Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод Гр та Кр стац 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
351.74 Кб
Скачать

31

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра фінансів Гроші та кредит

Методичні вказівки

для проведення практичних занять та контролю знань

студентів денної форми навчання

Галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Галузь знань 0306 - Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки «Менеджмент»

Одеса – 2012

Методичні вказівки розробили:

к.е.н., доцент Макуха С.М.

асистент Віштак Н.М.

Відповідальний за випуск:

Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к.е.н., доцент Макуха С.М.

Рецензент:

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету к.е.н., доцент Цуканов О.Ю.

Рекомендовано до друку Методичною комісією економічного факультету ОДАУ, протокол №___ від __ _________ 2011 року.

Зміст

Передмова……………………………………………………………………..4

Тематичний план……………………………………………………………...6

Програма курсу………………… ……………………………………………8

Перелік тестових завдань……………………………………………………20

Список використаної літератури……………………………………………30

Передмова

Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін, тут за певною логічною системою розглядаються усі питання, пов’язані з грошима та їх рухом. Вивчення навчального курсу “Гроші та кредит” є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів. Наукове розуміння проблем грошового обігу та кредитних відносин в сучасних економічних умовах стає необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів. Вивчення курсу дозволить тим, хто навчається сформувати цілісне системне уявлення про ті економічні явища та процеси, які пов’язані з рухом та використанням грошей. Вивчення суті й особливостей руху грошей в умовах ринкової економіки, у свою чергу, стане базою для з’ясування взаємодії сфери грошового обігу з іншими сферами суспільного виробництва.

Основною метою викладання дисципліни «Гроші та кредит» є формування у майбутніх фахівців наукового розуміння суті системи грошово-кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм їх розвитку і регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорії, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.

Основним завданням курсу «Гроші та кредит» є створення підстави для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтованих дисциплін у системі підготовки спеціалістів, що передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • закономірності грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

  • принципи та форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

  • особливості вітчизняної та зарубіжної ринкових моделей грошей і кредиту;

  • характеристику ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

  • функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

  • сутність методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

  • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблема грошово-кредитного характеру;

  • аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку;

  • прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин;

  • обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

Вивчення курсу дає можливість з’ясувати основні закономірності розвитку грошових відносин як важливої складової частини функціонування товарного виробництва. Знання з цієї дисципліни допомагають повною мірою, на високому фаховому рівні приймати конкретні рішення економісту будь-якої управлінської ланки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.