Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
психметод.rtf
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
676.1 Кб
Скачать

24

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. КАРАЗІНА

Філософський факультет

Кафедра теоретичної і практичної філософії

КОМПЛЕКС

навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Філософія”

для студентів психологічного факультету

Викладач: Перепелиця О.М.

Харків 2013

I. Цілі та задачі курсу.

Викладання курсу "Філософія" передбачає:

ознайомлення студентів з найбільш гострими й актуальними проблемами та головними досягненнями світової розумової культури;

створення теоретичного підґрунтя для їхньої свідомої світоглядної орієнтації;

формування в студентів цивілізованого менталітету й толерантності. Особлива увага приділяється зв`язку філософських концепцій з проблемами сучасної психології.

В результаті вивчення курсу "Філософія" студенти повинні знати:

характер та історичну динаміку основних філософських проблем, їх зв`язок з сучасністю та вплив на інтелектуальний розвиток суспільства;

сучасні підходи до рішення класичних філософських питань;

умови виникнення, зміст та трансформацію основних філософських концептів.

Окрім того студенти повинні вміти:

орієнтуватись в основних філософських течіях;

вести світоглядний діалог, аргументувати свої позиції;

читати й коментувати філософські тексти;

самостійно аналізувати факти, явища й процеси, які відбуваються в сус­пільстві;

робити осмислений вибір форм і спрямованості своєї соціальної актив­ності.

2. Робоча програма курсу.

Предметом дисципліни є розгляд актуальних філософських проблем на підставі найбільш відомих філософських течій і шкіл. Такий підхід дозволяє відмовитись від традиційного історико-філософського вступу та уник­нути дублювання в трактуванні тих чи інших філософських концепцій.

Основні форми навчальних занять - лекції, семінари, самостійна інди­відуальна робота студентів. Дидактика викладання зорієнтована розвитком самостійності мислення студентів, яка передбачає використання евристич­ного діалогу, дискусій з найбільш проблемних питань, коментування філософ­ських текстів, написання студентами рефератів.

Поточний контроль успішності проводиться під час семінарських занять в процесі обговорення теми семінару, можливе проведення письмових конт­рольних робіт.

Підсумковий контроль проводиться в формі екзамену.

2.1. Загальна схема та структура курсу

п/п

НАЗВА ТЕМИ

Всього годин

З них

Лекції

Семінари

Самост

Модуль 1 «Загальні філософські проблеми і категорії»

11

Що таке філософія? Специфіка філософського знання.

7

4

2

6

22

Світогляд. Типи світогляду. Філософія як “світоглядна проповідь”?

9

3

2

6

33

Філософське осмислення буття.

14

4

2

6

44

Філософія свідомості.

18

5

2

6

Всього за перший модуль

Модуль 2 «Основні філософські підрозділи»

55

Гносеологія. Актуальні проблеми теорії пізнання

12

3

2

6

66

Філософська антропологія. Багатомірність людського існування.

10

3

2

6

77

Філософія техніки. Сутність техніки та сутність людини.

7

2

2

6

88

Соціальна філософія та філософія історії. Історичність людського буття.

12

4

2

6

99

Специфіка (пост)модерного суспільства. Філософія (пост)модерну

8

2

2

6

Всього за другий модуль

108

36

18

54

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.