Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Левквський М.В. сторя педагогки (2008)

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
12.05.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

М. В. ЛЕВКІВСЬКИЙ

ІСТОРІЯ

ПЕДАГОГІКИ

Навчальний посібник 3 тє видання, переробленне та доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Видавництво «Центр учбової літератури»

Київ – 2008

ББК 74.03я73 Л 37

УДК 33(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 22/2117 від 03.07.2003 р.)

Рецензенти:

Л.В. Артемова – доктор педагогічних наук, професор; А.В. Іванченко – доктор педагогічних наук, професор; А.Й. Сиротенко – доктор педагогічних наук, професор

Левківський М.В.

Л 37 Історія педагогіки: Навч. метод. посібник. Вид. 3 е, доп. Навч. пос. – К.: Центр уч бової літератури, 2008. – 190 с.

ISBN 978 966 364 554 4

Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціо культурного підходу у відповідності з програмою “Історія педагогіки” для вузів. Врахову ючи специфіку оцінювання пізнавальної діяльності студентів заочників розроблена система модулів з вартісною оцінкою всіх видів діяльності студентів (практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю).

Адресується студентам і викладачам педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжів.

ББК 74.03я73

© Левківський М.В., 2007.

© Центр учбової літератури, 2007

 

 

..............................................................................................................

7

 

 

 

 

..........................................................................................

8

 

 

1.1. ! " #$% !&&' ( % " ( ) *+& " ,# *-!, /, 1)%$(

1214&+% 55' ! 42%461&&' ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.)............................

11

@

@

............................................................................................................

 

 

11

1.

214;1 -! 4!&&' %2 / )14!A%A :#......................................................

11

2. 4$%4# % %/ &!(:# 4% #:&1&&' #$% !&&' ': ( ) *+&%A% ' #C!.

#$% !&&' ( )12 &%;( ( ) *+ ...............................................................

13

3.

#:&1&&' )12D#$ D: * ( % " ,# *-!, /.....................................

144

4.

#$% !&&' ( 21 & " 21, / ....................................................................

15

5. ! &+%A21,+: F *% %F# )2% F%2;( !&&' *G4 +:%/ % %=# % ( %:2! ,

*! %&, 2# % 1*+, 1;%:2# )......................................................................

16

6.

I:%*! ! )14!A%A :! !2%4! &+%A% #;( .............................................

188

I @

221

J @ .....................................................................................................

 

 

1. !A!*+&! $!2!: 12# #:! 1)%$# 1214&+% 55'. # 1;! 1214&+% 5$

D: *

# 1;!...............................................................................................................*#,!2 +:%A% #$% !&&'

21

2.

22

3.

#:&1&&' % # 4*' 4 5! .................................................................

23

4.

#:&1&&' )12D#$ (& 12 # 1 ( !$4& " K 2%) ! %2A!&-!, '

&! 5!&&'.........................................................................................................

 

 

23

5.

(*+ (2! 1)%$# L 2%)1" +:%A% 42%461&&'. „ (4#&%: 2!4% ”

%2#&% 4! M1*+ 21...................................................................................

 

 

255

6.

%L4&!&&' &! 5!&&' - )2%4(: # &%G )2!,1G %;! ! %2! " %;!-%

!;)!&1**#..................................................................................................

 

 

255

7.

(;!& #5& 41/ % # " #$% !&&' (M. !=*1, . % 124!; +:#",

. %& 1&+). ..................................................................................................

 

 

26

1.2. !$4&%L 2%)1" +:! )14!A%A :! % %A% 5! ( ! )12D%/ )%*% #

%* ' ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.). ........................................................

29

 

K

 

 

............................................................................................

 

29

1.

J# ' ! 4 '*+& + @. . %;1& +:%A% .....................................................

29

2.

%A*'4 @. . %;1& +:%A% ! "%A% -! 4!&&' #$% !&&' % %=# %.......

31

3. 2#&,#) )2#2%4% 4)% 4&% , :% ! )12 %4#-!, ' ! # 1;! D: * (-!

%;1& +:#;) ..................................................................................................

 

 

31

4.

*! &%-(2%5&! # 1;! %;1& +:%A%. 2#&,#)# &! 5!&&' ...................

322

5. 42(5:# @. . %;1& +:%A% ........................................................................

33

6.

@. . %;1& +:#" )2% D:%*(, 5# 1*' ! ;%2!*+&1 #$% !&&' 4 1" .........

33

7.

14!A%A 5& 41/ . %::! ........................................................................

34

8.

41' *+&%A% #$% !&&' J.-J. ( %. :% ! )12 %4#-!, ' ! # 1;!

#$% !&&' J.-J. ( %...................................................................................

 

34

9.

14!A%A 5& )%A*'4# F2!&,(-+:#$ F *% %F . 1*+ 1, ' ! . 42% .....

