Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна 5 електроніка.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Mіністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Мікропроцесорна техніка”

Методичні вказівки

до лабораторного заняття №5 на тему :

Побудова графіків функціональних залежностей параметрів електрообладнання

для студентів технічних спеціальностей

денної та заочної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2004

УДК 631.145

ББК 65.9(2)32

С91

Методичні вказівки до лабораторного заняття №5 на тему : ”Побудова графіків функціональних залежностей параметрів електрообладнання” для студентів технічних спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004, - 12с.

Методичні вказівки складено відповідно до діючої програми курсу “Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки”. Вони можуть бути використані студентами технічних спеціальностей при вивченні даної теми.

Укладачі: к.т.н., доц.. Р.О. Селепина

к.ф.-м.н., доц. М.В.Хвищун

Рецензент: к.т.н. доц.. М.В.Пєтухов

Відповідальний за випуск: к.т.н., доц. М.Н.Лябук

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ

протокол № від 2004 р.

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією

енергоощадного факультету

протокол № від 2004 р.

Затверджено на засіданні кафедри ТЗЕ

протокол № від 2004 р.

©Селепина Р.О., Хвищун М.В. 2004

Тема: Побудова графіків функціональних залежностей параметрів електрообладнання

Мета роботи: Отримати навики роботи в EXCEL, а саме запрограмувати вивід графіка характеристики за допомогою пакету Microsoft EXCEL.

  1. Теоретичні відомості

Робота електрообладнання в усталеному режимі описується аналітичними виразами, що визначають функціональні взаємозв’язки його різних параметрів.

Залежність кутової швидкості обертання ω від струму І (швидкісна характеристика) двигуна постійного струму назалежного збудження описується рівнянням:

(1)

де U – напруга живлення; RЯ – опір кола якоря двигуна; R – додатковий опір в колі якоря двигуна; α – коефіцієнт, що характеризує відхилення магнітного потоку від номінального значення; с – коефіцієнт, який залежить від конструкції двигуна і його магнітного потоку.

Коефіцієнт с можна визначити при заданих номінальних параметрах двигуна постійного струму назалежного збудження:

, (2)

а опір якоря двигуна: , (2а)

де - ККД.

Якщо в рівнянні (1) R = 0, а значення напруги живлення і магнітного потоку номінальні, отримують природну швидкісну характеристику двигуна постійного струму. При відхиленнях параметрів від номінальних значень отримують штучну характеристику. Швидкісні характеристики двигуна постійного струму незалежного збуження зображені на рис.1.

Залежність кутової швидкості обертання ω від електромагнітного моменту М (механічна характеристика) двигуна постійного струму незалежного збудження описується рівнянням:

(3)

Якщо в рівняння (3) R = 0, а значення напруги і магнітного потоку номінальні, отримують природну механічну характеристику. При відхиленні параметрів від номінальних значень отримують штучну характеристику.

Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження в режимі двигуна зображені на рис.2.

Швидкісні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження подібні до його механічних характеристик, оскільки електромагнітний момент М пов’язаний із струмом І лінійною залежністю

(4)

В усталеному режимі двигун постійного струму незалежного збудження може працювати з різними коефіцієнтанми навантаження КН, розвиваючи електромагнітний момент М, що відповідає певному значенню струму І. при цьому його ККД η визначається наступною залежністю від коефіцієнта навантаження:

(5)

де ΔРЯН – змінні втрати (втрати міді) при номінальному навантеженні; ΔРМЕХ – постійні втрати, які практично не залежать від навантаження; ΔРН – номінальна потужність двигуна. Знаючи механічну характеристику навантаження механізму - можна накласти розраховану і механічну характеристику двигуна і механічного навантаження та визначити шукані параметри як електродвигуна, так і механічної системи, що приводить в рух цей двигун.

П риблизний виглід залежності η = ƒ(КН) приведений на рис.3.

Необхідна активна площина перерізу магнітопроводу малопотужного силового трансформатора S визначається за формулою:

(6)

де Q – коефіцієнт, для трансформаторів найменшої вартості Q = 4.5 – 5.5, а для трансформаторів найменшої маси Q = 2 – 3; Р – потужність трансформатора, ВА; ƒ– частота мережі живлення, Гц; В – допустима індукція, Гс; Δ – допустима густина струму,А/мм2.

Рівняння механічної характеристики асинхронного двигуна має вигляд:

(7)

де R1, R2 – первинний і вторинний приведений активний опір асинхронного двигуна; х1, х2 – первинний і вторинний приведений реактивний (індуктивний) опір розсіювання асинхронного двигуна;

– ковзання асинхронного двигуна;

RC, RP – первинний і вторинний приведені додаткові активні опори, які включаються в колі статора і ротора асинхронного двигуна.

Природня механічна характеристика асинхронного двигуна показана на рис.4.

Приведений струм ротора асинхронного двигуна визначається наступною залежністю від ковзання (графік приведений на рис.5):

(8)

Рівняння кутової характеристики синхронного двигуна визнача.ться виразом:

(9)

де ММАХ – максимальне значення електромагнітного моменту синхронного двигуна; θ – кут між векторами прикладеної напруги живлення і ЕРС синхронного двигуна.

Перевантажувальна здатність К синхронного двигуна обернено пропорційна sin θ: (10)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.