Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bukh-oblik_1KLтт.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
424.96 Кб
Скачать

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції.

Ця рівність зумовлена тим, що здійснювані операції викликають або перегрупування залишків у статтях активу та пасиву або одночасне збільшення (або зменшення) на однакову суму статей активу і пасиву.

Отже, застосування в бухгалтерському обліку балансового узагальнення, при якому кожна господарська операція відображається в постійному порівнянні наявних засобів та їх джерел, забезпечує можливість здійснення контролю за правильністю використання засобів.

Тема 4. Поняття бухгалтерських рахунків та метод подвійного запису

4.1. Поняття бухгалтерських рахунків, їх будова

Рахунки — це один з методів бухгалтерського обліку. Вони призначені для фіксації змін у наявності та стані майна підприємства, джерел його утворення, які виникають у процесі виробничої та комерційної діяльності підприємства.

Рахунок — це спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів.

Для конкретних видів майна, його джерел та господарських процесів відкривають окремі рахунки.

Оскільки протягом певного періоду (місяця, кварталу, року) з майном та його джерелами відбуваються зміни, то їх потрібно якимось чином фіксувати (записувати). Тобто на підставі документів всі зміни записують на бухгалтерські рахунки.

Бухгалтерський рахунок має вигляд двосторонньої таблиці: в одній фіксується збільшення, в другій — зменшення. Ліва сторона бухгалтерських рахунків називається дебет від латинського слова “debet”, що означає “винен” або “мати”, “одержати”, а права сторона — кредит від латинського слова “credit”, що означає “вірити”, “довіряти”.

Зробити записи в лівій частині рахунку — це означає дебетувати рахунок, а в правій — кредитувати його.

Кожен бухгалтерський рахунок має свій номер (код) та назву, передбачені Планом рахунків.

На рахунку може бути на початок періоду залишок (наявність) господарських засобів чи їх джерел. Цей залишок називають початковим сальдо (італ. saldo — розрахунок, залишок).

Таким чином, рахунок є двосторонньою таблицею, на кожній з двох сторін якої відображаються господарські операції одного й того ж типу (на одній стороні плюс — збільшення, надходження; на другій стороні мінус — зменшення, витрачання).

Як ми вже з’ясували, рахунки бухгалтерського обліку призначені для групування і поточного обліку однорідних бухгалтерських операцій. Вони відкриваються як для активних, так і для пасивних статей балансу. Внаслідок цього розрізняють три види рахунків: активні, пасивні та активно-пасивні (в залежності від того, в якій частині балансу відображається сальдо рахунку). Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів підприємства; пасивні — для обліку наявності та руху капіталу, забезпечення та зобов’язань, активно-пасивні — для обліку розрахунків.

Активні рахунки відображають активи підприємства за його складом і розміщенням. Їх сальдо записують в активі бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на активних рахунках записують у дебеті.

Пасивні рахунки характеризують капітал, забезпечення та зобов’язання. Залишки по таких рахунках відображають у пасиві бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на пасивних рахунках записують у кредиті.

Активно-пасивні рахунки — це рахунки, на яких сальдо може бути і в дебеті, і в кредиті. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо в дебеті, то його слід розмістити в активі балансу, а якщо в кредиті — то відповідно він повинен бути розміщений у пасиві балансу. Здебільшого активно-пасивними є рахунки розрахунків.

За своєю зовнішньою формою активні рахунки нічим не відрізняються від пасивних — і ті, і інші мають дебетову і кредитову сторони, використовуються для відокремленого обліку руху об’єктів, що обліковуються на цих рахунках, мають одинакові показники:

  • сальдо на початок місяця;

  • поточні записи сум господарських операцій на підставі первинних бухгалтерських документів;

  • підсумок операцій по дебету і кредиту (обороти);

  • сальдо на кінець звітного періоду.

Відрізняються активні рахунки від пасивних не зовнішньою формою, а своїм економічним змістом та будовою. Економічний зміст визначає що обліковується на рахунку: якщо на рахунку обліковується майно, то рахунок активний, якщо джерела майна — то рахунок пасивний.

