Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
47
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
288.26 Кб
Скачать

Розрахунок середнього абсолютного приросту і середнього темпу приросту

Середній рівень динамічного ряду - середня, обчислена на основі рівнів динамічного ряду. Особливості розрахунку залежать від виду ряду динаміки і визначається як середня арифметична проста, середня арифметична зважена або середня хронологічна.

Середній або середньорічний абсолютний приріст - це показник ряду динаміки, який показує на скільки одиниць у середньому за одиницю часу (щорічно) за певний період змінювався рівень показника, що аналізується. Середній абсолютний приріст розраховується як середня арифметична проста з ланцюгових абсолютних приростів:

або , (3.47)

де m = n - 1 - число ланцюгових абсолютних приростів,

n – кількість періодів (моментів часу) у ряді динаміки.

Середній або середньорічний темп зростання - це показник ряду динаміки, який показує скільки відсотків у середньому за одиницю часу (щорічно) за певний період становить зміна рівня показника, що аналізується. Середній або середньорічний темп приросту - це показник ряду динаміки, який показує на скільки відсотків у середньому за одиницю часу (щорічно) за певний період змінювався рівень показника, що аналізується. Ці показники краще розраховувати після визначення середнього або середньорічного коефіцієнта зростання (росту).

Середній коефіцієнт зростання розраховують за формулою середньої геометричної:

(3.48)

де m - число ланцюгових коефіцієнтів зростання; m = n – 1.

Якщо відомий середній коефіцієнт зростання, то середній темп зростання та середній темп приросту визначають наступним чином:

·100%.(3.49)

Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. Порівняльний аналіз динамічних рядів з використанням коефіцієнтів випередження та еластичності

Якщо абсолютна та відносна швидкість динаміки у межах періоду, що вивчається, неоднакова, порівнянням однойменних характеристик за різні інтервали часу вимірюється прискорення (уповільнення) динаміки.

Різниця абсолютних ланцюгових приростів ' = t - t--1 характеризує абсолютне прискорення (+) чи уповільнення (-) динаміки.

Відносне прискорення це відношення абсолютного прискорення до абсолютного приросту, прийнятого за базу ( Δ' / Δіб ) або це темп приросту абсолютного приросту. Розраховується тільки у випадку, якщо абсолютний приріст, прийнятий за базу порівняння, додатне число. Якщо інтервали часу неоднакові, використовують середні абсолютні прирости відповідних інтервалів.

При зрівнюванні розвитку двох явищ використовують показники, що представляють співвідношення базисних темпів зростання або темпів приросту за однакові відрізки часу за двома рядами динаміки. Ці показники називають коефіцієнтами випередження:

Кв = ТрА / ТрБ, або Кв = ТпрА / ТпрБ. (3.50)

За допомогою цих показників порівнюють ряди динаміки, що мають однаковий зміст, але відносяться до різних територій або об’єктів, а також ряди динаміки різного змісту, що характеризують один і той же об’єкт.

Якщо ряди динаміки взаємопов’язані, тобто рівні їх представляють фактор х та результат у, із співвідношення темпів приросту цих ознак визначають, на скільки відсотків змінюється результативна ознака у зі зміною факторної ознаки х на 1 %. За економічним змістом співвідношення темпів приросту є коефіцієнтом еластичності :

Кел = Тпр у / Тпр х. (3.51)

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012