Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
1.23 Mб
Скачать

43

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра системного аналізу і управління

Конспект лекцій

з дисципліни “Вступ до фаху”

для студентів напряму 040303

“Системний аналіз”

Підготував:

Доцент кафедри САіУ,

к.т.н. Желдак Т.А.

Дніпропетровськ, 2009

Лекція 1. Зміст навчання. Нормативні документи. ОПП.

Навчання у вищому навчальному закладі в Україні ведеться за певними напрямками, спеціальностями і спеціалізаціями на декількох навчальних рівнях. Навчальний рівень фахівця – випускника ВНЗ визначається рівнем акредитації того ВНЗ, що він закінчив.

ВНЗ першого рівня акредитації – загальноосвітні та спеціалізовані коледжі та училища – дають спеціальну середню освіту, частіше за все професійного спрямування. ВНЗ другого рівня можуть надавати неповну або базову загальну чи спеціальну вищу освіту з присвоєнням випускнику кваліфікації “молодший спеціаліст” або “бакалавр”. ВНЗ третього рівня акредитації – інститути, академії та університети – надають як базову (кваліфікація “бакалавр”), так і повну вищу освіту (кваліфікація “спеціаліст”). І нарешті ВНЗ четвертого рівня акредитації мають право надавати базову та повну вищу освіту з присвоєнням рівнів кваліфікації “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”. Національний гірничий університет – ВНЗ найвищого, четвертого рівня акредитації.

В наш час в Україні відбувається процес переводу вищої освіти на засади так званої Болонської угоди. В рамках цього процесу, зокрема, кваліфікаційний рівень “спеціаліст” починаючи з 2010 року не буде присвоюватись. Повна вища освіта буде характеризуватися рівнями кваліфікації “магістр-інженер” та “магістр-науковець”. Нова система навчання має ще декілька особливостей, на яких ми зупинимось далі.

Всі навчальні напрямки, за якими ведеться освіта в Україні, ліцензовані та стандартизовані міністерством освіти та науки України у відповідності до міжнародних напрямів підготовки. Кожен з напрямків має шифр і назву. Студенти, що поступають в НГУ на спеціальність “Системний аналіз і управління”, отримують підготовку за напрямком 040303Системний аналіз”.

Даний шифр утворено наступним чином. Дві перші позначають галузь знань (01 – природничі науки, 02 – гуманітарні, 03 – соціально-економічні, 04фундаментальні, 05 – інженерні і т.д.). Третя й четверта позначають розділ науки, серед фундаментальних наук шифр 03 мають "системні науки та кібернетика". Нарешті, серед системних наук та кібернетики виділяється напрям підготовки фахівців і, відповідно, напрям їх професійної діяльності, тобто ФАХ 03 – "системний аналіз".

Шифр напрямку часто супроводжується шифрами освітнього рівня та спеціальності (спеціалізації). Рівням кваліфікації відповідають цифри 6 – бакалавр, 7 – спеціаліст, 8 – магістр, що відділяються від основного шифру крапкою.

Спеціальність в межах напрямку підготовки позначається сьомою та восьмою цифрами в основному шифрі. Для спеціальності “Системний аналіз і управління” в межах напрямку “Системний аналіз” виділено номер 01. Таким чином, всі ви навчаєтесь зараз в освітній групі підготовки 6.040303 – тобто, отримуєте кваліфікацію “бакалавр з системного аналізу”. По закінченню бакалаврату (4 роки навчання) ви отримаєте можливість вступити або на 7.04030301 або на 8.04030301, тобто на магістра-інженера чи магістра-науковця з системного аналізу

Навчальний процес в певній освітній групі регламентується наступними нормативними документами:

 • освітньо-професійна програма підготовки фахівця;

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця – випускника спеціальності;

 • навчальний план підготовки;

 • робочі програми кожної з дисциплін навчального плану.

Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Навчальний план підготовки фахівця з певної спеціальності – державний нормативний документ, що визначає, згідно з програмою його підготовки нормативну та вибіркову частини змісту навчання; рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців; види навчання та форми державної атестації; нормативний термін навчання.

