Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

маркетинг тесты

.docx
Скачиваний:
639
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
135.42 Кб
Скачать

? 1

Сучасне визначення маркетингу:

+ Маркетинг – це вид людської діяльності, який передбачає виявлення та задоволення потреб споживачів через ринковий обмін для досягнення поставлених цілей

- Маркетинг – це вид діяльності, спрямованої на задоволення потреб людини через обмін

- Маркетинг –специфічна система організації діяльності сучасного господарюючого суб’єкта, спрямованого на розв’язання проблем збуту на мікроекономічному рівні

- Маркетинг – це вид діяльності, спрямований на створення невідомих для клієнтів потреб

? 2

Сутність синхромаркетингу:

- Попит на товар негативний, його слід перебороти

+ Попит коливається, необхідно його стабілізувати

- Попит надмірний, необхідно його знизити

- Попит на товар відсутній, необхідно його створити

? 3

Сутність конверсійного маркетингу:

- Сформувався ірраціональний попит, його слід звести до нуля

+ Попит на товар негативний, його слід подолати

- Попит на товар відсутній, необхідно його створити

- Попит коливається, необхідно його стабілізувати

? 4

Концепції соціально-етичного маркетингу відповідає наступна орієнтація комерційної діяльності:

- Постійне і неухильне підвищення якості продукції, що виробляється фірмою

+ Гармонізація відносин між виробником, споживачем і суспільством

- Підвищення економічної ефективності виробництва товарів та здійснюваних послуг

- Збільшення обсягів збуту

? 5

Концепції удосконалення виробництва відповідає наступне твердження:

- Покупці не купуватимуть товар фірми, якщо вона не докладе значних зусиль для стимулювання збуту

+ Споживачі будуть добре ставитися до товарів, які поширені і доступні за ціною

- Споживачі будуть прихильні до товарів, що мають найвищу якість та добрі експлуатаційні властивості

- Споживачі купуватимуть товари підприємства, якщо воно буде мати позитивний імідж

? 6

Один із приведених факторів відноситься до зовнішнього маркетингового середовища підприємства:

- Підрозділ збуту

- Служба реклами

+ Постачальники

- Маркетинговий відділ

? 7

Макроекономічне середовище фірми формують фактори:

- Конкуренти

+ Демографічні

- Контактні аудиторії

- Клієнти

? 8

Контактні аудиторії це:

- Безпосередні покупці продукції

+ Будь-яка група, що проявляє реальний чи потенційний інтерес до підприємства чи впливає на його спроможність досягти поставлених цілей

- Конкуренти

- Підприємства, які продають продукцію даної фірми

? 9

Яка з приведених цілей відповідає маркетинговим вимогам?

- Підвищити прибутковість кожної позиції асортименту

+ До кінця поточного року підвищити ринкову частку товарів фірми на національному ринку до 5 %

- Вийти на світовий ринок агропродовольчої продукції

- До кінця поточного року підвищити ринкову частку

? 10

Правильне визначення обміну:

- Це акт одержання від будь-кого чого-небудь

+ Це процес отримання однією стороною від другої певної цінності із зустрічною пропозицією, яка б задовольняла сторону-продавця

- Це задоволення нужд і потреб споживачів

- Це процес отримання однією стороною від другої певної цінності

? 11

Об’єктами маркетингу можуть бути:

+ товари, послуги

+ люди, ідеї

+ підприємства, місця

- жоден з наведених варіантів

? 12

Один із чинників мікросередовища фірми:

- Демографія

- Економіка

+ Клієнтура

- Політика

? 13

Етапом маркетингових досліджень є:

+ Збір інформації

- Позиціювання товару на ринку

- Придбання товарів виробничого призначення

- Розробка бюджету реклами

? 14

Місткість ринку визначається:

+ Ринковим попитом

- Кількістю конкурентів

- Пропозицією товарів та послуг

- Витратами на рекламу

? 15

Сегментація ринку це:

+ пошук однорідних груп споживачів серед різних варіацій попиту

- розробка та реалізація маркетингових стратегій

- аналіз ринкової кон’юнктури

- спосіб поліпшення якості товарів

? 16

Якщо на ринку сформувався ірраціональний попит застосовують:

- розвиваючий маркетинг

- підтримуючий маркетинг

+ протидіючий маркетинг

- конверсійний маркетинг

? 17

Споживчий маркетинг:

- реалізується, коли споживачами продукції виступають підприємства та організації різних секторів економіки

