Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комерційне право зарубіжних країн.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
247.3 Кб
Скачать

26

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультету

Кафедра господарського права

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство" спеціалісти, 5-й курс, господарсько-правова спеціалізація

Затверджено

на засіданні кафедри господарського права

Протокол № 2 від 19.10.2009 р.)

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

________________________________

Київ – 2010

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Лектор: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

Погоджено

з навчально-методичною комісією

юридичного факультету

(протокол № _6__від _04.12.2009 р.)

__________________________________

Голова НМК

© О.М. Вінник

З М І С Т

1. Передмова………………………………………………………………4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю………5

2.1. Поточний контроль…………………………………………………

2.2. Модульний контроль……………………………………………….

2.3. Підсумковий контроль……………………………………………..

3. Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн»…………………………………………………………………..8

4. Зміст дисципліни «Комерційне право зарубіжних країн» за темами……………………………………………………………………………… 10

4.1. Змістовний модуль 1……………………………………………………. 10

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, самостійної роботи студентів…………………………………..…………………………………………10

4.1.2. Зразки тестів для модульного контролю та експрес-опитування ….15

5. Питання до заліку…………………………………………………………

6. Література………………………………………………………………….

6.1. Обов’язкова (навчальна) література ……………………………………..

6.2. Збірники законодавства/коментарі ….……………………………

6.3. Додаткова література …………………………………………………

1. Передмова

Вступ. Дисципліна «Комерційне право зарубіжних країн» є спецкурсом для господарсько-правової спеціалізації спеціальності «Правознавство», що читається в І семестрі на 5-му курсі денного відділення в обсязі 1 кредиту (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 18 год. аудиторних (лекційних) занять і 25 год. самостійної роботи, і завершується заліком.

Метою і завданнями навчальної дисципліни «Комерційне право зарубіжних країн» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів комерційного права зарубіжних країн (комерційна діяльність, комерційні відносини, суб’єкти комерційних відносин, правове регулювання майнових відносин/відносин власності, комерційні/господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів зарубіжного законодавства, літератури з зарубіжного комерційного права; 2) розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування зарубіжного законодавства (при здійсненні, наприклад, інвестування на території інших країн чи захисті інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання в іноземних судах); 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності та пов’язані із застосуванням іноземного законодавства (установчих та внутрішніх документів комерційних організацій, в т.ч. іноземних, договорів, претензій тощо).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Комерційне право зарубіжних країн» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн» на останньому, 5-му, курсі є завершенням (поряд з іншими спецкурсами) вивчення господарсько-правових дисциплін в університеті перед написанням дипломної роботи, переддипломною практикою та державними іспитами, а також може слугувати основою для наукових досліджень при навчанні в аспірантурі або написанні кандидатської дисертація як прикріпленого здобувача.

Система контролю знань та умови складання заліку та іспиту. Спецкурс «Комерційне право зарубіжних країн» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою, складається одного модуля, що завершується модульним контролем та підсумковим контролем у формі заліку (якщо за результатами модульного контролю та поточних форм контролю у студента не вистачає необхідних для заліку 60-ти балів, виходячи з 100-бальної шкали).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.