Робоча програма навчальної дисципліни – державний, галузевий або внутрішній нормативний документ, що встановлює для кожної дисципліни її місце в навчальному плані, розподіл часу на засвоєння дисципліни по видам занять, перелік змістовних модулів та навчальних елементів, що викладаються, норми часу на викладання кожного модуля та елемента, а також вид контролю знань студента по цих елементах навчання.

Серед цього переліку найголовнішим документом, на основі якого будується весь навчальний процес є ОПП. Вона передує самому навчальному процесу – це втілення ідеї навчання, ідеї спеціальності. До того, як певна спеціальність відкривається і починають чомусь учити, повинна бути складена та затверджена у відповідності до державних та міжнародних вимог ОПП підготовки за даною спеціальністю.

ОПП встановлює місце фаху випускника у світовому та державному реєстрі спеціальностей, необхідність у таких спеціалістах взагалі та вимоги до їх професійних знань і умінь.

ОПП визначає загальний об’єкт діяльності бакалавра з системного аналізу визначається як “математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів”.

Розподіл змісту ОПП між циклами підготовки та мінімальний час на засвоєння матеріалу для напрямку 6.040303 наступний

Цикл підготовки

%

Мінімальний навчальний час за циклами

(академічних годин/кредитів)

Гуманітарної і соціально-економічної підготовки

17,3

1296/24

Природничо-наукової підготовки

26,6

1998/37

Професійної підготовки

24,5

1836/34

Вибіркові дисципліни

31,6

2376/44

Мінімальний навчальний час загальної підготовки

100

7506/139

Термін навчання згідно з ОПП спеціальності 6.040303 – 4 роки. Всі дисципліни, які вивчаються за цей час входять до 10 блоків змістовних модулів, що поєднують уміння і знання, які відносяться до певного виду діяльності. Кожен з цих блоків має шифр, в якому відображається, до якого саме циклу підготовки відносяться дисципліни, що складають блок: гуманітарні та соціально-економічні (ГЕ), природничо-наукові (ПН) чи професійної підготовки (ПП).

Шифр

Назви блоків змістовних модулів

ПН.01

Математичне моделювання природничих та соціально-економічних систем

ПН.02

Системний аналіз даних та інформаційних потоків

ПП.01

Розробка обчислювальних алгоритмів та алгоритмів обробки даних

ПП.02

Об'єктно-орієнтований підхід

ПП.03

Методологія та технологія розробки програмного та інформаційного забезпечення

ПП.04

Технологія розробки, експлуатації та супроводу комп’ютерних мереж

ПП.05

Методологія використання Internet-технологій

ПП.06

Проектування баз даних та СУБД

ГЕ.01

Інформаційний менеджмент

ГЕ.02

Аналіз соціально-економічної реальності

Державна атестація бакалавра з системного аналізу виконується за результатами письмового державного іспиту за матеріалом всіх без винятку навчальних блоків змістовних модулів, а також публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, що повинна охоплювати блоки ПН.01, ПН.02 та один або декілька блоків ПП.

Лекція 2. Окх. Знання та уміння фахівця. Перелік посад.

На відміну від розглянутої нами вище ОПП, освітньо-кваліфікаційна характеристика розглядає не фахівця, якого будуть готувати, а фахівця, який він є (принаймні має бути).

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу з певних спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

При прийомі на напрям підготовки 6.040303 до знань та вмінь абітурієнтів висуваються наступні вимоги:

Зміст знань

Зміст умінь і навичок

Курс математики (алгебра, геометрія, тригонометрія) у обсязі програми середньої школи.

Використовувати теоретичні знання з математики (у вказаному обсязі) для розв’язання практичних задач.

Курс інформатики (подання інформації в комп’ютері, структура комп’ютера, засоби побудови алгоритмів, дії при програмуванні на персональному комп’ютері) у обсязі програми середньої школи.

Складати алгоритми для написання прикладних програм для персональних комп’ютерів.

Розділяти задачу на підзадачі при побудові алгоритмів.

Українська мова у обсязі програми середньої школи.

Грамотно та логічно висловлювати думки в усній та письмовій формі.

Іноземна мова у обсязі програми середньої школи.

Читати та перекладати зі словником побутові та суспільно-політичні тексти.