36

V

K

@ XV – I

 

@.................................................................................

40

1.

J# ' ! )14!A%A 5&! 4 '*+& + . . 1 !*%,, ....................................

40

2.

41' A!2;%& "&%A% #$% !&&' 1 !*%,, , "%A% 1%2 ' 1*1;1& !2&%/

% # ! ;1 %4#:! )%5! :% %A% &! 5!&&' .......................................................

41

 

 

 

 

3

3.

41/ & ;1,+:#$ )14!A%A-F *!& 2%) . !-14% ! ! 2. . !*+,;!&!..

42

4.

1%A(;!&-;. . (;=%*+4 ! "%A% % & )2%1: #.................................

44

5.

#4!: #:! M. 12 12A! .......................................................................

45

6.

1%2 ' &! 5!&&' " #$% !&&' . 12=!2 !................................................

46

7.

. (1& )2% F%2;( !&&' % %=# %........................................................

48

%4(*+ 1.3. !A!*+&! $!2!: 12# #:! % %/ )14!A%A :# : &,' –

 

%* ' ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 6 =.). ................................................................

51

V

51

@ - @ ..............................................................

1.

1F%2;! %2 +:! )14!A%A :! ()14!A%A :! *+&%A% #$% !&&', )14!A%A :!

51

% %=# % , 1: )12#;1& !*+&! )14!A%A :!).....................................................

2.

2!A;! #5&! )14!A%A :! 6. +G/...........................................................

54

3.

(;!& #5& -! !4# % # " #$% !&&'. ($ &% %A% #$% !&&'

55

( . %& 1 %2 , . M21&1)..............................................................................

4.

41' , * &%A% #$% !&&' . I !"&12!.....................................................

58

%4(*+ 1.4. ! &!"2%-#&1& D#$ :2!/&!$ ! (5! & 1&41&, / % %/

 

)14!A%A :# ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.).............................................................

61

VI I 61

1.

# 1;! % # I............................................................................

61

2.

&' # 1;! ( 1*#:%=2# !& /...........................................................

63

3.

!2!: 12# #:! % &+%/ # 1;# ( ;155#& .......................................

64

4.

!2!: 12# #:! % &+%/ # 1;# ( M2!&, /...........................................

65

5.

# 1;! % # @)%& / ..........................................................................

66

 

 

%4(*+ 2.1. 2!4#, "&1 #$% !&&' ! % ! )14!A%A 5&! 4(;:! #/ +:%/ (

( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.)................................................................................

71

V I ( – V @) 71

1.

2!4#, "& -! !4# #$% !&&' 4 1" ( #/ +: " ( ................................

71

2. %, !*+& (;% # !&% *1&&' )# 1;&% ! #:&1&&' )12D#$ D: * (

72

#/ +: " ( ................................................................................................

3.

; ! %2A!&-!, ' &! 5!&&' ( #/ +: " ( ........................................

72

4.

121:*!4&! * 12! (2! ! )12D )14!A%A 5& )!;’' :# #/ +:%/ (.......

74

%4(*+ 2.2. ! )14!A%A 5&! &!(:! 1 !)( (:2!/& +:%A% 42%461&&' ( V-

V %* ') ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.).......................................................

77

VIII I J @ (XV –XV

77

 

@)...............................................................................................................

1.

!A!*+&! $!2!: 12# #:! :(*+ (2# " % # (:2!/& +:%A% 42%461&&'

... 77

2.

#:&1&&' =2! +:#$ D: *....................................................................

79

3.

'*+& + :%-!,+:#$ D: * :2!/& ( 5% , )%*:% , ;(-#5& ! &.) .......

80

4.

# 1;! #$% !&&' *#,!2'-:%-!:!...........................................................

80

5. ! 5!*+& (4 / " 4 '*+& + A2%;!4 +:#$ %=’L4&!&+ (41& ( #L %-

%A#*'& +: " :!41; /...................................................................................

83

J @ (XV –

XV @) ................................................................................

87

1.

)*# K 2%)1" +:#$ :(*+ (2$ )2%,1 &! % &+%-:(*+ (2&1

42%461&&' :2!/& . 12D (:2!/& +: 51& : . ( #& S. 2%A%=#5 ........

87

2.

:2!/& +:! A2!;! #:! . ;% 2#,+:%A%................................................

889

3.

&,#:*%)14 ' . 12#&4# ! 2# %2#:! . !*' % +:%A%.......................

8989

4.

14!A%A 5& )%A*'4# . *! #&1,+:%A% ! C. %*%,+:%A%.........................

90

5.

&+%-)14!A%A 5&! 4 '*+& + M. 2%:%)% #5! ....................................

