Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.нап.курс.ра. ФО 2011.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
38.81 Кб
Скачать

5. Захист курсової роботи

Курсова робота повинна бути надана на перевірку керівнику курсової роботи в термін, передбачений учбовим робочим планом, але не пізніше 1 тижня до екзаменаційної сесії. Після перевірки курсова робота повертається студенту для виправлення помилок, доопрацювання та підготовки до захисту. Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. Під час захисту курсової роботи студент повинен відповісти на теоретичні питання, які висвітлювались у курсовій роботі, та вирішити практичні завдання на вибір викладача.

Після захисту курсової роботи студент отримує оцінку (“відмінно”, “добре”, “задовільно”), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку “відмінно” отримає студент, в якого акуратно і правильно оформлена курсова робота має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку “добре” одержує студент за роботу, у якій виконані всі вказані вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота повинна бути виконана правильно і акуратно.

Оцінку “задовільно” отримує студент, в якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлено неакуратно.

Студент, який не захистив роботу у призначений термін, вважається боржником і не допускається до складання іспиту з дисципліни "Фінансовий облік ".

Додаток 1

Міністерство науки і освіти, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Курсова робота

з дисципліни “Фінансовий облік”

Виконав(ла) студент (ка) (прізвище, ім'я та по батькові)

(назва групи, факультету і шифр студента)

Керівник курсової роботи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дніпропетровськ,

2011

Додаток 2

ПРОПОНОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу.

 2. Облік наявності та руху основних засобів.

 3. Облік основних засобів на підприємстві.

 4. Облік фінансових інвестицій.

 5. Облік орендних операцій.

 6. Облік дебіторської заборгованості підприємства.

 7. Облік банківських кредитів та контроль за їх використанням.

 8. Облік розрахунків з бюджетом та перспектива його розвитку.

 9. Облік грошових коштів на підприємстві.

 10. Облік розрахункових операцій.

 11. Облік запасів та організація контролю за їх використанням на підприємствах малого бізнесу.

 12. Облік виробничих запасів на промисловому підприємстві.

 13. Облік запасів на підприємстві.

 14. Облік товарних операцій на торгівельному підприємстві.

 15. Облік праці та її оплати.

 16. Облік розрахунків з оплати праці.

 17. Облік власного капіталу підприємства.

 18. Особливості обліку уставного капіталу на підприємствах різних форм власності.

 19. Облік наявності та руху готової продукції на підприємстві (на складі і в бухгалтерії).

 20. Особливості обліку орендованих основних засобів та перспективи його розвитку в умовах сучасного господарювання.

 21. Особливості обліку нематеріальних активів та шляхи його удоско­налення.

 22. Облік собівартості готової продукції.

 23. Облік прямих витрат на виробництво та порядок їх включення до виробничої собівартості продукції.

 24. Облік випуску готової продукції та її реалізації.

 25. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 26. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 27. Облік податку на прибуток на податку на додану вартість.

 28. Облік податків та зборів.

 29. Облік власного капіталу і розподіл прибутку на підприємствах різних форм власності.

 30. Облік фінансових інвестицій.

 31. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

 32. Облік розрахунків за податками та платежами.

 33. Облік формування фінансових результатів на підприємстві.

 34. Облік об’єднання підприємств і консолідована фінансова звітність.

Додаток 3

Тема: Облік наявності та руху основних засобів на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. теоретичні аспекти обліку наявності та руху основних засобів на підприємстві………………………

  1. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів………………..

  2. Документальне оформлення обліку наявності та руху основних засобів…………………………………………………………………. .

  3. Порядок проведення інвентаризації основних засобів……………..

 1. Облік наявності та руху основних засобів………….

  1. Облік надходження основних засобів та облік капітальних інвестицій……………………………………………………………….

  2. Облік проведення ремонтних робіт основних засобів………………

  3. Переоцінка за зменшення корисності основних засобів……………

  4. Облік вибуття основних засобів………………………………………

ВисновкИ……………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………

ДОДАТКИ

Тема: Облік виробничих запасів на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….

 1. Методологічні аспекти обліку виробничих запасів на підприємстві ……………………………………………………

  1. Визначення, визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів..

  2. Документальне оформлення виробничих запасів на промисловому підприємстві ……………………………………………………………

  3. Методи оцінки вибуття запасів ………………………………………

 1. Облік виробничих запасів на підприємстві………

  1. Облік надходження виробничих запасів ……………………………

  2. Облік вибуття виробничих запасів …………………………………

  3. Порядок проведення інвентаризації і відображення її результатів в обліку та звітності ……………………………………………………..

