Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
414.21 Кб
Скачать
    1. Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку План практичного заняття:

1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

2. Банківська система її структура та функції.

3. Комерційні банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва.

4. Особливості побудови банківської системи України.

5. Небанківські фінансово-кредитні установи та особливості їх посередницької діяльності.

6. Договірні фінансові посередники та їх характеристика.

7. Інвестиційні фінансові посередники, особливості їх діяльності.

Питання для самоконтролю:

1.Загальна схема фінансового посередництва.

2. Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансовими? Чим характерна діяльність фінансових посередників?

3. У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва? 4. Що таке комерційний банк? Чи всі види банків виконують посередницьку функцію на грошовому ринку?

5. Що таке базові операції банку і чому банківське законодавство не дозволяє їх виконувати небанківським фінансовим посередникам і одночасно дозволяє банкам виконувати небазові операції?

6. Як можна відрізнити спеціалізований банк від небанківської фінансово-кредитної установи?

7. Що таке банківська система? Чи відрізняються функції і призначення банківської системи від функцій і призначення окремих банків?

8. Охарактеризуйте структуру банківської системи України.

9. Назвіть класифікаційні групи небанківських фінансових посередників.

10. У чому полягає функціональна відмінність інвестиційних фондів від фінансових компаній?

11. Що стримує розвиток кредитної кооперації (спілок, товариств) в Україні?

12. Механізми забезпечення стабільності банківської діяльності.

13. Історія формування та розвитку банківської системи України.

14. Роль комерційних банків у економіці країни.

15. Сутність факторингу та його види.

Тематика рефератів:

1. Вплив глобалізацій них процесів на розвиток банківської системи України.

2. Кредитні спілки України та їх діяльність на ринку фінансових послуг.

3. Пенсійні фонди – як договірні посередники фінансового ринку

4. Діяльність факторингових компаній в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

5. Лізинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

6. Компанії зі страхування життя та особливості їх діяльності.

7. Компанії зі страхування майна та їх діяльність на страховому ринку.

8. Інвестиційні фонди: їх призначення та функції.

9. Фінансові компанії та їх діяльність в Україні.

Тренінгові завдання до теми 8:

Приклад 1

За три місяці до терміну погашення інвестором було придбано 50 купонних облігацій з купоном 16,3% за ринковою ціною 1155 грн. Через 3 місяці облігації були погашені за номінальною вартістю 1000 грн. кожна. Визначити дохідність цієї операції.

Розв'язок:

Дохідність можна визначити за формулою:

к = Рп - Рк + Вк * Т

Рк t

Рп - ціна продажу чи погашення фінансового активу;

Рк - ціна купівлі фінансового активу;

Вк - процентні чи дивідендні виплати за період і;

Т - часова база (рік, 365 або 360 днів)

і - період володіння фінансовим активом Прибуток, отриманий інвестором у грошовому вираженні обчислюється за формулою:

П = n (Рпкк), де n - кількість фінансового активу;

Для обчислення дохідності проведеної операції та величини прибутку, отриманого від неї необхідно розрахувати процентні виплати, які були здійснені за даними облігаціями за період володіння ними. За облігаціями встановлюється фіксований купон 16,3% річних від номінальної вартості, який сплачується один раз на рік і який інвестор отримає в момент погашення облігацій, тобто це складе його дохід:

Вк= 1 000 х 0.163 = 163 грн. - купонна виплата на одну облігацію.

Розрахуємо дохідність проведеної операції:

к = 1000-1155+163 * 12 * 100 = 2,77% річних

1155 3

Прибуток від проведеної операції становитиме:

П=50*(1 000-1155+163) = 400 грн.

Приклад 2

Розрахувати суму, яку отримає власник векселя на 153 тис. грн., якщо звернеться в банк для його врахування за 7 місяців до погашення. Облікова ставка банку 11,5% річних.

Розв'язок:

Операція врахування (дисконту) векселів полягає у купівлі банком векселя за іменним індосаментом у векселедержателя до настання строку платежу. При цьому банк стає повноправним власником векселя з усіма правами і обов'язками згідно з вексельним правом, а векселедержатель отримує суму векселя, зменшену на величину банківської процентної ставки, яка ще називається дисконтом.

Ринкову вартість векселя можна визначити за формулою:

Р = N - D = N (1 - кБt/Т), де

Р - поточна ринкова вартість боргового зобов'язання;

к Б - банківсько-дисконтний дохід, тобто процентна ставка врахування векселя;

N - ціна продажу, або номінальна вартість зобов'язання;

Т - часова база;

О - дисконт, дохід банку від обліку векселя.

Р = 153 000 ( 1 - 0.115x7/12) = 142 736,25 грн. - ринкова вартість векселя, тобто сума, яку сплатить банк власнику векселя.

Дохід банку від операції становитиме:

D = 153 000 - 142 736,25 = 10263,75 грн.

Приклад 3

Інвестором було придбано 150 акцій за ціною 38 грн. за кожну. Через 4 місяці вони були продані за ціною 39,85 грн. за кожну акцію після сплати за ними дивідендів у розмірі 3 грн. на акцію. Визначити дохідність цієї операції та прибуток отриманий інвестором.