Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
414.21 Кб
Скачать

Тема 3. Грошові системи План практичного заняття:

1. Суть грошової системи та її елементи.

2. Види грошових систем.

3. Типи грошових систем.

4. Створення та розвиток грошової системи України.

5. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому грошово-кредитної політики.

6. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.

7. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?

2. Які основні види грошових систем ви знаєте?

3. На які типи класифікують грошові системи?

4. Перелічіть елементи грошової системи і коротко охарактеризуйте кожен з них.

5. Розкрийте і дайте характеристику основних елементів грошової системи України.

6. Як класифікуються грошові системи залежно від форми функціонування грошей?

7. Назвіть відомі вам форми металевих грошових систем?

8. Охарактеризуйте різновиди біметалізму.

9. Назвіть форми золотого монометалізму.

10. На яких засадах функціонує система паперово-кредитного обігу?

11. Загальні за­кономірності формування та розвитку грошових систем.

12. Золотий стандарт і сталість грошової системи.

13. Особливості банкнотної емісії за умов золотомонетного стандарту.

14. Світова економічна криза 1923-1933 рр., її особливості і наслідки для грошових систем розвинутих країн

15. У чому суть грошово-кредитної політики?

16. У чому полягають відмінності між методами прямого і опосередкованого регулювання грошового обороту?

17. Охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики, які використовує НБУ.

18. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?

19. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою зміни норми обов’язкових резервів?

20. Як впливає облікова політика на грошову сферу?

21. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

Тематика рефератів:

1. Біметалізм - як грошова система первісного накопичення капіталу.

2. Грошові системи античності: перехід до монометалізму.

3. Розвиток грошових систем у період середньовіччя ( 5-15 ст).

4. Латинський монетний союз: причини створення і розпаду.

5. Золотий монометалізм: переваги та недоліки.

6. Грошово-кредитна політика України та її місце в економічній політиці держави.

7. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики України.

Тема 4. Інфляція та грошові реформи. План практичного заняття:

1. Сутність інфляції та закономірності її розвитку.

2. Види інфляції.

3. Причини інфляції.

4. Соціальні та економічні наслідки інфляції.

5. Державне регулювання інфляції.

6. Грошові реформи, їх сутність та види.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття інфляції. Які розбіжності існують у трактуванні поняття інфляції?

2. Чи всяке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін?

3. У чому полягають причини інфляції. Чому М. Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?

4. Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція?

5. Способи вимірювання інфляції.

6. Грошова теорія інфляції.

7. Монетаристський підхід щодо причин інфляції.

8. Погляди кейнсіанців на причини інфляції.

9. Кейнсіанська ідея регульованої інфляції: її переваги та недоліки.

10. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?

11. Чому в Україні інфляція набула форми стагфляції?

12. Назвіть особливості інфляції в Україні в 90-ті роки?

13. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?

14. Дайте визначення поняття грошової реформи?

15. Які види грошових реформ Ви знаєте?

16. Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні?