Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
414.21 Кб
Скачать

План практичного заняття:

1. Класична кількісна теорія грошей.

2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. «Кембриджська версія»

3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.

5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.

6. Грошово-кредитна політика України у перехідний період у світлі монетаристської теорії.

Питання для самоконтролю:

1. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?

2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією? Які напрями в кількісній теорії грошей Ви запам'ятали?

3. Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?

4. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей?

5. У чому полягає сутність "рівняння обміну" і хто його сформулював? Чому воно вважається найбільш виразним виявом кількісної теорії грошей?

6. До якого з напрямів кількісної теорії можна віднести американського економіста І. Фішера і чому?

7. Чим відрізнявся підхід "кембриджської школи" до аналізу кількісного фактора від класичної кількісної теорії І. Фішера?

8. Як можна формалізувати "передатний механізм" впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки? 9. Чому кейнсіанська доктрина має внутрішню інфляційну спрямованість?

10. Які події в соціально-економічному житті Європи сприяли появі кейнсіанства і які - його послабленню?

11. У чому полягає відмінність підходів до економічного регулювання представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців?

12. Що таке "грошове правило" М. Фрідмана?

13. Що спричинило появу доктрини "сучасного монетаризму"?

14. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?

15. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні більше відповідали канонам кейнсіанської концепції і на якому - канонам монетаристської концепції? У чому ця відповідність проявлялась?

Тематика рефератів:

1. Абстрактні теорії грошей та їх сутність.

2. Внесок Дж. Кейнса у розвиток теорії грошей.

3. Кон’юктурний варіант кількісної теорії грошей М. Туган-Барановського.

4. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної теорії.

5. Сучасний монетаризм та його вплив на грошово-кредитну політику України

Тема 7. Кредит у ринковій економіці План практичного заняття:

  1. Сутність кредиту та економічні чинники його необхідності.

  2. Економічні межи та закономірності руху кредиту.

  3. Кредитні відносини та їх характеристика.

  4. Основні принципи кредитування.

4. Форми та види кредиту.

5. Функції кредиту.

  1. Позичковий процент та фактори, що на нього впливають.

  2. Роль кредиту у розвитку економіки.

  3. Основні риси розвитку кредиту в період переходу України до ринкових відносин

Питання для самоконтролю:

1. Поясніть походження кредиту як особливої економічної категорії. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від ін­ших економічних категорій.

2. Обґрунтуйте необхідність та можливість існування кре­диту в умовах ринкової економіки.

3. Які критерії покладені в основу класифікації форм і видів кредиту? У чому принципова відмінність між видами і форма­ми кредиту?

4. Які дві основні форми кредиту ви знаєте?

5. Сутність натуралістичної теорії кредиту.

6. Внесок К. Маркса у теорію кредиту.

7. Капіталотворча теорія кредиту.

8. Стадії руху кредиту.

9. Закономірності руху кредиту на мікро- і на макрорівнях.

10. Взаємозв’язок кредиту і грошей.

11. Чому функція перерозподілу кредиту є основною? По­ясніть механізм реалізації даної функції кредиту.

12. Чим обумовлена необхідність контрольної функції кредиту?

13. Назвіть аспекти регулюючої ролі кредиту.

14. Принципи кредитування. У чому полягає необхідність використання такого принципу банківського кредитування, як забезпеченість кредиту?

15. Що може бути заставою при наданні кредиту?

16. Назвіть чинники, що впливають на величину процент­ної ставки. Які з них є визначальними? Назвіть види процентних ставок?

17. Чим зумовлена важливість банківського кредиту в на­родному господарстві?

18. Яким чином інфляція впливає на кредит як джерело фор­мування основних і оборотних засобів господарюючих одиниць?