Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
R_1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
920.06 Кб
Скачать

Вступ

Загальновідомо, що підприємець повинен аналізувати свою діяльність з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства, запобігання кризовій ситуації, що веде до банкрутства, та забезпечення розвитку виробництва, примноження доходів і зростання капіталу. Відповідна аналітична робота має кілька напря­мів. Це передусім загально-економічний, техніко-економічний та фінансово-економічний аналізи. Деталізація підходів до аналізованих об’єктів, зумовила потребу у проведенні аналітичної роботи з питань управління, маркетингу та фінансових відносин. Виникнення інвестиційного аналізу пов’язане з процесом упровад­ження інвестицій і пояснюється необхідністю інвестиційної діяльності усіх суб’єктів господарювання. Основними принципами формування цього напряму, яких повинен дотримуватися будь-який інвестор, на нашу думку, є такі:

1. Фінансовий стан підприємця залежить від багатьох внутріш­ніх та зовнішніх факторів, вивчення яких вкрай необхідне, з одного боку, для запобігання банкрутству, а з другого — для забезпечення подальшого розвитку. Єдиним засобом забезпечення фінансової стійкості та розширеного відтворення виробництва є зважена інвестиційна діяльність.

2. Підприємницька діяльність потребує все нових і нових інвестицій, що пов’язано з ризиком втрати капіталу, який інвестується і напряму залежить від впливу середовища. Всебічний аналіз середовища має вже на стадії передінвестиційних досліджень забезпечити прийняття зважених рішень щодо вкладення капіталу.

3. Глибокий аналіз інфляційно-цінової компоненти розвитку країни має забезпечити оцінку як власних інвестиційних ресурсів, так і можливостей запозичення капіталу та залучення ресурсів інших інвесторів.

Засади фінансового аналізу інвестиційних проектів авторами посібника розглядаються як окремий вид аналітичної роботи, особливо необхідний для малих і середніх підприємств, індивідуальних інвесторів, які не можуть користуватися послугами інжиніринго-консалтингових фірм і великих екаутингових та аудиторських компаній.

Предметом фінансового аналізу проектів є процес перетворення (капіталізації) інвестиційних ресурсів — матеріальних засобів грошових та інших фінансових інструментів на капітал, здатний приносити прибуток.

Об’єктом фінансового аналізу проектів слід уважати проект (англ. — progect) — обмежений розмірами ресурсів план (завдан­ня) отримання доходів (прибутку). Це загальне визначення проекту як ідеї одержання прибутків і прирощення капіталу. У такому контексті розуміється всебічно обґрунтований документ, спрямований на закріплення права власності на очікуваний результат (прибуток).

Результатом інвестиційного проекту можуть бути нові чи онов­лені основні фонди, їх матеріально-речова сутність або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів. І те і те спрямовується на отримання прибутку та примноження капіталу .

Отже, інвестиційний проект обумовлює процес створення фізичних об’єктів (будівель, споруд, підприємств), формування портфелів цінних паперів, створення інших матеріальних і духов­них цінностей або придбання об’єктів тезаврації.

Посібник розраховано на спеціалістів у галузі інвестування, фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх закладів освіти, що навчаються за фаховими програмами КНЕУ, а також усіх, хто цікавиться цими питаннями.

Частина 1 Типова програма курсу

1. Мета і завдання дисципліни

Навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки перед­бачене вивчення нормативної дисципліни «Інвестиційний аналіз».

Мета навчальної дисципліни — надання студентам можливостей для глибокого вивчення теоретично-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Головними завданнями курсу є:

  • з’ясування змісту та основних методів аналізу інвестиційних проектів;

  • набуття практичних навичок з бюджетування капіталу;

  • ранжування інвестиційних проектів;

  • вивчення особливостей аналізу ризикових інвестиційних проектів;

  • набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб підприємства у капіталі;

  • вивчення порядку організації і проведення інвестиційного процесу на підприємстві;

  • оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності.

  • розвиток здібностей до дослідницької діяльності, самостійності та відповідальності.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів «Фінанси», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Облік і аудит», «Інвестування» і тісно пов’язані з такими навчальними дисциплінами, як «Портфельне інвестування», «Банківське інвестиційне кредитування», «Проектне фінансування».

2. Тематичний план з дисципліни

Тема

Кількість академічних годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

Усього

1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

4

3

2

13

22

2. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні

4

3

2

13

22

3. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості

3

2

2

13

20

4. Реальні інвестиційні проекти

4

3

3

13

23

5. Фінансові інвестиції

3

3

2

13

21

Усього

18

14

11

65

108

3. Зміст дисципліни по темах

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

Інвестиційна діяльність підприємства. Процес інвестування капіталу. Інвестиційні можливості. Стратегічні міркування. Оцінювання. Затвердження. Проектний контроль. Постаудит. Методи оцінювання реальних інвестиційних проектів. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма дохідності. Індекс прибутковості. Період окупності. Дисконтований період окупності. Дохідність залученого капіталу. Дохідність акцій. Оцінювання проектів за умов обмежених інвестиційних можливостей. Сутність обмежень на інвестування. Жорстке та м’яке раціонування капіталу. М’яке раціонування капіталу. Одноперіодне раціонування капіталу.

Багатоперіодне обмеження за капіталом. Припущення лінійного програмування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]