Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Филосроб-навч 11-12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
492.03 Кб
Скачать

Семінар 5. Онтологія. Філософське розуміння світу (зм 3).

(4 год)

План

 1. Філософське розуміння світу, категорія буття, її зміст і специфіка.

 2. Категоріальні визначення буття в історії філософії.

 3. Особливості класичного та некласичного розуміння буття.

 4. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття.

Контрольні питання:

 1. Як формуються уявлення про світ? Що таке онтологія?

 2. Що таке буття, які форми має буття?

 3. Що таке субстанція? Яку трактовку поняттю субстанція давали різні філософи?

 4. Розкрийте філософський зміст понять ”матерія”, “рух”, “простір”, “час”.

 5. Яку структуру має матерія?

 6. Які особливості соціального простору, часу, руху?

 7. Як відображаються у соціальному просторі і часі етапи людського розвитку?

 8. Дайте характеристику соціального простору і часу окремої людини.

 9. Які проблеми людського буття існують у сучасному світі?

Теми рефератів і доповідей:

 1. Філософія про розмаїття і єдність світу.

 2. Філософський зміст поняття «буття».

 3. Роль природного середовища в житті людини.

 4. Еволюція поняття матерії в історії філософії та природничих науках.

 5. Простір і час як форми буття. Проблема простору і часу у сучасній фізиці та космології.

 6. Рух і розвиток, їх єдність та відмінність.

 7. Біосфера, техносфера і ноосфера, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість.

 8. Основні підходи до розуміння світу в історії філософії.

Література:

 1. Всемирная энциклопедия: Философия. - Минск: Харвест, 2000. - 1312 с.

 2. Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогрес, 1999. – 574 с.

 3. Гайденко П.П. Постметафизическая философия как философия процесса // Вопросы философии. - 2005. - № 3.- С. 128-139.

 4. Гурєєв В.І. Вступ до метафізики: навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 400 с.

 5. Иващук О.Ф. Диалектика всеобщего и единичного в развертывании определения пространства-времени // Вопросы философии. - 2005. - № 7. - С. 79-90.

 6. Капица С.П., Малинецкий Г.Г., Курдюмов С.П. Синергетика и прогнозы будущего. Синергетика от прошлого к буду щему. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 188 с.

 7. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. - М.: Мысль, 1991. - С. 34-72.

 8. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: Прогрес, 2003. – 432 с.

 9. Попов Н. Сущность времени и его величины или недостающий аргумент в споре здравого смысла с теорией относительности. – Рига, 2002. – 134 с.

 10. Попович М. Раціональність і виміри людського буття. - К.: Наукова думка, 1997. – 356 с.

 11. Рейхенбах Г., Логунов А.А., Молчанов Ю.Б. Философия пространства и времени. – М: Мысль, 2003. – 124 с.

 12. Рузавин Г.И.Неопределенность, вероятность и прогноз // Вопросы философии. – 2005 . - № 7. - С. 65-78.

 13. Рубашкин В.Ш., Лахутин Д.Г. Онтология:от натурфилософии к научному мировоззрению и инженерии знаний // Вопросы философии. - 2005. - № 1. - С. 12-24.

 14. Руденко М. Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту). - Тернопіль, 2001.

 15. Франчук В.И.Универсальные механизмы эволюции // Вопросы философии. - 2005. –

№ 4. - С.167-176.

 1. Хайдеггер М. Время и бытие. - М.: Республика, 1993. – 432 с.

Семінар 6. Філософія свідомості (ЗМ 4)

(2 год)

План

 1. Свідомість як філософська проблема. Виникнення і природа свідомості.

 2. Аналіз та оцінка основних концепцій походження свідомості.

 3. Структура свідомості, її основні рівні. Свідомість і самосвідомість .

4. Феномен неусвідомленого.

Контрольні питання:

 1. Які форми відображення існують на різних рівнях матерії? Що таке свідомість?

 2. Чому свідомість є однією з найактуальніших філософських проблем?

 3. В чому проявляється роль труда, мови, спілкування при формуванні свідомості?

 4. Що таке ідеальне?

 5. Що таке самосвідомість? Яке значення для самосвідомості має колективна діяльність?

Теми рефератів і доповідей:

 1. Проблема свідомості у сучасній філософії.

 2. Самосвідомість і її структура.

 3. Свідомість і несвідоме.

 4. Проблема свідомості в сучасній філософії постмодерну.

 5. Психоаналіз і проблема людини.

 6. Проблема розуму у космосі.

 7. Проблема моделювання штучного інтелекту.

 8. Людська свідомість, діяльність і творчість.

 9. Свідомість і культура.

Література:

 1. Фрейд З. Психология бессознательного. - М.: Прогресс, 1989. – 286 с.

 2. Аронов Р.А.Сознание и квантовый мир // Вопросы философии. - 2005. - № 6 – С. 12-18.

 3. Аронов Р.А., Баксанский О.Е. Когнитивная стратегия А.Энштейна // Вопросы философии. - 2005. - № 4. - С. 66-75.

 4. Меркулов И.П. Эволюционируют ли наши когнитивные способности? // Вопросы философии. - 2005. - № 3. - С. 92-102.

 5. Мареев С.Н. О деятельностной природе воображения в немецкой философской классике // Вопросы философии. - 2005. - № 7. - С. 146-157.

 6. Павлов К.А.Существует ли неискусственный интеллект? // Вопросы философии. -2005. - № 4. -С. 26-28.

 7. Прист Ст. Теории сознания. – М.: Мысль, 2000. – 325 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.