91

4

%4(*+ 2.3. 14!A%A 5&! &!(:! % ! )12 %4( (/ ! )%5! :( %* '

( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.)................................................................................

94

I (

XV @).............................................................................

94

1.

41' &!2%4&% ! )2#2%4% 4)% 4&% #$% !&&' . :% %2%4#...........

94

2.

. :% %2%4! )2% 2%-(;% 1, ;%2!*+&1 ! 2(4% 1 #$% !&&' 4 1"...........

97

3.

14!A%A 5&! 4 '*+& + . . %;%&% % ! ................................................

98

4.

! ( 1786 2%:( % " +:%/ ;)12 / )2% -; ! % %=*# % D: *+&%/

# 1;# ..........................................................................................................

99

5.

# 1;! % # &! 2! %=1216& " :2!/& ! !:!2)! (42(A!

)%*% #&! XV %* ') ..............................................................................

102

I ( I

 

@)..............................................................................

106

1.

!A!*+&! $!2!: 12# #:! % # :2!/& ( )12D " )%*% #&

%* ' ........................................................................................................

106

2. (*+ (2&%-% &' 4 '*+& + -!$4&%(:2!/& +:#$ 4 '5 ( . I!D:1 #5,

. !A *1 #5, @. *% !,+:#", . 1 #,+:#") ..................................................

107

3.

14!A%A :! . ($&% #5!.......................................................................

108

4. (*+ (2&%-)2% ,+:! 4 '*+& + #2#*%-1F%4 / +:%A% % !2# !

( . I1 51&:%, . (* D, . % %;!2% ) ...........................................................

109

%4(*+ 2.4. 14!A%A 5&! &!(:! 42(A%/ )%*% # %* ' ( !2 &! %, &:!

;%4(*' – 5 =.). .........................................................................................................

115

. I .........................

115

1.

J# ' )14!A%A 5&! 4 '*+& + . . D#& +:%A%. %A*'4 51&%A%.....

115

2.

41' A!2;%& "&%A% 2%-# :( *G4#......................................................

116

3.

D#& +:#" )2% 2%*+ )2!, ( #$% !&& *G4# ....................................

116

4.

41' &!, %&!*+&%A% #$% !&&' . D#& +:%A%.......................................

117

5.

#4!: #:! " ;1 %4#:! )%5! :% %A% &! 5!&&' . D#& +:%A% ................

118

6.

D#& +:#" )2% ) 4A% % :( 5# 1*'.......................................................

119

III

 

 

@...............................................................................

121

1.

!& % # :2!/& ( 60- 2%:#. !2!: 12# #:! A2%;!4 +:%-

)14!A%A 5$ 2($ ........................................................................................

121

2.

&+%-)14!A%A 5&! 4 '*+& + . #2%A% ! .......................................

122

3.

2A!&-!, "&! " )14!A%A 5&! 4 '*+& + . %2F!..................................

123

4.

2% ,+:%-)14!A%A 5&! 4 '*+& + . *51 +:%/ ............................

124

5.

1%2 ' " )2!: #:! *+&%A% #$% !&&' . %* %A%................................

124

6.

1%2 ' F-#5&%A% #$% !&&' % %=# % . 1 A!F !............................

125

%4(*+ 2.5. :2!/& +:! D:%*! )14!A%A :! 42(A%/ )%*% # – )%5! :(

%* ' ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.). ..............................................................

129

X V @

(

@)...........................................................

129

1.

41' &!, %&!*+&%/ D:%*# . 2!A%;!&% !..............................................

129

2.

!(:% ! " % &' 4 '*+& + !(:% %A% % !2# ! ;1& !2! !

I1 51&:! .....................................................................................................

 

130

3.

41' &!, %&!*+&%A% D: *+, ! . 2(D1 +:%A% ................................

131

4.

!A!*+&! $!2!: 12# #:! % # &! !$4&%(:2!/& +:#$ -1;*'$..............

133

5.

14!A%A 5& )%A*'4# S. M14+:% #5! .....................................................

135

XV I

 

@.......................................................................................................

137

1.

!2!: 12# #:! # 1;# % # :2!/& &! )%5! :( %* ' .........

137

2.

&+%-)14!A%A 5& 41/ . M2!&:! .......................................................

138

3.

14!A%A 5& 41/ 1 :2!/&:# ..............................................................

140

4.

&' " )14!A%A 5&! 4 '*+& + . (=1&,' .........................................

140

5

%4(*+ 2.6. :2!/& +:! D:%*! )14!A%A :! 20-30-$ 2%: %* ' ( !2 &!

%, &:! ;%4(*' – 5 =.). .............................................................................................

143

XV I

(

 

 

J @: 20- )....

143

1.

%-2%=:! -! 4!&+ ! -; ( &!, %&!*+&%/ % # ..........................

143

2.

