Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sadekov_A.Prog-ma_virob._prakt._z_ekonom._(prof....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
677.89 Кб
Скачать

ТМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра прикладної економіки

Робоча програма

Виробничої практики з економіки (професійна)

за спеціальністю

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Методичні рекомендації з організації і проведення виробничої практики з економіки (професійної)

студентів 4 курсу денної форми навчання

інституту економіки і управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри прикладної

економіки

Протокол № 19 від 30. 01. 2008р.

СХВАЛЕНО

Методичною радою університету

Протокол № ____ від _________ 2008р.

Донецьк - 2008

ББК 65. 29

П 78

УДК 658

П 78 Програма виробничої практики з економіки (професійної) за спеціальністю «Економіка підприємства»: метод. рек. з орг. і проведення виробн. практики з економіки (профес.) студ. 4 курсу ден. Форми навчання ін-ту економіки і упр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. приклад. економіки; Садєков А. А., Бакунов О. О., Гусєва О. Ю., Лісова Н. О. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 41 с.

Виробнича практика з економіки (професійна) є завершальним етапом у практичний підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” і передує складанню державного іспиту. Вона є важливим інструментом придбання та удосконалення необхідних практичних навичок зі стратегічного аналізу та планування, оцінки економічних ризиків обраної підприємством стратегії в сучасних умовах господарювання.

У програмі виробничої практики з економіки для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» визначено мету, завдання практики, перелік необхідних знань і навичок, зміст практики, правила оформлення звіту.

Організацію і керівництво практикою здійснює кафедра прикладної економіки.

Рецензенти:

Недрянко А. О., к.е.н., доц.

Фоміна М. В., к.е.н., доц..

ББК 65. 29

© Садєков А. А., Бакунов О. О.,

Гусєва О. Ю., Лісова Н. О., 2008 р.

© Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЗМІСТ

стор.

Вступ

6

1.

Мета і завдання практики

7

2.

Бази практики і вимоги до них

8

3.

Організація та керівництво практикою

9

4.

Загальні вимоги до проходження практики

11

5.

Специфікація вимог до всіх етапів практики

12

6.

Зміст звіту з практики, виконуваного під керівництвом кафедри прикладної економіки

14

6.1 Стратегічний аналіз діяльності підприємства

14

6.2 Розробка стратегічного плану підприємства

22

6.3. Оцінка економічних ризиків за обраною стратегією

24

6.4. Індивідуальне завдання

25

7

Вимоги до оформлення звіту

25

8

Підведення підсумків практики

26

Додатки

27

ВСТУП

У відповідності з програмою практичної підготовки студентів в інституті економіки і управління за спеціальністю „Економіка підприємства” у 8-му семестрі на 4 курсі передбачено виробничу практику з економіки (професійну) загальною тривалістю 4 тижні.

Проходження студентом вищеозначеної практики відбувається на базі одного підприємства і поділяється на 2 рівнозначні блоки тривалістю по 2 тижні кожний.

Керівництво одним блоком, який присвячений зміцненню і поглибленню теоретичних знань і практичних навичок в області стратегічного аналізу та стратегічного планування розвитку підприємства, а також оцінки економічних ризиків запропонованої стратегії, здійснює кафедра прикладної економіки.

Керівництво іншим блоком, який присвячений зміцненню і поглибленню теоретичних знань і практичних навичок в області економічної оцінки фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства, а також планування основних показників розвитку підприємства на тактичному рівні (1 рік), здійснює кафедра економіки підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.