Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 1-4.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
02.04.2016
Размер:
48.29 Кб
Скачать

Тема 3. Графічне зображення статистичних даних

Тести

Дайте визначення графічному образу?

1) Геометричні знаки, сукупності точок, лінії, фігури, за

допомогою яких зображуються статистичні величини;

2) простір, в якому розміщуються геометричні знаки;

3) міра переводу числової величини у графічну;

4) словесний опис змісту графіка.

2. Назвіть графік, що зображує дискретний варіаційний ряд

розподілу:

1) Полігон розподілу;

2) гістограма розподілу;

3) кумулята;

4) огіва.

3. Який графік отримаємо, якщо на осі «ОХ» розташуємо

відрізки часу, а на осі “ОУ» - виробництво пральних

машин в країні?

1) Секторна діаграма;

2) лінійна діаграма;

3) прямокутна діаграма;

4) знак Варзара.

4. Зміст якої відповіді не є загальним елементом графічного

зображення:

1) Графічний образ;

2) масштабні орієнтири;

3) експлікація графіка;

4) діаграма;

5) система координат.

5. Для графічного зображення сезонних коливань

використовують діаграми:

1) Картограма;

2) радіальні, лінійні;

3) секторна;

4) стовпчикові.

6. Під час зображення структури та структурних зрушень у

сукупності явищ використовують діаграми:

1) Лінійні;

2) смугові;

3) секторні;

4) фігур-знаків.

7. Яка діаграма характеризує зміну явища в часі?

1) Порівняння;

2) структури;

3) балансова;

4) динаміки.

8. Назвіть графік, що зображує інтервальний варіаційний ряд

розподілу:

1) Кумулята;

2) огіва;

3) гістограма;

4) полігон.

9. Що представляє собою графічне зображення у вигляді

прямокутника, у якого одна сторона є чисельністю

робітників, інша – рівнем продуктивності праці, а площа

дорівнює обсягу виробленої продукції:

1) Знак Варзара;

2) смугова діаграма;

3) кільцева діаграма;

4) секторна діаграма.

10. Під час графічного зображення взаємозалежності між

явищами за групою підприємств на осі ординат

розміщують:

1) Значення ознаки – результату;

2) значення ознаки – фактора;

3) періоди часу;

11. Що не відноситься до видів діаграм за формою

графічного образу:

1) Лінійні;

2) точкові;

3) площинні;

4) діаграми фігур-знаків.

12. Під час побудови лінійних діаграм використовують

масштабні шкали:

1) Рівномірні;

2) логарифмічні;

3) радіальні.

Тема 4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

4.2. За наявленими данними по ділянках цеху розрахуйте відносні величини планового завдання,виконання плану та динаміки по кожній із ділянок. Перевірте взаємозв’язок розрахованих показників.

Ділянка

Випуск продукції, тис. грн.

У попередньому місяці

У звітньому місяці

За планом

Фактично

№1

180

219

214

№2

250

267

256

Рішення:

1)Ділянка 1

Відносна величина планового завдання:

= /=219/180=1,216 або 121,6%, планом було передбачено збільшення випуску продукції на 21,6 % або в 1,216 раз

2)Відносна величина виконання плану:

= /=214/219=0,977 або 97,7%, тобто план ділянки №1 по випуску продукції виконано на 97,7%,або не довиконано на 2,3%.

3) Відносна величина динаміки.

=/=214/180=1,188 або 118,8% . У звітному періоді порівняно з базисним валовий випуск продукції збільшився в 118,8 раз або на 18,8% Взаємозв’язок розрахований відносних показників

*=

1,216*0,977=1,188

Ділянка 2

1)=/=267/250=1,068 або 106,8%, планом було передбачено збільшення випуску продукції на 6,8 % або в 1,068 раз

2)Відносна величенна виконаного плану:

=/=256/267=0,958 або 95,8% виконано на 95,8% або не довиконано на 4,2%

3)Відносна величенна динаміки:

=/=256/250=1,024 або 102,4% збільшився в 1,024 рази або на 2,4% (102,4%-100%)

Взаємозв’язок:

*=

1,068*0,958=1,024

4.5. Обсяг продажів продукції фармацевтичної компанії у зіставних цінах зріс у поточному році на 5% і склав 146 тис. грн. Планом передбачалось збільшення показника на 7%. Визначте обсяг продажів у базисному році та відносну величину виконання плану.

Рішення:

Відносна велична виконання плану:

= *100 = 98,1 %, таким чином план виконання продукції недовиконаний на 1,9% (98,1%-100%)

2) Обсяг продажів у базисному році:

(146/105)*100% = 139 тис.грн

4.6 Обсяг продажів компанії SAMSUNG у країнах СНД у  першому півріччі поточного року склав 250 млн. дол. У цілому за рік  компанія планувала реалізувати товарів на 600 млн. дол. Визначте  відносну величину планового завдання на друге півріччя.

Соседние файлы в предмете Статистика