрных тэхналогiй у апрацоуцы апавядальных крынiц. iнфармацыйны пошук лакун, купюр, iнкарпарацый, экстрапаляцый i пазнейшых уставак.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.