+ передбачає задоволення потреб кінцевих споживачів, продаж товарів і послуг для особистого або побутового призначення

- передбачає продаж товарів і послуг виробничого та особистого призначення за кордоном

- орієнтований на вибір товарних ринків, на яких фірма має конкурентні переваги

? 18

Ієрархія людських потреб (згідно теорії Маслоу) використовується при сегментації ринку за:

- Демографічними ознаками

+ Психографічними ознаками

- Поведінковими особливостями

- Географічними

? 19

Ремаркетинг впроваджується за умови:

+ зниження попиту

- відсутності попиту

- негативного попиту

- ірраціонального попиту

? 20

Який маркетинг називають стимулюючим ?

- той, що впроваджується за умови зниження попиту

+ той, що впроваджується за умови відсутності попиту

- той, що впроваджується за умови негативного попиту

- той, що впроваджується за умови ірраціонального попиту

? 21

Сфери застосування маркетингу:

- Винятково в економічній сфері

+ В усіх сферах життєдіяльності, як інструмент досягнення цілей

- В економічній та соціальній сферах

- В політичній сфері

? 22

Міжнародні передумови розвитку маркетингу в Україні формуються:

+ за рахунок участі держави в діяльності міжнародних економічних організацій

+ укладання міжурядових угод

+ розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій

- правильна відповідь відсутня

? 23

Один із принципів маркетингу:

- Винятковість кожної товарної одиниці

- Постійне нарощування рекламних зусиль

+ Пріоритетність довгострокових інтересів

- Постійне збільшення обсягів збуту

? 24

Головна ідея маркетингу полягає в тому, що:

- Фірма концентрує свою увагу на продажу товарів

+ Фірма досягає поставленої цілі через задоволення потреб споживачів

- Фірма інтенсифікує збут з метою отримання максимального прибутку

- Фірма нарощує обсяги виробництва

? 25

Макромаркетинг – це:

+ заходи маркетингу в національному масштабі, спрямовані на поліпшення якості життя людини та суспільства

- засіб більш раціонального використання ресурсів країни

- інструмент задоволення потреб людини на довгострокову перспективу

- спосіб поліпшення якості товарів та послуг

? 26

В умовах ринку маркетингової орієнтації основна увага приділяється:

+ Організації техніко-технологічних процесів виробництва на базі новітніх наукових досягнень

+ Проведенню ринкових досліджень

+ задоволенню потреб споживачів і суспільства

- правильна відпвідь відсутня

? 27

Внутрішнє маркетингове середовище включає:

- Конкурентів фірми

+ Відділ реклами фірми

- Галузеву маркетингову політику

- Постачальників сировини і матеріалів

? 28

Олігополія це:

+ Конкуренція на ринку декількох великих фірм.

- Конкуренція на ринку великої кількості фірм.

- На ринку домінує одна велика фірма.

- Конкуренція з боку іноземних фірм

? 29

Функціональна конкуренція передбачає:

- Міжгалузеву конкуренцію.

- Внутрішньогалузеву конкуренцію.

+ Змагання між виробниками товарів, що задовольняють одну потребу

- Змагання між виробниками товарів, що задовольняють різні потреби

? 30

До недобросовісної конкуренції відноситься:

- Проникнення на ринок без згоди діючих на ньому фірм.

+Копіювання виробів відомих фірм.

- Проведення політики постійних цінових знижок.

- Використання торгової марки на основі договору франчайзингу

? 31

До незаконних методів конкуренції відносять:

- Цінова конкуренція

- Нецінова конкуренція

+ Неправомірне використання торгової марки іншого виробника

- Використання торгової марки на основі договору франчайзингу

? 32

Недобросовісною конкуренцією є:

+ Любі дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям в підприємницькій діяльності.

- Відсутність поваги до конкурентів і зверхність щодо їх маркетингових менеджерів.

- Неадекватна реакція на маркетингові заходи конкурентів на насиченому ринку.

- Проникнення на ринок без згоди діючих на ньому фірм.

? 33

Відповідальність за недобросовісну конкуренцію:

- Громадський осуд.

+ Штрафні санкції Антимонопольного комітету

+ Адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.

- Всі відповіді правильні

? 34

Функція маркетингу:

- Постійне нарощування обсягів виробництва.

+ Комплексне дослідження ринку.

- Забезпечення психологічної гармонії між різними соціальними складовими фірми.

