Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комерційне право зарубіжних країн.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
247.3 Кб
Скачать

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Оскільки для спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн», що викладається студентам 5-го курсу господарсько-правової спеціалізації, не передбачено проведення семінарських занять, поточний контроль здійснюється лектором під час проведення лекційних занять у формі опитування та експрес-тестування.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування

До 2 балів за кожний тест

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 10 балів

Модульне тестування

До 20 балів

2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль проводиться у формі модульного тестування на останній лекції.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 20 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.

2.3. Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, для отримання якого досить 60 набраних протягом семестру балів (відповідно до 100-бальної шкали) за результатами різних форм контролю (експрес-опитування, експрес-тестування, модульне тестування, виконання індивідуальних завдань, участь у науковому студентському гуртку). За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох (в першому семестрі) і трьох (в другому семестрі) модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:

І семестр

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

60%

k1=0,6

40%

k2=0,4

100%

60+40

Максимальна оцінка в балах

60

40

100

Оцінка (бали)

60

40

100

Шкала оцінювання

За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

Оцінка за шкалою ECTS

60-100

Зараховано

3-5

А-E зараховано

35-59

Не зараховано

2

FX не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

Не зараховано

2

F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.