ОКХ встановлює перелік знань та умінь, якими повинен володіти фахівець випускник. Вони поділяються на професійні (виробничі) та загальноосвітні. Виробничі функції та типові задачі діяльності, які повинен вирішувати фахівець – бакалавр за напрямком “системний аналіз”:

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Аналітична

Аналіз природничих, соціально-економічних та екологічних процесів

Побудова математичної моделі реальних процесів та систем

Аналіз математичних моделей реальних процесів та систем

Аналіз комп’ютерної реалізації моделі

Аналіз об’єктно-орієнтованої моделі реального процесу

Вибір математичного алгоритму

Проектна

Формалізація прикладних проблем для подальшої комп’ютеризації

Проектування програмних засобів

Проектування локальних мереж та їх програмного наповнення

Проектування інформаційних ресурсів Інтернету

Проектування інформаційних систем, баз даних та систем їх керування

Розробницька

Створення програм та програмних комплексів для ЕОМ

використання технології створення програмних комплексів

Дослідницька

Узагальнення результатів досліджень

Організаційна

Організація робіт по створенню програмного забезпечення

Організація дій з метою попередження або зменшення рівня можливого ушкодження

Організація дотриманням безпеки та гігієни праці

Виховна

Організація трудового колективу

Виконавська

Забезпечення захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації

Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог

Проведення розслідування нещасних випадків та аварій

Відповідно, випускник спеціальності 6.040303, повинен мати наступні загальноосвітні здатності вирішувати проблеми соціальної діяльності:

 1. Діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності

 2. Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне та безпечне виконання

 3. Організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності

 4. Організовувати власну самостійну діяльність

 5. Здійснювати саморегулювання поведінки в побуті і на виробництві та вести здоровий спосіб життя

 6. Забезпечувати необхідний рівень особистої фізичної підготовленості та психічного здоров’я

 7. Проводити соціологічні дослідження

 8. Враховувати в своїй діяльності суспільні відносини

 9. Враховувати в своїй діяльності політичні переконання

 10. Застосовувати невербальні методи спілкування

 11. Здійснювати пошук нової інформації

 12. Спілкуватися українською професійною мовою

 13. Розширювати лексико-граматичний мінімум

 14. Застосовувати усні контакти у ситуаціях професійного спілкування

 15. Здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування

 16. Здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використання її у соціальній та професійній сферах

 17. Використовувати інформаційні технології для обробки іншомовних професійно-орієнтованих джерел

 18. Застосовувати елементи соціокультурної компетенції

 19. Враховувати в своїй діяльності основні економічні закони

 20. Враховувати у своїй діяльності правові засади

 21. Враховувати в своїй діяльності процеси соціально-політичної історії України

 22. Формалізувати – переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати теоретичне абстрагування)

 23. Інтерпретувати – переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему

 24. Реалізовувати – переводити оброблену знакову інформацію у вигляд зовнішніх процесів (практичне здійснення)

 25. Враховувати у своїй діяльності релігійні переконання

 26. Враховувати моральні переконання та смакові уподобання при здійсненні безпечної та ефективної діяльності

 27. Застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності

 28. Поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та суспільства

 29. Забезпечувати екологічно-збалансовану діяльність

 30. Здійснювати екологічний аналіз заходів (або інновацій) у галузі діяльності

 31. Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій

Відповідно до викладеного, а також до стандартів України фахівець – випускник спеціальності 6.040303 підготовлений до роботи за ДК 009-96 (Державний класифікатор видів економічної діяльності, затверджений наказом Держстандарту України від 22.10.96 року №441):

72 – Діяльність у сфері інформатизації. У тому числі класи діяльностей:

72.10 "Консультації з питань інформатизації",

72.20 "Створення програмного забезпечення",

72.30 "Обробка даних",

72.40 "Робота з базами даних".

Відповідно до ДК 003-95 (Державний класифікатор професій) фахівець, що закінчив навчання за спеціальністю 6.040303 здатний виконувати зазначену професійну роботу:

3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

3115 Технік з автоматизації виробничих процесів

3139 Технік оператор електронного устаткування

3491 Лаборант наукового підрозділу

і може займати первинні посади:

Технік-програміст

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.