- Розробка нової технології виробництва продукції

? 35

Комплексне дослідження ринку передбачає:

- Дослідження рекламної діяльності .

+ Дослідження економічних, соціальних, політико-правових умов функціонування ринку.

- Поглиблене вивчення ринкової діяльності фірм-лідерів.

- Дослідження цінових стратегій конкурентів

? 36

Маркетингова ціль повинна бути лише:

- Короткострокового характеру з чіткою декомпозицією всього “дерева цілей”.

- Довгострокового характеру тільки з поданням загальних орієнтирів розвитку.

+ Реальною, кількісно визначеною та чітко вказаним терміном досягнення.

- Короткострокового та довгострокового характеру

? 37

Для ринку обов’язковими є:

- Високий рівень розвитку ринкової інфраструктури

+ Економічна незалежність ринкових суб’єктів

+ Можливість вільного вибору партнерів

+ Конкуренція

+ Відповідність попиту і пропозиції

- Відсутність регламентації з боку держави

- Здатність виготовляти продукцію у великих обсягах

? 38

Попит відбиває:

- Відчуття нестачі чогось.

+ Платоспроможну потребу.

- Суму коштів, за які продається товар.

- пропозицію товарів на ринку

? 39

За масштабами ринки можуть бути:

-Товарний, інформаційний, інноваційний.

-Вільний, закритий, регульований.

+ Місцевий, локальний, національний, світовий.

- Промислові, споживчі

? 40

Організаційні форми ринку:

- Ринок покупця, ринок продавця.

+ Базар, ярмарок, магазин, біржа, аукціон.

-Товарний, інформаційний, інноваційний.

- ринок продавця, ринок покупця

? 41

Комплекс маркетингу включає:

- Сегментацію, купівельну поведінку, рекламу, торговельну марку.

- Ринок, покупця, продавця, посередника.

+ Товар, цінову політику, розподіл, комунікації.

- Маркетингові дослідження

? 42

Модель купівельної поведінки включає:

+ Спонукання покупця

+ Процес прийняття рішення про купівлю,

- Попередній вибір товару на ринку, оцінка товару з позицій відношення ціни і якості, купівля товару.

- Обговорення питання про купівлю товару з фахівцями, проведення переговорів з продавцем, торговельне обслуговування покупця.

- Післяпродажне обслуговування, надання сервісу та гарантій

+ Реакція споживача на куплений товар.

? 43

Загальні ознаки, за якими проводять сегментацію ринку:

+ Географічні, демографічі, психографічні, поведінкові.

- Вік, стать, дохід, соціальне положення.

- Новатори, помірковані покупці, консерватори.

- Національність, професія, рівень доходу

? 44

Особливості купівельної поведінки молодого подружжя без дітей:

- Купують дитяче харчування, вітаміни, дитячі іграшки, пральні машини, ковзани

- Купують предмети розкошів, ліки для зміцнення здоров’я, займаються благодійництвом

+ Купують холодильник, меблі довгострокового користування, путівки на відпочинок

- Купують маєтки, яхти, дорогі автомобілі

? 45

Сегментація за демографічними ознаками передбачає поділ покупців за:

+ Віком, статтю, доходом, розміром сім’ї

- Різним ступенем прихильності до товарів

- Різними типами темпераменту

- Купівельною поведінкою

? 46

Розподіл споживачів на групи, які відрізняються відносною однорідністю попиту, уподобань або реакцією на ті чи інші маркетингові заходи це:

- тестування ринку

+ сегментація ринку

- регулювання ринку

- позиціювання на ринку

? 47

Назвіть складові (блоки) моделі купівельної поведінки споживача:

- демографічні; психографічні; поведінкові; природнокліматичні;

+ спонукальні фактори; “чорна скринька” свідомості споживача; реакції споживачів;

- вибір товару, вибір торгової марки; вибір часу купівлі.

