Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / Виробнича робоча на п_дпри_мствах 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
261.63 Кб
Скачать
 1. Структура залікового кредиту виробничої практики (на підприємстві)

Тема практики

Кількість днів

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

Модуль І. Проходження виробничої практики на підприємстві

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

(Модуль ІІ)

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 1-2

Тема 1. Основи організації практики

1

Тема 2. Фінанси і фінансова діяльність підприємництва

1

Всього за змістовий модуль 1

2

Змістовий модуль 2. Проходження практики за темами 3-4

Тема 3. Грошові розрахунки підприємств

1

Тема 4. Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві

1

Всього за змістовий модуль 2

2

Змістовий модуль 3. Проходження практики за темами 5-7

Тема 5. Відносини підприємства з бюджетною системою країни

1

Тема 6. Відносини підприємства з податковою системою країни

1

Тема 7. Відносини підприємства з банківською системою країни

2

Всього за змістовий модуль 3

4

Модуль 2. Проходження виробничої практики на підприємстві

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 8-12

Тема 8. Управління основним капіталом підприємства

2

Тема 9. Управління оборотним капіталом підприємства

2

Тема 10. Діяльність підприємства на фінансовому ринку

1

Тема 11. Діяльність підприємств в сферах страхових послуг

1

Тема 12. Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення

2

Всього за змістовий модуль 4

8

Всього за модуль І

16

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання

4

Всього за модуль ІІ

4

Всього днів

20

3. Самостійна робота

з/п

Тема, орієнтований зміст самостійної роботи

Кількість днів

Дата

П.І.Б. керівника

Кількість балів

за теми (зміст. мод.)

Норматив

Що отримав студент

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Проходження виробничої практики на підприємстві

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 1-2

1.

Основи організації практики

1

5

Знати:

 • вимоги до виробничої практики, програму і завдання практиканта;

 • загальні правила техніки безпеки;

 • загальні правила регламентації робочого процесу підприємства (трудовий розпорядок)

Забезпечити:

 • підготовку наказу про проходження практики на підприємстві та закріплення керівника практики від підприємства;

 • затвердження календарного графіка проходження практики;

 • проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки

2.

Фінанси і фінансова діяльність підприємства

1

5

Знати:

 • поняття і зміст фінансової діяльності підприємства;

 • поняття грошових фондів і фінансових ресурсів;

 • основи організації фінансів підприємств;

 • теорію управління фінансами підприємств.

1

2

3

4

5

6

7

Уміти:

 • аналізувати і систематизувати інформацію про фінансову діяльність підприємства;

 • теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансових відносин в процесі формування, розподілу і використання грошових доходів і фондів;

 • вирішувати завдання управління фінансами;

 • визначати обсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для інвестування у виробництво і реалізацію продукції.

Ознайомитись:

 • з організаційною структурою підприємства;

 • з системою взаємовідносин підприємства з банками та страховими компаніями, з бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами;

 • з особливостями формування грошових фондів підприємства;

 • зі Статутом підприємства;

 • з джерелами формування фінансових ресурсів на підприємстві;

 • з функціональними обов’язками служб, які займаються управлінням фінансами.

1

2

3

4

5

6

7

Привести:

 • схему зв’язків підприємства з органами фінансової системи, державним бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами;

 • схему організаційної управлінської структури підприємства;

 • структуру фінансової служби підприємства;

 • функціональні обов’язки служб підприємства, які займаються управлінням фінансами (фінансової служби, планового відділу, відділу маркетингу);

 • посадові інструкції 2-3 працівників служби фінансового менеджменту.

Всього за змістовий модуль 1

2

10

Змістовий модуль 2. Проходження практики за темами 3-4

3.

Грошові розрахунки підприємств

1

5

Знати:

 • сутність безготівкових й готівкових розрахунків підприємства;

 • порядок ведення касових операцій;

 • форми безготівкових розрахунків;

 • порядок відкриття банківського рахунку підприємством

Уміти:

 • здійснювати оформлення грошового чека;

 • оформляти документи, необхідні для розрахунку підприємства готівкою;

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитись:

 • з формами безготівкових рахунків, які використовує підприємство;

 • з видами банківських рахунків, які відкриті підприємству

Визначити:

 • вплив розрахунково-платіжної дисципліни на фінансово- господарську діяльність підприємств

4.

Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві

1

5

Знати:

 • принципи прогнозування, планування, економічного зростання та створення прибутку;

 • методи управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками;

 • методи формування собівартості продукції;

 • методи аналізу розподілу і використання прибутків

Уміти:

 • формувати цільову політику оптимізації прибутків;

 • визначати прибуток від реалізації продукції;

 • здійснювати пошук резервів зростання прибутків і забезпечувати їх реалізацію;

 • обчислювати показники рентабельності

Ознайомитись:

 • з фінансовим планом підприємства;

 • з обсягом вхідних і вихідних грошових потоків;

 • з розподілом прибутків;

1

2

3

4

5

6

7

 • з рівнем собівартості і рентабельності виробництва;

 • з дивідендною політикою підприємства

Визначити:

 • динаміку і структуру прибутку підприємства за останні 3 роки;

 • динаміку рентабельності підприємства за останні 3 роки

Всього за змістовий модуль 2

2

10

Змістовий модуль 3. Проходження практики за темами 5-7

5.

Відносини підприємства з бюджетною системою країни

1

5

Знати:

 • основні напрямки і особливості сучасної фінансової політики держави стосовно підприємств;

 • взаємовідносини підприємства з місцевими фінансами

Уміти:

 • працювати з актами, що регулюють господарські правовідносини з бюджетною системою країни

Ознайомитись:

 • з формами бюджетного фінансування підприємств;

 • з системою фінансових розрахунків підприємства з державним і місцевими бюджетами

Зазначити:

 • вплив бюджету на соціально-економічний розвиток підприємства;

 • розмір наданих дотацій і субсидій підприємству за рік

1

2

3

4

5

6

7

6.