В активних та пасивних рахунках різне призначення лівої та правої частин (дебету та кредиту), що видно зі схеми будови рахунків (див. рис. 1.2.).

Сума (разом) записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний період без початкового сальдо називається оборотом.

Активний рахунок

Пасивний рахунок

Дт          № і назва рахунку Кт

Дт             № і назва рахунку Кт

С-до початкове

С-до початкове

поточні зміни

поточні зміни

збільшення

зменшення

зменшення

збільшення

Оборот...................

Оборот...................

Оборот...................

Оборот...................

С-до кінцеве

С-до кінцеве

Активно-пасивний рахунок

Дт         № і назва рахунку Кт

С-до початкове

С-до початкове

поточні зміни

збільшення

зменшення

зменшення

збільшення

Оборот...................

Оборот...................

С-до кінцеве

С-до кінцеве

Рис 1.2. Будова рахунків

Наведемо приклади активного та пасивного рахунків, на яких відображені суми господарських операцій.

ПРИКЛАД. Нехай на 1 вересня 2002 р. у касі підприємства було 900 грн. Протягом місяця у касу надійшли гроші за реалізовані товари – 2000 грн. та отримано з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати — 15000 грн., за цей самий період із каси виплачена зарплата – 15000 грн. та здано в банк на розрахунковий рахунок виторг від реалізації товарів 2000 грн., а також витрачено на купівлю канцелярських товарів 300 грн.

За звітний період оборот по дебету на рахунку

№ 30 “Каса” (збільшення) становитиме:           2000грн. + 15000 грн. = 17000 грн.,

Оборот по кредиту (зменшення):             15000 грн. + 2000 грн. + 300 грн. = 17300 грн.

Кінцевий залишок у касі становитиме:      900 грн. + 17000 грн.  17300 грн. = 600 грн.

Надходження і вибуття готівки на активному рахунку № 30 „Каса“ за звітний період (місяць) мають бути відображені наступним чином:

Дт                  Рахунок № 30 “Каса”    Кт

С-до початкове 900

збільшення

                   2000

                 15000

зменшення

              15000

               2000

                300

Оборот за місяць 17000

Оборот за місяць 17300

С-до кінцеве 600

ПРИКЛАД. Нехай на 1 вересня 2002 р. залишок на пасивному рахунку № 60 “Короткострокові позики” становив 3000 грн. Протягом місяця підприємство отримало кредит для придбання запасів в розмірі 10000 грн. В тому ж місяці було повернуто частину кредиту — 2000 грн.

За звітний період оборот по кредиту рахунку № 60 “Короткострокові позики” (збільшення) становитиме 10000 грн., а оборот по дебету (зменшення)  4000 грн.

Кінцевий залишок на рахунку № 60 становить:

3000 грн. + 10000 грн.  2000 грн. =11000 грн.

Збільшення і зменшення зобов’язання (боргу) по отриманому та повернутому кредиту слід відобразити на рахунку № 60 “Короткострокові позики” наступним чином:

Дт         № 60 “Короткострокові позики” Кт

С-до початкове 3000

зменшення

                      2000

збільшення

                       10000

Оборот за місяць 2000

Оборот за місяць 10000

С-до кінцеве 11000

Необхідно пам’ятати, що сальдо активних рахунків, завжди дебетове, оскільки активні рахунки призначені для обліку наявності та руху майна або цінностей підприємства і не можна витратити цінностей більше, ніж є в наявності.

Відповідно сальдо пасивних рахунків, завжди кредитове. Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та руху капіталу або зобов’язань підприємства і недоцільно погашати зобов’язання в більшому обсязі, ніж є у підприємства.

На активно-пасивних рахунках сальдо відображають розгорнуто (окремими сумами по дебету і по кредиту рахунку), а збільшення (зменшення) об’єкта обліку можна відображати або в дебеті, або в кредиті.

Щоб визначити кінцеве сальдо на активно-пасивному рахунку, потрібно знати зміст господарських операцій, які спричинили зміни на цих рахунках, тобто розглядати ці рахунки окремо як два рахунки: один активний і один пасивний.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]