Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
rob_progr_KhKS_bak.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

Художня культура світу

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для всіх напрямів підготовки

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ – 2010

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

„ПОГОДЖЕНО”

Проректор

з науково-методичної та навчальної роботи

_________ О.Б.Жильцов

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Вченою радою Інституту мистецтв

Протокол №___ від „__” ____ 2010 р.

Учений секретар______________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Художня культура світу

для всіх напрямів підготовки

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Протокол №___ від „___” _________ 2010 р.

Завідувач кафедри______________ Е.В.Бєлкіна

Київ – 2010

Художня культура світу. Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 33 с.

Укладач: Костянтин Юрійович Бацак, кандидат історичних наук, доцент

Рецензенти:

Бєлкіна Елла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну КУ імені Бориса Грінченка;

Федулова Вікторія Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту Київського Національного лінгвістичного університету.

ЗМІСТ:

Пояснювальна записка....................................................................................................5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни....................................................................8

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни..............................................................9

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Художня культура первісного світу і давніх цивілізацій…………………………................................10

Змістовий модуль ІІ. Художня культура Західної Європи і Північної Америки..................................................................................12

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Художня культура світу»...........16

V. Лекційний курс ........................................................................................................17

VІ. Плани семінарських занять....................................................................................18

VІІ. Завдання для самостійної роботи........................................................................20

VІІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект).....................24

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю.................................................26

Х. Методи навчання.......................................................................................................28

ХІ. Методичне забезпечення курсу............................................................................29

ХІІ. Рекомендована література

Основна............................................................................................................................30

Додаткова........................................................................................................................31

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]