ВисновкИ ………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………..

ДОДАТКИ

Тема: Облік грошових коштів в національній валюті

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. Нормативно-правове регулювання та теоретичні аспекти обліку грошових коштів на підприємстві ………

  1. Економічний зміст грошових коштів …………………………………..

  2. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків в установах банку ………………………………………………………………………..

  3. Документування господарських операцій по рахунках в банках ………

2 Облік грошових коштів в національній валюті ………………

  1. Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках у банках …….

2.2Облік касових операцій …………………………………………………...

  1. Облік інших грошових коштів …………………………………………..

  2. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку і звітності …………………………………………………………..

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………

ДОДАТКИ

Додаток 4

ВСТУП

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку на підприємствах всіх форм власності, особливо роль обліку на підприємствах, що виробляють продукцію з метою її наступної реалізації через те, що продукція таких підприємств складає значну, якщо не домінуючу частину ВНП. Лише за рахунок таких підприємств-виробників Україна може подолати ті економічні труднощі, що постали перед нею, під час процесу пошуку оптимальних економічних рішень.

Входження економіки України в міжнародну систему ринкового господарювання вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є постійне оновлення засобів праці, оскільки існують певні їх види, які мають високу продуктивність в перші роки експлуатації.

Обсяг виробленої та реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) є одним з основних показників, що характеризують діяльність підприємства.

В сучасних умовах успішна діяльність кожного суб’єкта господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.

Важливе значення відіграє науково-обґрунтований бухгалтерський облік готової продукції, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства.

Облік готової продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості.

Підприємства виробляють продукцію у відповідності з укладеними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості. Керівник підприємства, в першу чергу, повинен приділяти увагу питанням збільшення обсягу виготовленої продукції, розширення її асортименту і покращення якості, включаючи потреби ринку.

Таким чином, актуальність і значимість розгляду обраної теми курсової роботи пов’язана з тим, що результатом діяльності будь-якого виробничого підприємства чи організації є випуск готової продукції, виконання робіт чи надання послуг, що є об’єктом ведення бухгалтерського обліку. В результаті вартість готової продукції, робіт, послуг переходить із сфери виробництва в сферу обігу.

Наукові та практичні проблеми, пов’язані з комплексом теоретичних та методологічних засад обліку операцій з готовою продукцією, відображені в роботах Бутинця Ф. Ф., Василенка Ю. А., Дерія В. А., Должанського М. І., Завгороднього В. П., Кундрі-Висоцької О. П., Ластовецького В. О., Пушкаря М. С., Сопко В. В., Ткаченко Н. М., Хам’яна Р. Л., Чебанової Н. В. та інших. Дослідження різних проблемних ситуацій та їх вирішення в практичній діяльності розглядаються у наукових працях Г. Беднарчука, Д. Кучерака, Є. Губи, Л. Прийми, Н. Куцміди, О. Хамайдюки, Р. Грачової та інших. Праці зазначених учених є підґрунтям дипломної роботи.

Мета роботи полягає у вдосконаленні обліку наявності та руху готової продукції та розкриття економічного її змісту.

Для досягнення мети нами були поставлені наступні завдання:

 • дослідити поняття готової продукції та розглянути її класифікацію;

 • розглянути порядок документування наявності та руху продукції;

 • охарактеризувати рахунки, призначені для обліку готової продукції;

 • проаналізувати порядок відображення результатів інвентаризації готової продукції в поточному обліку та фінансовій звітності;

 • дослідити організацію обліку щодо наявності та руху готової продукції;

 • встановити повноту та своєчасність відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах.

Об’єктом дослідження є сукупність операцій та реальний стан обліку готової продукції на промисловому підприємстві.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та методичних питань щодо обліку наявності та руху готової продукції на підприємстві.

У роботі застосовуються такі методи і прийоми: прийоми теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту й уточнення наукових понять, пов’язаних з наявністю та рухом готової продукції; аналіз, синтез, системний і ситуаційний підходи – для дослідження суті процесу випуску, зберігання та реалізації готової продукції; індукція та дедукція, абстракція тощо.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури із __ найменування, __додатків. Робота викладена на __ сторінках машинописного тексту, містить __ таблиці, __рисунків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.