Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
70
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.08 Mб
Скачать

1.2. Визначення календарної тривалості лінійних і зосереджених робіт.

Принциповою особливістю району будівництва є те, що місцевість досить пересічена, досить значні перепади позначок землі, висота насипу коливається в межах від 0,5 до 6,0 м. що підвищує кількість і складність земляних робіт. При розв’язанні цих проблематичних питань буде використовуватись значна спеціалізована техніка при влаштуванні насипів та виїмок.

Вихідні дані для побудови дорожньо-кліматичного графіка (дкг) знаходяться в додатку №2, а сам графік будуємо на міліметрівці формату а4.

Згідно ДКГ визначаємо тривалість лінійних і зосереджених робіт, період роботи з мерзлими грунтами, кількість неробочих днів за атмосферними умовами, дані для розрахунків періодів весняного та осіннього бездоріжжя, дані для розрахунку термінів просушування й зволоження грунтів.

Для глинистих грунтів дати можливого початку і кінця весняного бездоріжжя визначаються за формулами:

,де Т0 – дата переходу температури повітря навесні через 0°С, прийнята за ДКГ; h – сердньомаксимальна глибина промерзання грунту в районі будівництва, приймається за СНиП 2.01.01-82. «Строительная климатология и геофизика» або визначається за розрахунком; α – кліматичний коефіцієнт, що характеризує швидкість відтавання (розмерзання) грунту в сантиметрах за добу.

Дати початку та кінця осіннього бездоріжжя можна віднести до середньомісячної температури відповідно від +5°С до +3°С і до 0°С в осінній період.

Таким чином, тривалість весняного та осіннього бездоріжжя визначається за формулами:

Календарна тривалість для лінійних робіт при спорудженні земляного полотна (ЗП) становитиме:

-при цілорічному будівництві насипів із грунту бічних резервів і розроблення мілких виїмок:

-при цілорічному будівництві ЗП із завезенням намерзлих грунтів та зосереджених роботах.

Середня кількість робочих змін за даний період будівництва визначаємо за розрахунковою тривалістю Тр

днів(7)

де Т1 - кількість святкових і вихідних днів за період Тк;

Тк=216 днів;

Т2 - кількість днів на технічне обслуговування і ремонт дорожніх машин (Т2 =0,04 Тк);

Т2 =0,04*216=9 днів;

Т3 - кількість днів простою через організаційні умови та передислокацію техніки (Т3 =0,045Тк)

Т3 =0,045*216=10днів;

Т4 - кількість днів простою за кліматичними умовами, що при­падають на робочі дні;

Т`4=25 днів-з опадами >5мм,які припадають на лінійні роботи.

Т1=62+7=69 днів

Т4=

К3 - коефіцієнт, що враховує змінність робіт: , в першому наближенні К3 прийнято 1.

Розділ 2. Аналіз будівельних властивостей ґрунтів для спорудження земляного полотна.

У результаті аналізу треба встановити коефіцієнти відносного ущільнен­ня фунту Квід і перезволоження ґрунту Кп, прийняти рішення щодо доцільно­сті додаткового зволоження або просушування ґрунтів, а також визначити па­раметри цих процесів.

1. Число пластичності ґрунту І р:

а) за рекомендаціями М.Ф.Саського (9)

б) за рекомендаціями Б.Ф.Галая (10)

в) середнє значення.

2.Вологість ґрунту на межі розкочування % (11) 3.Оптимальна вологість ґрунту у відсотках та її середнє значення:

а)% (12)

б)% (13)

де α=0,6 для легких суглинків.

в)% (14)

середнє значення.

%

4.Приймаємо за результатами інженерно-геологічних вишукувань або за довідниками щільність частинок ґрунту рs=2,7 та вміст повітря ν0=0,05 у ґрунті.

5.Максимальна щільність скелета грунту при стандартному ущільненні

т/м 3 (15)

6. Визначаємо найменші значення коефіцієнта ущільнення для елементів земляного полотна (згідно табл.6.10, ДБН В.2.3-4:2007). Ку=0,95

7. Визначаємо мінімальну потрібну щільність скелета фунту для земля­ного

полотна: т/м3 (16)

8, Коефіцієнт відносного ущільнення ґрунту (17)

9.Визначаємо інтервал вологості W/WL, у якому можливе ущільнення з необхідним Кy ([1], табл. 6.5), звідки визначаємо межі вологості, в яких допус­тиме ущільнення ґрунту Wmin і Wmax, відповідно 13,44 і 20,16%

10.Максимальна вологість ґрунту в річному циклі% (18)

де γп - коефіцієнт, що характеризує вологість ґрунту в період польових обсте­жень у частках від максимальної величини;

Wn - природна вологість ґрунту в період обстежень.

11 . Вологість ґрунту в період будівництва земляного полотна

% (19)

де γпі – відносна вологість ґрунту в період будівництва у частках від максима­

льної згідно з даними таблиці.

% %

% %

% %

%

%

12. Середня щільність вологого грунту в період будівництва

де Wі ср - середня вологість ґрунту в період будівництва (в частках одиниці).

Усі розрахунки зводимо в таблицю

За даними розрахунків приймається рішення, що потрібно проводити додаткове просушення грунту.

Табл.1-Фізичні характеристики грунту

Показник

Одиниці виміру

Позначення

Числові значення

задані

визначені

Щільність скелета грунту

т/м3

ρd e

1,40

Щільність твердих частинок грунту

т/м3

ρs

2,7

Вологість на межі текучості

%

WL

32

Число пластичності

за (9)

за (10)

Середнє значення

%

Ip

12,74

13

12,87

Вологість на межі пластичності

%

Wp

19,13

Оптимальна вологість грунту:

за (12)

за (13)

за (14)

Середнє значення

%

Wopt

17,63

19,20

17,92

18,25

Вміст повітря при максимальній щільності скелета грунту

ν0

0,06

Максимальна щільність скелета грунту при стандартному ущільненні

т/м3

ρd max

1,7

Найменший коеф. ущільнення грунту для зем. полотна

Ky

0,95

Мінімальна потрібна щільність скелета грунту

т/м3

ρd потр

1,62

Коеф. відносного ущільнення грунту

Квід

1,16

Інтервал вологості, в якому можливе ущільнення з Ку

Wі /WL

0,43-,063

Межі вологості, в яких допустиме ущільнення грунту

%

Wmin Wmax

13,44-20,16

Вологість грунту в період проведення польових вишукувань

%

Wn

20

Максимальна вологість грунту в річному циклі

%

Wрц

20

Вологість грунту в період будівництва зем. полотна

%

Wі

16,91

Відносна вологість грунту в період будівництва зем. полотна

Wі /WL

0,53

Середня щільність вологого грунту в період будівництва

т/м3

ρ

1,86

Висновок: За даними розрахунків, приймаємо рішення,що вологість грунту в період будівництва ЗП повністю нас задовільняє і не потребує додаткового зволоження чи просушення,рішення приймається на підставі порівняння вологості ґрунту в період зведення земляного полотна з межами вологості, в яких допустиме ущільнення ґрунту Wmin=13,44 і Wmax =20,16%.

Соседние файлы в папке ТБАД