Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
91
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
380.42 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2. Агрегування інформації та аналіз закономірностей розподілу

Практичні заняття до теми 5: Узагальнюючі статистичні показники

Мета: Закріпити теоретичні знання та виробити практичні навички щодо обчислення абсолютних, відносних та середніх величин, визначення їх виду та економічного змісту

План заняття

 1. Обчислення абсолютних величин

 2. Розрахунок різних видів відносних величин, їх аналіз. Графічне зображення абсолютних і відносних величин

 3. Обґрунтування виду середньої величини для конкретних даних та вибір ваг для зваженої середньої. Розрахунок середньої арифметичної, гармонічної, геометричної, хронологічної

Методичні рекомендації Розрахунок різних видів абсолютних і відносних величин, їх аналіз

При вивченні різних соціальних та економічних явищ статистика у своїх висновках спирається на числові дані, отримані в конкретних умовах місця і часу. Статистичний показник – це кількісна характеристика соціально-економічних явищ та процесів в умовах якісного визначення, тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціально-економічного явища чи процесу. Конкретний статистичний показник характеризує розмір, обсяг явища чи процесу, що вивчається, у конкретному місці й у певний час. Показник-категорія відображає суть, загальні відмінні властивості конкретних статистичних показників одного й того ж виду без зазначення часу, простору та кількісного значення.

Система статистичних показників — це сукупність взаємопов'язаних показників, що має однорівневу чи багаторівневу структуру; має на меті розв'язання конкретного статистичного завдання. Це ієрархічна структура, на нижньому щаблі якої - узагальнюючий інтегральний показник, на верхньому - рівновагомі ознаки, які безпосередньо вимірюються. Класифікація видів статистичних показників за різними ознаками представлена на рис. 3.4.

Форми вираження статистичних показників:

абсолютні величини;

відносні величини;

середні величини.

Абсолютні величини

Абсолютний показник - це показник у формі абсолютної величини, яка відображає фізичні властивості, часові та вартісні характеристики соціально-економічних явищ та процесів.

Абсолютні величини – це початковий вид узагальнюючих показників, які характеризують розмір соціально-економічного явища, його чинників на певний момент або за певний проміжок часу. Абсолютні величини являють собою іменовані числа та характеризують абсолютні розміри процесів та явищ, що вивчаються.

Засоби отримання:

• реєстрація фактів;

• групування та зведення;

• розрахунок за визначеною методологією.

Одиниці вимірювання:

  • натуральні вимірники: т, кг, м, км, одиниці, особи та ін.;

  • комбіновані натуральні вимірники: т-км, кВт-год, та ін.;

  • умовно-натуральні вимірники (перерахунок виконується за допомогою спеціальних коефіцієнтів - сумірників);

  • трудові вимірники: людино-година, людино-день;

  • вартісні вимірники: грн., дол. США, євро та ін..

Наприклад:

 • Назва показника – обсяг продукції, що вироблена за місяць.

 • Одиниця виміру – штуки, тони, метри, літри, квадратні або кубічні метри, гривні.

Індивідуальні абсолютні показники - показники, які отримують безпосередньо в процесі статистичного спостереження як результат вимірювання, зважування, підрахунку та оцінки досліджуваної кількісної ознаки щодо окремої одиниці сукупності.

Загальні об'ємні показники - це абсолютні показники, які характеризують обсяг ознаки або обсяг сукупності як у цілому щодо об'єкта, який вивчається, так і щодо будь-якої його частини (групові); ці показники отримують шляхом зведення та групування індивідуальних абсолютних показників.

Перерахунок абсолютних величин в умовні одиниці виміру:

Якщо виникає потреба звести воєдино кілька різновидів однієї споживчої властивості, обсяги такого явища виражають в умовно-натуральних одиницях. Перерахунок в умовні одиниці здійснюють за допомогою спеціальних коефіцієнтів-сумірників, розрахованих як відношення споживчих властивостей окремих різновидів продукції до еталонних значень. Наприклад, різні види палива переводяться в умовне паливо із теплотою згорання 29,3 мДж/кг; консерви різного обєму – в умовні консервні банки обємом 353, 4 см3 і т.д.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012