Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Филосроб-навч 11-12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
492.03 Кб
Скачать

Основні критерії оцінювання:

відмінно” виставляється студентам, яки виявили різнобічні системні глибокі знання програмного матеріалу, уміння бездоганно виконувати завдання, визначенні програмою навчання, продемонстрували творчі здібності.

добре” заслуговують студенти які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконують завдання, передбачені навчальною програмою, засвоїли зміст основної літератури.

задовільно” виставляється студентам, які виявили знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляються з виконанням завдань, передбачених навчальною програмою, ознайомлені з літературою.

незадовільно” отримують студенти, які виявили прогалини у знаннях основного навчально-програмового матеріалу, припустили принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань.

Розподіл балів, присвоюваних студентам

Сума балів залікового модуля

Модуль 1

Модуль ІІ

Модуль ІІІ

ІНДЗ

Сума

24

33

28

ЗМ 1

ЗМ 2

МКР

ЗМ 3-4

ЗМ 5-6

ЗМ 7-9

МКР

ЗМ 10-11

ЗМ 12-13

МКР

15

100

Лекції,семінари

4

4

10

5

5

4

10

5

4

10

СРС

3

3

3

3

3

6

3

Всього

7

7

8

8

7

11

7

Пояснення до розподілу балів

№ з/п

Форма проведення

Оцінка в балах

1.

Індивідуальне науково-дослідне завдання

до 15

2.

Підготовка статей, тез, виступ на науковій конференції

до 10

3.

Модульна контрольна робота (тест)

до 10

4.

Самостійна робота за змістовий модуль

до 3

5.

Написання і захист реферату

до 5

6.

Підготовка і виступ з доповіддю

до 5

7.

Повідомлення (усне, письмове) за темою семінару

до 3

8.

Виконання практичних завдань, практикумів

до 3

9.

Доповнення виступу, участь у дискусії

до 3

10.

Участь у рольовій, діловій грі

до 5

11.

Виконання ситуаційних завдань

до 5

12.

Тестування за окремою темою

до 5

Плани семінарських занять

Заліковий модуль 1. Вступ до філософії

Семінар 1. Філософія як універсальний тип знань

(2 год)

План

  1. Світогляд: сутність, структура, історичні типи.

  2. Філософія як теоретичне ядро світогляду.

  3. Предмет філософії та його структура

  4. Ідеалізм і матеріалізм як основні напрями філософії.

  5. Метафізика і діалектика як основні філософськи методи.

  6. Основні функції філософії.

Контрольні питання:

1. Які джерела та особливості філософського знання?

2. Що є предметом філософії?

3. Які основні структурні елементи світогляду?

4. Які основні історичні типи світогляду? Дайте їх характеристику.

5. Як вирішується проблема основного питання в сучасній філософії?

6. Дайте характеристику структури філософії.

7. Які основні функції філософії?

8. Як співвідносяться філософія і наука?

9. Яке місце займає філософія в системі культури?

10.Яке значення філософії в житті суспільства і людини?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.