Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / Виробнича робоча на п_дпри_мствах 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
261.63 Кб
Скачать

5. Розподіл балів, що присвоюються студентам за підсумками виробничої практики

Види навчальної роботи

Модуль І

Модуль ІІ

(індив. наук.-дослід. завдан.)

Сума

Змісто-

вий модуль1

Змісто-

вий модуль2

Змісто-

вий модуль3

Змістовий

модуль4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т

10

Т

11

Т

12

Самостійна робота

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5

10

80

Індивідуаль

на робота

20

20

Сума

10

10

20

40

20

100

6. Перелік документів, які необхідно додати студентам до звіту з виробничої практики

 1. Форма №1 «Баланс».

 2. Форма №2 «Звіт про фінансові результати».

 3. Структурна схема, взаємозв’язки та функціональні обов’язки служб підприємства, які займаються управлінням фінансами (фінансові служби, планового відділу, відділу маркетингу).

 4. Посадові інструкції 2-3 працівників служби фінансового менеджменту.

 5. Динаміка залучення кредитів за 2 роки.

 6. Динаміка виплат страхових сум та страхового відшкодування за останній рік.

 7. Фінансовий план підприємства.

 8. Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів».

 9. Порівняльна діаграма динаміки і структури оборотного капіталу на підприємстві за останній рік (по кварталах).

 10. Схема зв’язків підприємства з органами фінансової системи, державним бюджетом та цільовими фондами.

 11. Діаграма наданих дотацій і субсидій підприємству за рік.

 12. Річна податкова звітність підприємства (декларації, розрахунки. тощо).

 13. Порівняльна таблиця нарахування та сплати податків підприємством за рік.

 14. Економічне обґрунтування та копії документів, на підставі яких надаються кредити.

Бібліографічний список

Обов’язкова література

 1. Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

 2. Податковий Кодекс України. - Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI.

 3. Про акціонерні товариства – Закон України № 514-ІV від 17.09.08 р. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384

 4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. - Закон України N 2343-XII від 14.05.92 р.(із змінами і доповненнями)

 5. Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000  № 2121-III. – К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30.

 6. Про господарські товариства. - Закон України від 19.09.1991 р. (№1576 –ХІІ) зі змінами і доповненням // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №18.

 7. Про інвестиційну діяльність: №1561-ХІІ від 18 вересня 1991 р. – К.: Верховна Рада України, Інститут законодавства, 1996. Т.2. – с.173-180.

 8. Про іноземні інвестиції: №2198-ХІІ від 13 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - №26 – 30 червня 1992. – с. 819-832.

 9. Про промислово-фінансові групи: №437/95-ВР від 21 лютого 1995 р. – Закони України. – К.: Верховна Рада України, Інститут законодавства, 1997. Т.9. – с.264-269.

 10. Про цінні папери і фондовий ринок: №1201-ХІІ від 18 червня 2008 р. – К.: Верховна Рада України, Інститут законодавства, 2008. Т.2. – с.3-17.

 11. Указ Президента “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: №55/54 від 19 лютого 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – №31/32. – 24 лютого. – с.7-8.

 12. Цивільний Кодекс України, Закон України від 16 січня 2003.

 13. Про ціни і ціноутворення: Закон України (зі змінами і доповненнями) // Фінансова консультація // Рабочее время. – № 21-24. – 2002. – с. 4.

 14. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287 с.

 15. Бердар М.М. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2010. – 296 с.

 16. Білик М.Д. Фінанси підприємств. Практикум. – К.: ЦУЛ, 2008. – 196 с.

 17. Власова Н.О. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2007. – 272 с.

 18. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 19. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2009. – 297 с.

 20. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.

 21. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія Плюс”, видавець В.М. Піча. – 2004. с. 367.

 22. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.

 23. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. і доповн. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 460с.

 24. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360с.

 25. Філімоненков О.С., Дема Д.Г. Фінанси підприємств. – К.: Алерта, 2009. – 496 с.

 26. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М.Поддєрьогіна. – 5-те вид., перероб. і допов. - К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

 27. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 28. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид.. перероб.і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.