41' &!, %&!*+&%/ D:%*# . ( % %/.......................................................

144

3.

41' &!, %&!*+&%A% 2 4&%;% &%A% #$% !&&' . A L&:!..........................

145

4.%=*# % 2%-=(4% # -!A!*+&%/, )2%F1 "&%/ " #C%/ D:%*# ( 20-

2%:#

.............................................................................................................

145

5.

!, %&!*+" #$% " 41!* . !C1&:! .............................................

146

XV . ..........................

149

1.

J# ' " )14!A%A 5&! 4 '*+& + . !:!21&:! ........................................

149

2.

1%2 ' )2!: #:! :%*1: # ( . !:!21&:! ............................................

150

3.

41' )%L4&!&&' &! 5!&&' - )2%4(: # &%G )2!,1G . !:!21&:!

(„ 14!A%A 5&! )%1;!”, „ 2!)%2# &! =!D !$”)................................................

152

4.

2%=*1;! ;1"&%A% #$% !&&' („ A! 4*' =! +: ”, „ 1:, / )2%

#$% !&&' 4 1"”) .........................................................................................

153

5.I*'$# F%2;( !&&' 5# 1*'-#$% ! 1*' ! "%A% )14!A%A 5&%/

;!" 12&% ................................................................................................

153

6.

%*+% #" )2#&,#) )14!A%A 5&%/ # 1;# . !:!21&:! .........................

154

%4(*+ 2.7. :2!/&+ :! D:%*! )14!A%A :! 2!4'& +:%A% )12 %4( ( !2 &! %, &:!

;%4(*' – 5 =.). .........................................................................................................

162

XVIII I @

 

(20–80- ).....................................................................................................

162

1.

!, %&!*+&! % ! 20- 2%:# XX %* ' .........................................

162

2.

& F :!, ' -!A!*+&%/ % # 30- 2%:# ................................................

165

3.%=*# % !&% *1&&' % # ( ) *' %L&" 5! (: &1,+ 40–50-

2%:#) ............................................................................................................

 

166

4.

%-# %: % # " )14!A%A :# ( 60- 2%:#..............................................

167

5.

I:%*! )14!A%A :! :2!/ ( )12 %4 ! %G (70–80- 2%:#) .................

168

. .............

170

1.

J# ' ! )14!A%A 5&! 4 '*+& + . ($%;*#& +:%A% .............................

170

2.

! 5!&&' " #$% !&&' 4 1" 6-2 5&%A% :(............................................

171

3.

. ($%;*#& +:#" )2% F%2;( !&&' A(;!&&%/ % %=# % („ ! *# +:!

1214&' D:%*!”). ..........................................................................................

 

172

4.

%2!*+&%-2(4% 1 #$% !&&' D:%*'2 („ !2%461&&' A2%;!4'&!”)...

173

5.

& 5& -! !4# 2%4#&&%A% #$% !&&' („ ! +: +:! )14!A%A :!”). ...........

174

6. 41/ !&% *1&&' 5# 1*'-#$% ! 1*' („ % )%2!4 5# 1*G”, „ %-;% ! -

;%*%4#; 4#21: %2%; D:%*#”).......................................................................

 

175

%4(*+ 2.8. I:%*! )14!A%A :! (5! &%A% 1 !)( 4($% &%A%, &!, %&!*+&%A%

 

42%461&&' ( !2 &! %, &:! ;%4(*' – 5 =.)........................................................

178

J @

 

 

 

J @......................................

178

1.

12461&&' 41;%:2! #5$ 4126! &%-A2%;!4 +:#$ -! !4 % # "

#$% !&&' ;%*%4 .........................................................................................

 

178

2.1F%2;( !&&' % # &! (5! &%;( 1 !) 2%-# :( (:2!/& +:%A% ( ) *+ ! . 179

3.12461&&' D*'$ ! -! %= &!, %&!*+&%A% #$% !&&' 4 1" !

;%*%4 ..........................................................................................................

180

4. %=*# % 21F%2;( !&&' )2%F1 "&%", #C%/ " )14!A%A 5&%/ % #...

180

%4! %: ................................................................................................

185

%4! %: ..............................................................................................

18585

%4! %: .................................................................................................

185

%4! %: ………………………………………………………………………..186

6

126! & " &!, %&!*+& " )2%A2!; “ ” ( :2!/&! .), !, %&!*+& " 4%: 2#& 2%-# :( % # :2!/& ( . 4% ! &+% %:21 *1& ) 4$%4# 4% -! 4!&+ ! -; ( % #, -%:21;! " % # #C%/, &! (5! &%;( 1 !) &!, %&!*+&%A% 4($% &%A% 42%461&&' :2!/& , - #;, C%= &!D! % &' A!*(-+ ( &!"=*#65%;( ;!"=( &+%;( -;%A*! 4%*(5# # ' 4% %*%& +:%A% )2%,1 ( #; !;#; & 1A2( !*! ' ( % #" % & " )2% 2, ! !:%6 -!=1-)15( !*! 21!*-!, G ( &! 5!*+&%;( )2%,1 &!" (5! & D#$ (&% &$) 1$&%*%A ".