Відносини підприємства з податковою системою країни

1

5

Знати:

 • чинні законодавчі та нормативні акти щодо визначення податків, зборів та платежів підприємства;

 • способи утримання окремих видів податків;

 • порядок і методи формування державних доходів через податкову систему

Уміти:

 • систематизувати види прямих і непрямих податків, зборів та платежів,

 • аналізувати стан розрахунків підприємства з бюджетами та цільовими фондами;

 • нараховувати податки та визначати розмір податкових пільг для підприємства

Ознайомитись:

 • із складом податків, зборів і платежів підприємства та джерелами їх сплати;

 • з порядком відображення податків, зборів і платежів у системі податкового обліку та звітності;

 • з порядком оподаткування доходів засновників та найманих працівників підприємства.

7.

Відносини підприємства з банківською системою країни

2

10

Знати:

 • нормативні і законодавчі акти, що регулюють відносини підприємства з банком.

Уміти:

 • розраховувати плановий розмір кредиту, необхідного підприємству

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитись:

 • з видами банківських послуг, що надаються підприємству;

 • з видами кредитів, що надаються банками підприємствам, об‘єктами і умовами кредитування;

 • з порядком укладання кредитних договорів;

 • з формами контролю за використанням кредиту.

Привести:

 • кредитний договір і договір застави;

 • економічне обгрунтування надання кредиту;

 • види наданих підприємству банківських послуг за рік.

Всього за змістовий модуль 3

4

20

Змістовий модуль 4. Проходження практики за темами 8-12

8.

Управління основним капіталом підприємства

2

10

Знати:

 • принципи визначення загальної потреби в основному капіталі;

 • принципи формування статутного фонду;

 • принципи структуризації капіталу;

 • джерела поповнення і відтворення капіталу

Уміти:

 • систематизувати і аналізувати структуру капіталу підприємства;

 • розраховувати суму амортизаційних відрахувань

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитись:

 • із складом капіталу підприємства;

 • з показниками, що характеризують стан і ефективність використання основного капіталу

9.

Управління оборотним капіталом підприємства

2

10

Знати:

 • зміст, задачі і принципи управління оборотним капіталом на підприємстві;

 • методи визначення потреби в оборотному капіталі;

 • способи управління заборгованістю;

 • джерела формування оборотного капіталу.

Уміти:

 • систематизувати, аналізувати і контролювати процеси формування оборотного капіталу;

 • визначати власний оборотний капітал на фінансово-експлуатаційну потребу підприємства;

 • визначати ефективність використання оборотного капіталу

Ознайомитись:

 • зі станом забезпечення підприємства оборотним капіталом

 • з джерелами формування оборотного капіталу; рівнем дебіторської заборгованості і методами її ліквідації

1

2

3

4

5

6

7

10.

Діяльність підприємства на фінансовому ринку

1

5

Знати:

 • суть фінансового ринку;

 • види цінних паперів, визначення їх номінальної та ринкової вартості

Уміти:

 • обгрунтовувати доцільність і розраховувати ефективність інвестиційної діяльності підприємства на фінансовому ринку

Ознайомитись:

 • з формами діяльності підприємства на фінансовому ринку;

 • з емісійною діяльністю підприємства на фондовому ринку;

 • з системою взаємовідносин підприємства з іншими суб’єктами фінансового ринку

Визначити:

 • якими послугами фінансового ринку користувалось підприємство за останній рік;

 • кількість лізингових угод підприємства за рік;

 • обсяг операцій підприємства з векселями;

 • обсяг операцій підприємства з цінними паперами

11.

Діяльність підприємств в сферах страхових послуг

1

5

Знати:

 • суть і принципи функціонування страхового ринку;

 • форми організації страхового захисту діяльності підприємства;

1

2

3

4

5

6

7

 • механізм надання страхових послуг юридичним та фізичним особам;

 • методику страхування майнових інтересів юридичних та фізичних осіб;

 • методику страхування кредитних та фінансових ризиків

Уміти:

 • складати угоди страхування;

 • визначати вигідність різних видів страхування

Ознайомитись:

 • з якими страховиками мало взаємовідносини підприємство і по яких видах страхування;

 • з частотою виникнення ризиків та розміром шкоди;

 • зі змінами матеріального і фінансового стану підприємств після відшкодування страхових збитків;

 • із взаємовідносинами сторін у межах страхової угоди

12.

Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення

2

10

Знати:

 • систему показників оцінки фінансового стану підприємства;

 • методи розрахунку показників фінансового стану підприємства

Уміти:

 • систематизувати й аналізувати процеси динаміки фінансового стану підприємства;

 • володіти методами управління процесом фінансової стабілізації підприємства

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитись:

 • з вихідною інформацією про фінансовий стан підприємства

Визначити:

 • рівень фінансової стійкості підприємства;

 • рівень ліквідності балансу;

 • рівень рейтингової оцінки фінансового стану підприємства;

інтегральну оцінку ймовірності банкрутства підприємства (за методом Спрінгейта, коефіцієнтом У.Бівера)

Всього за змістовий модуль 4

8

40

Всього за модуль І

16

80

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Здійснення вибору даних з фінансової звітності для виконання завдання

1

5

Проведення розрахунків основних показників фінансового стану підприємства

2

10

Оцінка фінансового стану підприємства

1

5

Всього за модуль ІІ

4

20

Всього

20

100