Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Образец курсовой работы.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
314.88 Кб
Скачать

Передмова

“Виконання контрольних і курсових робіт: Коментарі до виконання та вимоги до оформлення” мають силу стандарту організації, складено з урахуванням Державних стандартів України: ДСТУ 1.5-93 “Державна система стандартизації України. Загальні вимоги і правила складання до побудови, оформлення і змісту стандартів”, ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”.

Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги до підбору й опрацювання навчальної та нормативної літератури, структури, написання й оформлення контрольних і курсових робіт, що виконують студенти всіх спеціальностей ПВНЗ “Запорізький комерційний технікум”.

Окремі з наведених вимог і правил можуть бути використані при оформленні студентських наукових досліджень.

Розділ 1 загальна методика виконання контрольних і курсових робіт

1.1. Призначення та завдання контрольної (курсової) роботи

Контрольні (курсові) роботи – важлива форма самостійного поглибленого вивчення студентами навчального матеріалу з певних дисциплін згідно із зазначеними викладачами питаннями та завданнями. Виконання контрольних і курсових робіт є невід’ємною частиною навчальних планів усіх спеціальностей заочної форми навчання, підготовка за якими здійснюється в ПВНЗ “Запорізький комерційний технікум”. Це передбачає та дає можливість студентам набути вмінь та навичок відбирати, систематизувати і творчо осмислювати навчальні матеріали, працювати зі спеціальною літературою, аналізувати документи за допомогою різних наукових методів, знаходити в названих джерелах головну інформацію, а може, й проблемні моменти стосовно поставлених питань, використовувати засвоєні теоретичні положення для вирішення практичних завдань, формулювати й логічно висловлювати свої думки, самостійно робити правильні й обґрунтовані висновки, а також чітко, ясно, логічно, системно, аргументовано та доступно для сприйняття викладати це письмово.

Виконання контрольних (курсових) робіт є також однією з форм поточного контролю (перевірки й оцінки викладачами теоретичних знань студентів та їхніх практичних навичок аналізу літератури з певних дисциплін).

Мета контрольних (курсових) робіт – розширити і поглибити теоретичні знання з конкретних положень певних дисциплін спеціальностей.

Досягнення мети контрольних (курсових) робіт включає вирішення таких завдань:

– систематизація, закріплення й розширення теоретичних (можливо – і практичних) знань та їх застосування для вирішення наукових і практичних питань;

– розвиток навичок самостійної навчальної та наукової роботи й оволодіння методикою проведення досліджень й розв’язання практичних завдань.

Загальна схема виконання контрольних (курсових) робіт передбачає послідовне проходження декількох стадій:

а) підбір завдання;

б) підбір навчальної та нормативної літератури;

в) опрацювання навчальної та нормативної літератури;

г) написання (оформлення) контрольної (курсової) роботи;

д) подання контрольної (курсової) роботи.

Кожна з цих стадій має свої особливості, повинна відповідати конкретним вимогам щодо змісту, структури, оформлення тощо.