!-&!5#;%, C% -! % !&& 2%:# %2#:%-)14!A%A 5& " &!(, :2!/& - ' #*% ' 5#;!*% &% #$ &!2%=%: C%4% !&% *1&&' " 2%-# :( &!, %&!*+&%/ # 1;# % # " #$% !&&'. !:%6 4% &!(:% %A% %= A( 141&% , *( )*1'4( ' :2! #$, !*!&% # #$, 2!& D1 -!;% 5( !$ (- 4%;#$ &! 1 )2#5#&) ;1&, 1214 ':#$ 5 *+&1 ; ,1 )% 4!G + )% ! . !C1&:!, . 2 &51&:!, . 2(D1 +:%A%, . A L&:!, . ( % %/, . ;!*+-%,+:%A%, @. '))%, @. 1) A# ! &., :% 2 -!:*!*# ) 4 !*# &!, %&!*+&%/ % &+%/ # 1;#.

!-%; - #;, ( - '-:( - -; &%G %, !*+$ %2 L& !, " ! , &&% 1", (;% !$ +%A%41&&', &% %A% )121A*'4( )% 21=(L %25! )!4C#&! =!A! +%$ -!2(= 6$ 5#-&'$ )14!A%A , )1214% ; =1- 41%*%A 5$ &!D!2( !&+, ()121461&% !: -!&%A% :*! % %A% ) 4$%4( 4% #$% !&&'. 1 % (L + ' )12D -! 1 %25%A% 4%2%=:( 6. +G/, .M21&1, . %& 1 %2 , . :% %2%4#, .I1 51&:!, .M2!&:!, . !:!21&:!, . ($%;*#& +:%A%, .I !"&12! ! &.

)2%,1 ) 4A% % :# &! 5!*+&%-;1 %4#5&%A% )% =:! ! %2 4% 2#;( ! ' %, %:(*+ (2&%A% ! 4 '*+& &%A% ) 4$%4 4% &! 5!&&' " #$% !&&' (41& , ! !:%6 &!;!A! ' 4%=#2! # -; -! %=# - #;, C%= !: #-( ! # !;% "& + ;!"=( &$ 5# 1* % %*%4 && %2#:%-)14!A%A 5# -&!&&';# /$ %2#5& " 21 2% )1: # .

! 5!*+&%-;1 %4#5" )% =: &!)# !" -A 4&% - )2%A2!;%G “”, 21:%;1&4% !&%G & 12 %; % # &!(:# :2!/ 4*'

)14!A%A 5$ (-, 44-12:!*GL % &% & 1 !)# 2%-# :( -!2(= 6&%/ ! 5#-&'&%/ &! 5!*+&%-#$% $ # 1;, )14!A%A 5$ :%&,1), ". %2 &!;!A! ' 2%-:2# # (41& !;, -%:21;! " -!%5:!;, )2%,1 !&% *1&&' % # ! #$% !&&' ': :*!4$ %, !*+$ ' #C - )2# !;!&# /; ()1215&% ';#, 4#&!;-;%;, )% * 4% & G &! ()& G

%-&% %;(, &! &!D )%A*'4, 2%-2%=*1&! # 1;! )2!: #5$ -! 4!&+ 4*' !;% "&%/ )-&! !*+&%/ 4 '*+&% (41& , :% 2! )2';% !&! &! !;)1214 &! 2%-# %: & 121 ( 4% %2#:%-)14!A%A 5$ -&!&+, C% 21D-21D )% ()% % #;(*G ! #;1 ( 12461&&' :2# #5&% /$&+%A% )14!A%A 5&%A% ;# *1&&' )2#' #;1 F%2;( !&&G ( ;!"=( &$ 5# 1* ( )%4!*+D%;( )14!A%A 5&%/ :(*+ (2#.

% =: *G 2(L + ' 2(: (2&%-*%A 5# $1;!;#, )%=(4% !# -! !*A%2# ;%;, 2%-2%=*1 . . =2(L %G .S. # &%G.

# 1;! ;%4(* !2 &! %, &:! $ #4 !;% "&%/ 4 '*+&% (41& 2%-2%=*1&! #:*!4!5!;# :!F142# )14!A%A :# ()2%F. 1 : +:#" . .; 4%,. & %&% ! .K.; . #:*!4!5 !45! . .).

