Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ИУК.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
545.79 Кб
Скачать

Тема 3. Культура Київської Русі

 1. Витоки культурного процесу Київської Русі.

 2. Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури.

 3. Освіта та література Київської Русі. Рукописна книга.

 4. Особливості розвитку архітектури.

 5. Види та жанри образотворчого мистецтва. Декоративно-ужиткове мистецтво.

 6. Особливості музичного мистецтва.

 7. Внесок Київської Русі в розвиток світової культури.

Київська Русь – якісно новий етап розвитку східнослов’янської культури. Прийняття християнства 988 р. та його вплив на розвиток культури. Виникнення слов’янської писемності. Школа й освіта. Поява писемної літератури: основні види та жанри. Писемні пам’ятники Київської Русі. Розвиток архітектури: видові, функціональні та стильові особливості. Провідні види та жанри образотворчого мистецтва. Розвиток музичного мистецтва. Значення культури Київської Русі для розвитку національної культури та її внесок у розвиток світової культури.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть жанр написання й автора твору „Слово про закон і благодать”.

 2. Коли й ким офіційно було запроваджено християнство у Київській Русі?

 3. Розкрийте зміст агіографічної літератури та наведіть приклади.

 4. Схарактеризуйте основні види образотворчого мистецтва Київської Русі.

 5. Які види музичного мистецтва розвивалися за часів Київської Русі?

Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства

 1. Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині і на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.

 2. Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури.

 3. Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики.

 4. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури.

Становлення й розвиток Галицько-Волинського князівства. Відображення в художній культурі Галицько-Волинського князівства культуротворчих традицій Київської Русі. Розвиток освіти й бібліотечної справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури. Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української національної культури.

Питання для самоконтролю:

 1. За часів якого князя в Галичі було відкрито велику бібліотеку?

 2. Назвіть основні типи архітектурних споруд часів Галицько-Волинської Русі.

 3. Які види монументального живопису були поширені в цей час?

 4. Поясніть роль і значення Галицько-Волинського князівства в розвитку культури України.

Тема 5. Культура України литовсько-польської доби (хіv – перша половина хvіі ст.)

 1. Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

 2. Розвиток української освіти та друкарства.

 3. Основні жанри української літератури.

 4. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку.

Загарбання українських етнічних територій сусідніми державами. Релігійно-національний і культурний рух на українських землях у ХV – ХVII ст. Виникнення козацтва. Формування української народності та утвердження в головних рисах її національної культури. Розвиток освіти та роль братських організацій у цьому процесі. Острозька академія та її значення для розвитку культури України. Поява перших книгодрукарень за межами України та поширення книгодрукування в Україні. Розвиток традиційних жанрів української літератури та виникнення під впливом Ренесансу нових (панегірик, епіграма, гербова та погребальна поезія, полемічна література). Нові тенденції у розвитку архітектури. Відгуки Ренесансу в образотворчому мистецтві. Живопис, геральдика, сфрагістика, графіка та граверство.

Питання для самоконтролю:

 1. Під впливом яких країн опинились українські території в ХІV – ХVІ ст.?

 2. Розкрийте значення становлення й розвитку козацької культури в Україні.

 3. Назвіть основні типи навчальних закладів ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

 4. Який внесок у культурний розвиток України зробив К. Острозький?

 5. Де і коли на території України виникає перша книгодрукарня?