Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т.3 з.8.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
243.2 Кб
Скачать

245 Омбр наступати у напрямку: відм. 156,6 (5662), мтф (6365), бузова (4564).

Маршрути руху указуються назвами населених пунктів або місцевих предметів, починаючи з вихідного пункту, потім проміжні і закінчуючи назвою пункту на передній межі району зосередження або на рубежі переходу в атаку.

Приклад:

Маршрут № 1 - петрушки (4563), відм. 156,6 (5662), мтф (6365); відм. 177,4 (3661), бузова (4564), малин (5863).

Кількість з'єднань, частин і підрозділів пишеться буквами (дві омбр; три адн), у таблицях співвідношення сил і засобів та в розрахунках – цифрами (омбр – 5; автоцистерн АЦ-5-4320 – 16). Нумерація ешелонів бойового і похідного порядків, позицій, смуг, рубежів оборони пишеться словами (перший ешелон, друга позиція).

При користуванні іноземними картами назви населених пунктів і місцевих предметів пишуться українськими буквами.

Кожний аркуш документа, крім першого, повинен мати черговий номер. При друкуванні (написанні) текстового документу залишаються поля: ліворуч – 35 мм, праворуч – не менше 8 мм, зверху – 20 мм, знизу – не менше 20 мм. Шрифт машинки повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність друку повинна бути однакова по усьому тексту. Зразок заповнення першого і останнього аркушів текстового документу показаний на рис. ___. ____.

Основні реквізити документу розташовуються у правому верхньому кутку і друкуються через 2 міжрядкові інтервали. Службовий заголовок

документу пишеться (друкується) після основних реквізитів через 3 – 4 міжрядкових інтервали. Підкреслення заголовку не допускається. Після службового заголовку через 3 – 4 міжрядкових інтервали друкується текст документу.

Вписувати у текст документу окремі слова, умовні позначення дозволяється тільки чорними чорнилами або чорною тушшю, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближена до щільності основного тексту.

При розробці документів рекомендується: користуватися простими реченнями; застосовувати стійкі словосполучення і терміни та прямий порядок слів у реченні; ввідні слова і вирази “у зв’язку з тим,”, “згідно з”, як правило,” використовувати на початку речення; не використовувати зайвих слів, застарілих слів та виразів (архаїзмів).

Текст телеграми повинен складатись без сполучників, прийменників і розділових знаків, якщо при цьому не змінюється зміст. У телеграмі неприпустимі перенесення слів та виправлення.

Якщо документ призначено для подання у вищий орган управління, то рекомендується використовувати звороти “Доповідаю”, “Подаю”; якщо у взаємодіючий – “Надсилається”, “Повідомляється”; якщо у підлеглий – “Направляю”, “Направляється”.

Категорія терміновості та гриф секретності позначаються виконавцем у правому верхньому куті документу. Номер примірника документу позначається під грифом секретності.

П

Буран”

Таємно

Прим. № 1

По навчанню”

риклад:

Службовий заголовок документу друкується (пишеться) зверху над текстом (нижче грифу секретності і номеру примірника), від краю лівого поля (без абзацного відступу) в один або кілька суцільних рядків. В заголовку послідовно указуються: назва документу; назва та номер з'єднання (частини), у якому розроблений документ; порядковий номер за журналом обліку бойових документів; місце розміщення командного пункту (тилового пункту управління) на якому розроблено документ; час і дата його підпису; масштаб і рік видання карти, згідно якій він розроблений. Назви документу та пункту управління друкуються великими буквами. Час підпису ставить посадова особа, яка підписує документ.

Приклад:

Таємно

Прим. № 1

розпорядження ПО ТИЛУ 5 омбр № 05. КП – півд. окол. іванівка (2406). 12.30 08.03. Карта 100 000, видання 1996 року.

Бойові документи нумеруються у порядку, що зростає, окремо по видах за належністю. У цілком таємних документах перед номером ставляться два нулі, а у таємних – один.

Зміст документу друкується (пишеться) з дотримання абзаців. Червоні рядки повинні бути однаковими по всьому тексту документу і починатись за 15 мм від краю лівого поля.

Всі документи повинні мати дійсні підписи відповідних посадових осіб із зазначенням посади, військового звання та прізвища. Назва посади друкується великими буквами.

В документах, виданих за підписом начальника штабу від імені командира (командувача), завдання (вказівки) військам викладаються після слів “Командир … наказав:”, або “Командувач … наказав:”.

Кожний примірник наказу та розпорядження повинен мати особисті підписи командира і начальника штабу, які завіряються гербовою печаткою з дійсною назвою з'єднання (частини). Крім того, відтиск цієї печатки ставиться на чільному боці у лівому нижньому куті кожного аркушу документа. Дійсність документу підтверджується гербовою печаткою або умовним знаком. Місце постановки цього знаку, термін дії та сам знак визначаються вищим штабом і указуються у розпорядженні з прихованого управління військами.

Копії (витяги) підписаних документів при розсиланні завіряються підписом начальника відповідної служби, відділення, або офіцером-виконавцем, який готував документ.

У позначці щодо виконання документу (на звороті останнього аркушу) указуються: кількість віддрукованих (написаних) примірників; кому вони призначені (розрахунок розсилки); прізвища виконавця і особи, що друкувала; дата та обліковий номер за журналом обліку розмноження документів. Обліковий номер ставиться також на кожному аркуші (біля нижнього обрізу).

Приклад:

а) один примірник:

Надр. 1 прим., у справу.

Вик. Мягкоход.

Друк. Клєба.

17.09. 99 р.

158

б) від двох до шести примірників:

Надр. 2 прим.

Прим. № 1 – у адресу.

Прим. № 2 – у справу.

Вик. Мягкоход.

Друк. Клєба.

17.09. 99 р.

158

в) Шість та більше примірників:

На примірнику, який залишається у справі

Надр. 10 прим.

Згідно розрахунку розсилки.

Вик. Мягкоход.

Друк. Клєба.

17.09. 99 р.

158

На інших примірниках

Друк. Клєба.

17.09. 99 р.

158

Якщо документи розсилаються кільком адресатам, то кількість віддрукованих (написаних) примірників, прізвища виконавців та кому вони призначені (адресовані) указуються тільки на примірнику, який залишається у справі. Розрахунок розсилки у цьому разі розробляється на звороті останнього аркушу примірника, який залишається у справі штабу, або на окремому аркуші.

Розрахунок розсилки розробляється посадовою особою, яка відпрацювала документ, і затверджується начальником штабу. У розрахунку розсилки, крім адресатів, також указується, кого необхідно ознайомити з документом, не розсилаючи його.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]