2%)%&% !& ;! 12 !*# !421 (G + ' (41& !; #:*!4!5!; )14!A%A 5$

& # ( " (& 12 # 1 :2!/. 2!: #5& -! 4!&&', 1 % :%& 2%*+& -!)# !&&' ;%6( + #:%2# % ( ! # ' )2# # 51&& :(2 ( “ ”

(41& !;# )14!A%A 5$ .

7

-’'-:( - %=;161&%G : *+: G *1:, "$ A%4#& (41& #--!%5:# %)2!,+% (G + ;! 12 !* :(2 ( % &% &%;( !;% "&%. 2# ,+%;( # 51&&' 1;, )1214=!51$ )2%A2!;%G, !2 % 2%-)%5#&! # - )%A*#=*1&%A% %-&!"%;*1&&' - 1: !;# ( )% =:(. *+D + )# !&+, )1214=!51$ )2%A2!;%G, )%A*#=*1&% # 5!G + ' (41& !;# -! &! 5!*+# )% =:!;#, :% 2 21:%;1&4(G + ' ( )# :( * 12! (2# 4% :%&:21 $ 1;.

%215&% 4-&!5# #, C% ) *' )12D%A% )%A*#=*1&%A% -&!"%; ! - 1: %; (-! &!D#; )% =:%;), !2 % )% 12&( # ' 4% :*G5% #$ * 12; & (%:21 *1$ &! )%5! :( 1;#) )2%=( ! # )2%4(;! # *! &1 /$ ( 4%;*1&&'.

2!- %)2!,G !&&' 21:%;1&4% !&%/ * 12! (2# ! )12D%46121* (%=% ’'-:%

-$ 4*' %)2!,G !&&' – )%4!& ( 4%4! :( ), * 4, &! !;)1214, )2%=( ! # % ;# *# # # 1;( )2%=*1;$ -!)# !&+ ! -!)# !&+ 4*' !;%)121 2:# - 1;#.

! *! =!6!&&'; ;!"=( & 5# 1* ;%6( + )# ! # 21F12! # - :%&:21 &%/ 1;# ! #:%&( ! # A2()( %25#$ -! 4!&+. 1-(*+ ! # /$ #:%&!&&' (41& # %=% ’'-:% % )% 4%;*'G + &! 1; &!2 +:#$ -!&' '$, ) 4 5! )% %5$ :%& (*+ !, " 5# :%& (*+ !, " 4% 1;1 2% %A% 1:-!;1&(.

-'-:( - -!)2% !461&&'; ;%4(*+&%-21" #&A% %/ # 1;# # 51&&' :(2 ( " %2 ' )14!A%A :#" 4%, *+&% -!-&!5# #, C%, ;1 %G )2% !461&&' 21" #&A% %/ # 1;# %, &:# -&!&+ !;% "&%/ 2%=% # (41& L ) 4 #C1&&' ':%

&! 5!&&', )% #*1&&' "%A% ;% # !, / D*'$%; #;(*G !&&' !: # &%/, # 1;! #5&%/ 2%=% # (41& )2% 'A%; ( +%A% 1;1 2( ! %21&&' (;% 4*' )2%' ( :%6&%/ % %=# % , ! !:%6 -!2!4# ) 4 #C1&&' %='L: # &% %, &:# ) 4 (;: &! 5!*+&%/ 4 '*+&% (41& .

1" #&A% ! # 1;! =!-(L + ' &! !:#$ % &% $ -! !4!$:

1.! 5!*+" 21" #&A (41& ! #-&!5!L + ' - ($ %)!&% !$ 4# ,#)* & #4 2%= , ': )1214=!51& &! 5!*+ )*!&%;.

2.*' -2(5&% ) 42!$(&: ( &! 5!*+& 4# ,#)* " #4# 2%= , - ':#$ ( 1;1 2 )1214=!51&! ) 4 (;:% ! F%2;! :%& 2%*G (1:-!;1&), %, &GG + ' 100 =!* -! 1;1 2. 1 ;!: #;!*+&! (;! =!* -! #4# &! 5!*+$ ! &4# 4(!*+$ -!&' +, !;% "&%/ 2%=% #, )2!: #: ! :%& 2%*+$ -!$%4 - 4!&%/ 4# ,#)* 5# #4( 2%= .

3., &:! 100 =!* :*!4!L + ' - 4 %$ % &% $ %, &%5$ =*%: 2%-)%4 *'L + ' )1 $ )2%)%2, '$ ; 6 %=%G:

I =*%: – =!*# -! !: # &( (5! + ( -!&' '$ -! !;% "&( 2%=% ( ( # 51&&' "

:%& )1: ( !&&' )12D%46121*, % %L&&' 1; 2%-4 * , :(2 % #$ :%& 2%*+$ 2%= ! &.) )2% 'A%; 1;1 2(;

II =*%: – =!*# -! :%& 2%*+& ) 4 (;:% -2-# (1:-!;1&).