- збір інформації, аналіз даних, презентація результатів

? 48

Сегмент ринку характеризується:

- стабільною конкурентоспроможністю продуктів

+ однорідним попитом споживачів

- диференційованим попитом споживачів

- часткою витрат в бюджеті на придбання конкретного товару

? 49

Який з видів маркетингу застосовує підприємство, що продає цитрусові, якщо апельсини і лимони вживають споживачі різного віку і різних смаків:

+ масовий

- товарно-диференційований

- цільовий

- всі відповіді правильні

? 50

Серед приведених факторів, що впливають на купівельну поведінку споживачів вкажіть маркетингові:

- науково-технічний прогрес, рівень економічного розвитку

+ ціна, методи стимулювання збуту

- соціальна структура населення

- розвиток культури, освіта

? 51

В процесі сегментації споживачів за психографічними факторами підприємство бере до уваги наступні ознаки:

- стать, вік

+ стиль життя, тип особистості

- статус постійного споживача

- ступінь прихильності до торгової марки

? 52

В процесі сегментації споживачів за демографічними факторами підприємство бере до уваги наступні ознаки:

+ стать, вік

- стиль життя, тип особистості

- статус постійного споживача

- ступінь прихильності до торгової марки

? 53

В процесі сегментації споживачів за поведінковими факторами підприємство бере до уваги наступні ознаки:

- стать, вік

- стиль життя, тип особистості

+ ступінь прихильності до торгової марки

- тип особистості

? 54

Етап життєвого циклу сім’ї, віросповідання, рівень місячних доходів – це ознаки сегментації, які відносяться до факторів:

- психографічних

- географічних

+ соціально-демографічних

- поведінкових

? 55

За адаптацією споживачів до нового товару підприємство розподілило споживачів на наступні категорії:

+ суперноватори, помірковані, консерватори, суперконсерватори;

- імпульсивні, конформісти

- холерики, сангвініки, флегматики

-авторитарні, честолюбні

? 56

Проведення сегментації споживачів в залежності від етапу життєвого циклу сім’ї передбачає розподіл сімей на:

- сім’ї, в яких 1-2 особи; 3-4 особи; 5 і більше осіб, тощо;

+ молоді одинаки; подружжя з дітьми дошкільного віку; подружжя похилого віку без дітей, тощо;

- сім’ї з місячним доходом на одну особу – до 200 грн.; до 350 грн.; до 500 грн., тощо.

- сім?ї без дітей, багатодітні сім?ї

? 57

В процесі сегментації споживачів аналізували ступінь прихильності споживачів до торгової марки. Дана ознака відноситься до факторів:

- психографічних

+ поведінкових

- соціально-демографічних

- географічних

? 58

Редакція журналу спеціалізується на видавництві журналу для фермерів, тобто застосовує:

+ концентрований маркетинг

- недиференційований маркетинг

- диференційований маркетинг

- масовий маркетинг

? 59

Вкажіть правильну послідовність дій цільового маркетингу:

+ сегментація ринку, вибір цільових сегментів ринку, позиціювання товару на ринку

- позиціювання товару на ринку, вибір цільових сегментів ринку, сегментація ринку

- сегментація ринку, позиціювання товару на ринку, вибір цільових сегментів ринку

- вибір цільових сегментів ринку, сегментація ринку, позиціювання товару на ринку

? 60

Місткість сегменту, доступність сегменту, суттєвість сегменту, прибутковість сегменту, сумісність сегменту з ринком основних конкурентів це:

- фактори сегментації ринку

+ критерії оцінки сегментів ринку

- стратегії охоплення сегментів ринку

- послідовність дій цільового маркетингу

? 61

Стратегія, згідно якої підприємство виходить на ринок з одним товаром і розробляє єдиний комплекс маркетингу, концентруючи увагу на загальних потребах споживачів, залишаючи поза увагою їхні відмінності це:

+ стратегія недиференційованого маркетингу

- стратегія диференційованого маркетингу

- стратегія концентрованого маркетингу

- правильної відповіді нема

? 62

Стратегія, згідно якої підприємство обирає декілька сегментів ринку, для кожного з яких розробляє окремий товар і відповідний комплекс маркетингу це:

- стратегія недиференційованого маркетингу

+ стратегія диференційованого маркетингу

- стратегія концентрованого маркетингу

- правильної відповіді нема

? 63

Стратегія, згідно якої підприємство зосереджує свою діяльність на одному сегменті ринку і розробляє один комплекс маркетингу це:

- стратегія недиференційованого маркетингу

- стратегія диференційованого маркетингу

+ стратегія концентрованого маркетингу

- правильної відповіді нема

? 64

Позиціювання товару:

+ комплекс маркетингових заходів, завдяки яким споживачі ідентифікують цей товар порівняно з товарами – конкурентами

- одноразові спонукальні заходи, що заохочують придбання тих або інших товарів і послуг

- виділення товарних груп, що користуються найбільш високим попитом на ринку

- планування товарного асортименту

? 65

Консьюмеризм:

- розподіл споживачів на групи

+ захист прав споживачів

- стимулювання споживачів до здійснення купівлі

- сегментація споживачів

? 66

Стан конкретного товарного ринку, що формується під впливом сукупності факторів і виражається в конкретних показниках це:

- сегмент ринку

+ кон’юнктура ринку

- насиченість ринку

- місткість ринку

? 67

До показників кон’юнктури ринку відносяться:

+ показники матеріального виробництва

+ показники попиту

+ цінові показники

- жодне з наведеного

? 68

До якої із вказаних ситуацій на ринку можна запровадити синхромаркетинг:

- на ринку молока спостерігається надмірний попит на молоко підвищеної жирності

+ наявна кількість міст в кінотеатрах міста не дає змоги задовольнити всіх бажаючих відвідати сеанси у вечірній час

- на ринку тютюнових виробів існує стабільна тенденція зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді

- на ринку овочів попит значно перевищує пропозицію товарів

? 69

До показників, що характеризують рівень монополізації ринку відноситься:

- індекс Доу-Джонса

- індекс Муді

+ індекс Герфіндаля-Гіршмана

- правильної відповіді нема

? 70

Індекс Герфіндаля-Гіршмана розраховується як:

+ сума квадратів ринкової частки фірм, що діють на товарному ринку

- відношення обсягів продажу товарів конкретної фірми до обсягів продажу її конкурентів

- добуток кількості реальних покупців, кількості закупівель середнім покупцем, середньої вартості однієї покупки

- сума ринкових часток фірм, що діють на товарному ринку

? 71

Можливий обсяг продажу товарів при даному рівні цін за конкретний проміжок часу:

- частка ринку

- насиченість ринку

+ місткість ринку

- кон’юнктура ринку

? 72

Питома вага товарів підприємства в загальних обсягах продажу на конкретному товарному ринку це:

+ частка ринку

- насиченість ринку

- місткість ринку

- кон’юнктура ринку

? 73

Відношення кількості споживачів, які придбали товар, до загальної кількості споживачів це:

- частка ринку

+ насиченість ринку

- місткість ринку

- потенціал ринку

? 74

Відносна частка ринку визначається як:

+ співвідношення обсягів продажу конкретної фірми до обсягів продажу її конкурентів

- співвідношення обсягів продажу конкретної фірми до загальних обсягів продажу на конкретному товарному ринку

- співвідношення обсягів продажу конкретного товару до загального обсягу продажу товарів у сегменті

- правильної відповіді нема

? 75

У формулі місткості ринку A = n • q • p

n – кількість покупців; p – ціна. Що означає – q ?

- кількість торгових точок

+ середня кількість закупівель одним покупцем

- середній обсяг пропозиції товару

- вартість однієї покупки

? 76

Місткість ринку будь-якого товару виражається:

- лише у вартісному виразі

- лише у натуральному виразі

+ як у вартісному так і в натуральному виразі

- інший вимір

? 77

Критерії оцінки сегментів необхідні для:

- визначення місткості ринку

+ обґрунтування вибору цільового ринку

- формування пропозиції для сегменту

- розрахунку ринкової частки

? 78

Пробний продаж перед виведенням на ринок нових або модифікованих товарів на географічно обмеженій території це:

+ тестування ринку

- сегментація ринку

- позиціювання товару

- реклама товару

? 79

Серед методів прогнозування ринку є метод, який полягає в передбаченні розвитку і майбутнього стану факторів, що впливають на фірму, а також визначенні можливих власних дій. Це метод:

- експертних оцінок

+ сценаріїв

- тестування ринку

- метод екстраполяції тренда

? 80

Метод прогнозування ринку, який ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції фахівців це:

+ метод експертних оцінок

- метод сценаріїв

- метод тестування ринку

- метод екстраполяції тренда

? 81

Прогнозування зростання попиту на основі показників, які випереджають зміну попиту в часі це:

- метод екстраполяції тренда

- метод згладжування експонентою

+ прогнозування на основі індикаторів

- метод сценаріїв

? 82

Вивчення загальної тенденції зміни обсягів продажу за певний період часу та припущення, що виявлена тенденція зберігатиметься й надалі це:

+ метод екстраполяції тренда

- метод згладжування експонентою

- прогнозування на основі індикаторів

- метод сценаріїв

? 83

До яких методів дослідження ринку відноситься вивчення статистичних довідників:

