Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по нормам 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

4.2 Структура магістерських робіт

Традиційно магістерська робота, як і будь-яка інша наукова робота, поділяється на: вступну та основну частину.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст курсової роботи, що переважно складається з двох чи трьох розділів; висновки; список використаних джерел; додатки; резюме.

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки магістерської роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після основної частини наукової роботи.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими.

4.2.1 Вимоги до структурних елементів

вступної частини магістерської роботи

Титульний лист є першою сторінкою магістерської роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист містить (у такій послідовності):

 • назву міністерства та вищого навчального закладу, де виконано дипломну роботу магістра;

 • гриф допущення до захисту;

 • прізвище, ім'я, по-батькові автора роботи;

 • повну тему роботи;

 • відомості про наукового керівника;

 • місто і рік виконання.

(Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку В).

Зміст вміщує в собі структурні елементи: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); загальні висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є). Для кожного з структурних розділів обов’язковим є вказівка номеру сторінки, з якого він розпочинається. Номер сторінки вказують справа від назви структурного елементу.

(Приклад змісту наведено у додатку Г).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів оформлюється традиційно. Якщо в роботі магістра вжиті маловідомі скорочення, специфічна термінологія, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується після змісту, перед вступом.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті магістерської роботи наводять їх розшифровку.

4.2.2 Вимоги до структурних елементів

основної частини магістерської роботи

Вступ (не більше 6 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається загальна характеристика дипломної роботи магістра у такій послідовності:

 • актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми);

 • об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення);

 • предмет дослідження міститься в межах об’єкта ‑ саме на ньому повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему МР;

 • мета дослідження;

 • гіпотеза дослідження;

 • завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;

 • методи дослідження, використані для досягнення поставленої в МР мети;

 • матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення поставленої в магістерській роботі мети;

 • наукова новизна, яка полягає у наведенні короткої анотації нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих);

 • практичне значення одержаних результатів;

 • апробація результатів дослідження ‑ наводяться дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій;

 • положення, що виносяться на захист ‑ коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою па відмінність цих положень від вже відомих.

(Приклад основних понять наведено у додатку Д).

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета магістерської роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу ‑ 5-6 сторінок.

Вкінці вступу подається структура магістерської роботи, наприклад, “Логіка дослідження зумовила структуру магістерської роботи: вступ, ... розділи, висновки, список використаних джерел із ... найменувань і ... додатків. Загальний обсяг ... сторінок”.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо, якщо є необхідність у такому розділенні). Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію та завершуватися висновками.

В розділах основної частини подають:

 • огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків досліджень (загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дипломної роботи);

 • власне дослідження та виявлені ознаки предмету роботи;

 • аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

Фрази, якими можна користатися для написання магістерської роботи див. у Додатку Ж.

Висновки до розділів повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

У разі наявності декількох розділів, перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми, другий ‑ методичним підходам та діагностичним засобам, третій – власне аналізу та виявленню особливостей певного явища.

Усі ці розділи повинні бути логічно пов’язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують різні методи наукового дослідження.

Текст магістерської роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Магістерська робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Існують два види висновків ‑ висновки до розділів і загальні висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі.

Загальні висновки становлять заключну частину дослідження. Їх розміщують безпосередньо після викладу основного тексту, починаючи з нової сторінки. Вони мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором магістерської роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень в обраній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються).

Обсяг заключної частини ‑ 2-5 сторінки.

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки магістерської роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після списку використаних джерел магістерської роботи та мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття наукової роботи (таблиці, графіки, глосарії, ілюстрації, рекомендації щодо впровадження) і наводяться тільки у разі необхідності.

Резюме (Summary / Abstract, Zusammenfassung, Resumé, Resumen) пишеться на 1-2 сторінки іноземною мовою, що вивчається. Воно завершується комплексом ключових слів і сталих термінологічних словосполучень, що з позицій інформаційного пошуку мають той обсяг смислового навантаження, який чітко корелюється з основним змістом магістерської роботи. Загальна кількість ключових слів ‑ не більше 10.