4. 2%)%2, / ;!: #;(; %, &%5$ =!* -! :%6" - %=% ''-:% #$ #4 2%= - %:21;%/ 4# ,#)* !&% *GG + :!F142# 5121- #:*!4!5! 4% %4' + 4% (41& &! )%5! :( 1;1 2(. 2# ,+%;( 5! :! 1:-!;1&( ( #-&!51&& 21" #&A( :*!4!L 40 %.

(41& , ':#" &!=2! (; 61 =!*, %, &GL + ' , *%;( &! "-!4% *+&%". , &:! "-!4% *+&%" ! # + ' !:%6, ':C% (41& &!=2! (; 4 61 4% 74

=!* , "4%=21" – 75-90 =!* , " 4; &&%" – 91-100 =!* .

8

5.3 " %2 / )14!A%A :#" #:*!4!5 :!F142# ;%6( + !&% *G ! # (;( =!* -! 21-(*+ ! # )% %5&%A% ! )2%; 6&%A% :%& 2%*G )2% 'A%; 1;1 2(, C% 4!L )2! % ! %;! #5&%A% % 2#;!&&' 1:-!;1&!, "&%/ %, &:# =1- :*!4!&&' 1:-!;1&(.

6.&4# 4(!*+" 21" #&A (41& ! - " %2 / )14!A%A :#" !&% *GL + ' -! 21-(*+ ! !;# )% %5&%A%, )2%; 6&%A% ! ) 4 (;:% %A% :%& 2%*G #2!6!L + ' =!*!$.

7.#:*!4!5 :!F142# ;%6( + !&% *G ! # -!%$%5( !*+& =!*# -! !: # &( (5! + %=A% %21&& ;! 12 !*(, %251 #:%&!&&' -! 4!&+, -! 4%4! :% ( &4# 4(!*+&( 2%=% (, ':! )2#'L )%A*#=*1&%;( # 51&&G :(2 ( ()(=* :!, /, # ()# &! &!(:% #$ :%&F121&, '$, (5! + %* ;) !4!$ %C%), ! !:%6 #*(5! # )1 &( : *+: + =!* -! )2%)( :# &! 5!*+$ -!&' +, &1 %L5! &1 #:%&!&&' -! 4!&+ !:1 &D1. *1 )2# 4%4! :% %;( &!2!$( !&& =!* /$&' -!A!*+&! (;! &1 )% #&&! )121 #C( ! # 80 =!* .

8.!A!*+" &! 5!*+" 21" #&A (41& ! #-&!5!L + ' -! 1;1 2 :%; LG 41:!&! ( :*!4 41:!&! (-! ():!) ! )214 ! :! :!F142# )14!A%A :# ': -!61" )%:!-: "%A% 21" #&A( - " %2 / )14!A%A :#" ( -’'-:( - 1:-!;1&%; (&! !, %&!2$ 44 *1&&'$ -! 5–6 1;1 2; ! &! -!%5&%;( – ( 7-8 1;1 2!$).

1" #&A - " %2 / )14!A%A :#" 2!$% (L + ' 41:!&! !;# )214 ! :!;# :!F142# )14!A%A :# )2# #-&!51&& -!A!*+&%A% -!61&%A% 21" #&A( (41& !.

!61" -!A!*+" 21" #&A (41& ! -! 1;1 2 ( ) #-&!5!L + ' F%2;(*%G: P = (:1P1+...+:nPn)/n, 41 1,..., n %-&!5!G + : *+: + -!* :% #$ =!* - 4# ,#)* &, %)!&% !$ (41& %; -! 1;1 2, n – : *+: + &! 5!*+$ 4# ,#)* &, n –

:%1F , L& -!61&% . : = 1, ':C% &! &! 5!*+&( 4# ,#)* &( 4 141&% 100 A%4#&. : *+:# &! # 51&&' :(2 ( " %2 G )14!A%A :#" 4 141&% 48 A%4#&, % :! =

48/100.

9.! %5" 21" #&A #)( ::! #-&!5!L + ' ': 1214&L !2#F;1 #5&1 ($ )%)1214&$ 1;1 2% #$ 21" #&A .

10.*' #-&!51&&' -!A!*+&%A% &! 5!*+&%A% 21" #&A( :%6&%A% (41& ! -! )1 " )12 %4 :%; ' 41:!&! ( - )214 ! :!;# :!F142# )14!A%A :# )2% %4# + 2!&6( !&&' (41& %A%*%D(L 21-(*+ ! #.

11.2# )121-!2!$( !&& &! 5!*+$ 4# ,#)* & (41& !;, ': ;!G + #C( % ( !=% 5#*# ' &D#$ #C#$ -!:*!4!$ % #, :%; ' # ! *'L 4)% 4&( %, &:( -! :*!41" )# !=% 4#F121&, "% !" -!* : #-&!5!L =!* &! 2 & A%/ #*:# )121 4&%/ D:!*#.

