Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bokal progr.1. 2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
316.93 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Кафедра історії філософії

Укладач: доц. Бокал Г.В.

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Частина І

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів напряму 6.020301 "Філософія"

Затверджено

на засіданні кафедри історії філософії

Протокол № _________

від "______"______________ 2011р.

Зав. кафедри

_____________проф. Ярошовець В.І.

Декан філософського факультету

___________проф. Конверський А.Є.

КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни „Філософія Стародавнього світу” (Частина І)

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Бокал Ганна Василівна.

Лектор: канд. філос. наук, доцент Бокал Г.В.

Викладач: канд. філос. наук, доцент Бокал Г.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

"___"___________ 2011р.

__________доц. Кравчук А.А.

ВСТУП

Дисципліна „Філософія Стародавнього світу” (частина І) є базовою нормативною дисципліною для спеціальності „філософія”, що читається на першому курсі в І семестрі в обсязі 128 годин, серед яких 54 годин аудиторних занять з них 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять і 15 годин самостійної роботи. Закінчується заліком.

Метою і завданням навчальної дисципліни „Філософія Стародавнього світу” є засвоєння змісту філософських розмислів видатних мислителів Стародавнього світу та принципів їх історико-філософської реконструкції.

Предмет навчальної дисципліни „Філософія Стародавнього світу” включає філософські спадщини стародавніх Індії, Китаю та Греції.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських текстів Стародавнього світу, свідомо обирати методи історико-філософської реконструкції, знати головні положення філософської спадщини тогочасних мислителів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Філософія Стародавнього світу” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Філософія Стародавнього світу” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання доповідей виконаних під час практичних занять і опитуваннях. Студент може отримати максимально 5 балів за доповідь на семінарі та один бал за участь у обговоренні.

Формою контролю є залік, вагове співвідношення (у відсотках) модульного та підсумкового контролю встановлюється 80% : 20%.

Змістовий

модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий

модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий

модуль 3 (ЗМ3)

Підсумкова модульна контрольна робота

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

25%

20%

35%

20%

100%

Оцінка (бали)

0-25

0-20

0-35

(0-20)

0-20

0-100

Поточний контроль:

Вид роботи

Мін. кількість балів за вид роботи

Макс. кількість балів за вид роботи

Макс. кількість балів за ЗМ

Доповідь на семінарському

занятті

1

5

20

Доповнення на семінарському

занятті

1

1

5

Перша модульна контрольна робота

0

10

10

Друга модульна контрольна робота

0

10

10

Третя модульна контрольна робота

0

15

15

Всього

100

Розрахунок підсумкової оцінки за курс:

ПО=ЗМ1 + ЗМ2 +іспит

Студент допускається до складання заліку за умови, якщо він набрав мінімальний бал - не менше 40 балів ((60-20)=40).

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

За 100 бальною шкалою

За національно шкалою

90-100

5

відмінно

зараховано

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

незараховано

1-34

Аналіз інформаційних джерел

Окрім першоджерел, базових підручників, посібників, монографій, наукових статей, також надається перелік додаткових джерел, які мають на меті допомогти студенту розширити власні знання, більш ґрунтовно з’ясувати для себе основні положення, що викладались під час лекції та в більш повному обсязі засвоїти матеріал читаної дисципліни.

Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять і семестр

№ теми

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

"Філософія Стародавньої Індії. "

1.

Вступ до філософії Стародавнього світу.

2

1

2.

Сенсобуттєві орієнтири мислителів Стародавньої Індії.

2

1

1

3.

Ведична філософська спадщина.

2

1

4.

Класичні школи Стародавньої Індії

2

1

2

5.

Скептицизм чарваки і локаяти та філософське вчення джайнізму.

2

1

1

6.

Філософія раннього буддизму.

1

1

1

Модульна контрольна робота 1.

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

"Філософія Стародавнього Китаю. "

7.

Сенсожиттєві орієнтири мислителів Стародавнього Китаю.

2

1

2

8.

Гуманістична спрямованість філософії раннього конфуціанства.

2

1

9.

Філософія раннього даосизму.

2

1

10.

Легізм та моїзм

1

1

2

Модульна контрольна робота 2.

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

"Філософія Стародавньої Греції.

Досократичний період"

11.

Сенсобуттєві орієнтири мислителів Стародавньої Греції.

2

1

2

12.

Філософські запити мислителів з Мілету.

2

1

13.

Вчення Геракліта Ефеського.

2

1

2

14.

Елементи філософування у вченні піфагорійців.

2

1

15.

Філософські розмисли елеатів.

2

1

2

16.

Атомістична теорія Левкіппа і Демокріта.

2

1

17.

Вчення Емпедокла

2

1

18.

Філософська спадщина Анаксагора.

1

1

Модульна контрольна робота 3.

1

Всього

36

18

15

Загальний обсяг - 128 год.

Лекції – 36 год.

Семінари – 18 год.

Самостійна робота – 15 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]