+ кабінетні дослідження

- польові дослідження

- експериментальні продажі

- опитування

? 84

Які з вказаних методів дослідження ринку відносяться до кабінетних:

- панельні опитування

+ вивчення прайс-листів на сировину і матеріали

- ринковий тест товару

- спостереження

? 85

Під час проведення польових досліджень отримують інформацію:

+ первинну

- вторинну

- всі відповіді правильні

? 86

Вторинну інформацію отримують в результаті:

+ кабінетних досліджень

- польових досліджень

- правильна відповідь відсутня

- експерименту

? 87

До внутрішньої інформації, яка збирається на підприємстві відносяться:

- щорічні довідники державних органів статистики

- періодичні видання

+ картки клієнтів, кореспонденція клієнтів

- інтернетресурси

? 88

До польових методів маркетингових досліджень відносять:

- методи кореляційного аналізу

- контент – аналіз

+ спостереження, опитування

- традиційний аналіз

? 89

Спосіб отримання інформації, за якого дослідник не вступає в безпосередній контакт з об’єктом, який вивчається це:

+ спостереження

- панель

- експеримент

- опитування

? 90

Який з методів маркетингових досліджень необхідно застосувати для того, щоб з’ясувати неусвідомлені мотиви поведінки споживачів:

- експеримент

- контент – аналіз

+ глибинне інтерв’ю

- спостереження

? 91

Закриті запитання, що використовуються в маркетингових дослідження:

+ респондент обирає одну із запропонованих відповідей

- респондент дає відповідь своїми словами

- респондент закінчує речення

- правильної відповіді нема

? 92

Відкриті запитання, що використовуються в маркетингових дослідженнях:

- респондент обирає одну із запропонованих відповідей

+ респондент дає відповідь своїми словами

- респондент закінчує речення

- правильної відповіді нема

? 93

Які з вказаних досліджень відносяться до маркетингових:

+ дослідження мотивів поведінки споживачів

+ дослідження кон’юнктури ринку

+ дослідження каналів товароруху

- жодне з наведеного

? 94

Вид запитання, за якого респонденту пропонується показати ступінь згоди або незгоди із запропонованими твердженнями:

+ шкала Лайкерта

- шкала важливості

- бальна оцінка

- альтернативне запитання

? 95

Запитання, за якого респонденту пропонується зробити вибір відповіді з двох варіантів:

- багатоваріантне запитання

+ альтернативне запитання

- семантичний диференціал

- відкрите запитання

? 96

Визначити тип запитання анкети: - Ви купуєте продукцію підприємства “Верес” ? - а) Так. б) Ні.

- відкрите запитання

+ закрите запитання

- зорові асоціації

- семантичний диференціал

? 97

Якого виду запитання анкети: - “Кондитерські вироби торгової марки “Світоч” - найкращі серед вітчизняних виробників?” – а) згодний; б) не згодний; в) частково згодний:

- альтернативне запитання

- шкала важливості

+ шкала Лайкерта

- семантичний диференціал

? 98

Визначити тип запитання: -“ Я купую продовольчі товари лише вітчизняних виробників, тому що…”:

+ відкрите запитання

- закрите запитання

- зорові асоціації

- альтернативне запитання

? 99

Якого виду запитання анкети: - “Коли ви читаєте “Сонячна долина”, то пригадуєте а) майонез; б) маргарин; в) назву фірмового маргарину; г) нічого не пригадую” :

+ зорові асоціації

- асоціативні думки

- альтернативне запитання

- відкрите запитання

? 100

Які з перелічених вимог не застосовуються до маркетингових досліджень:

- достовірність

- точність

+ довговічність

- комплексність

? 101

Стратегія недиференційованого маркетингу – це:

+ стратегія, згідно якої підприємство виходить на ринок з одним товаром і розробляє єдиний комплекс маркетингу, концентруючи увагу на загальних потребах споживачів, залишаючи поза увагою їхні відмінності;

- стратегія, згідно якої підприємство обирає декілька сегментів ринку, для кожного з яких розробляє окремий товар і відповідний комплекс маркетингу;

- стратегія, згідно якої підприємство зосереджує свою діяльність на одному сегменті ринку і розробляє один комплекс маркетингу;

- правильної відповіді нема;

? 102

Стратегія диференційованого маркетингу – це:

- стратегія, згідно якої підприємство виходить на ринок з одним товаром і розробляє єдиний комплекс маркетингу, концентруючи увагу на загальних потребах споживачів, залишаючи поза увагою їхні відмінності;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.