12.*' 2!&6( !&&' #)( :: -! % ! %5 21" #&A%; -! 1 + )12 %4 &! 5!&&' 4%4! :( 4% 4#)*%;! 2%=# + ' -!)# )2% 21" #&A ( #A*'4 )2% %A% 42%=(, 41 -&!;1&: :!-(L &! : *+: + #)( :: F!:(*+ 1 (, ! 5# 1*+: – ; ,1, ':1 -!";!L 1214 $ *! : 4#)*%;(!

13.(41& # - # %:#; 21" #&A%; ;!G + )121 !6&1 )2! % &! )2#-&!51&&' ;1&$ #)1&4 ", &!4=! %: 4% #)1&4 ", % 2#;!&&' A2!& , &D#$ #&!A%2%4, )121$4 4% &! 5!&&' -! &4# 4(!*+ )*!&%;, #/-4 &! !6( !&&' -! :%24%&, &!)2! *1&&' ;!A 2! (2( " ! ) 2!& (2(, ;%2!*+& -!%$%51&&'; #)( ::# - &! )12D%512A% 1 )2#'&&' )2!,1 *!D ( !&& , (:*!41&&' #A 4$ :%& 2!: %C%.

1 %4#5& )%2!4# ;%41F :% !& &! % &% ;! 12 !* 2 D1&&' 51&%/ 2!4# J# %;#2 +:%A% 4126! &%A% )14!A%A 5&%A% (& 12 # 1 ( ;1& !&! M2!&:! ()2% %:%* ` 11 4 26.05.2003 2.).

61, ;%6&! *#D1 )%=!6! # ;!"=( & ; 5# 1*'; , *1 )2';% !&% " &! &!A#, 12) &&', #*# %* % %*%4 && &!4=!&&';# 5#-&'&%/ " % %/ )14!A%A 5&%/ :(*+ (2#. )$ ( ; !; ( , " (4 "& " )2! .

9

! , "# $"%&' ( ) !' &!!'

1.4 4( !&&' *1:, " – 0,1 =.

2.141&&' :%& )1: ( *1:, " – 0,2 =.

3.5! + ( )2% 141&& *1:, / &! 2 & 4)% 41" &! )2%=*1;& -!)# !&&' – 0,2 =.

4.5! + ( )2% 141&& *1:, / &! 2 & #:%&!&&' &4# 4(!*+&%A% -! 4!&&'

4% * 4,+:%A% $!2!: 12( – 0,2 =.

1.4 4( !&&' )2!: #5$ -!&' + – 0,25 =.

2.141&&' -%D# ! 4*' )2!: #5$ -!&' + – 0,25 =.

3.5! + ( 4 *% " A2 :

) 4A% % :! ! )2% 141&&' %)# ( !&&' (41& A2()# – 0,25 =.;

) 4A% % :! ! -! % ( !&&' &!%5&% ()%2 21 # )14!A%A , ;!*G&:#, F% % %C%)

– 0,2 =.;

2%-2%=:! ! -! % ( !&&' *%A 5&%/ $1;# – 0,25 =.;

&!' & + )2%=*1;$ -!)# !&+ – 0,2 =.

4.5! + ( )2% 141&& -!&' ' &! 2 & 4)% 41" &! -!)# !&&' – 0,2 =.

5.4A% % :! &4# 4(!*+$ -! 4!&+ )2!: #5&%A% $!2!: 12( – 0,25 =.

1.# 51&&' %=% ''-:% #$ %2 :*! #: )14!A%A :# – 10,0 =.

2.141&&' :%& )1: )12D%46121* – 10,0 =.

3.4A% % :! %25#$ 2%= 21F12! # &%A% $!2!: 12( – 5,0 =.

-

1.%=% ! ( 4126! &%;( !2$ – 4,0 =.

2.!(:% %-4% * 4&! 2%=% ! ( )2%=*1;$ A2()!$ – 4,0 =.

3.!)# !&&' (41& +:#$ &!(:% #$ 2%= – 8,0 =.

4.5! + ( &!(:% %-)2!: #5$ :%&F121&, '$ – 4,0 =.

5.)(=* :( !&&' (41& +:%/ &!(:% %/ ! – 10 =.

1.4A% % :! ;! 12 !* )2% %4&%A% - )14!A%A 4*' (5! (41& +: " :%&F121&, / – 3,0 =.

2.5! + ( " %&:(2 )14!A%A 5$ 41"" – 2,5 =.

! " # $ $% &

1.2%)( : *1:, / – 1,0 =.;

2.2%)( : )2!: #5&%A% -!&' ' – 1,0 =.

10