Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Змістовий модуль 2.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Рекомендована література

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання __________________

  1. Засоби діагностики успішності навчання ____________________________

Примітки:

  1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.

  2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми.

  3. Шифр за ОПП для дисциплін навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» не проставляється.

  4. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни.

  5. Формат бланка А4 (210297 мм.).

Додаток 2

Зразок оформлення програми навчальної дисципліни

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Лідерство

Програма

варіативної навчальної дисципліни

підготовки магістрів

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

8.03050401 «Економіка підприємства»,

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»,

8.03050803 «Оподаткування», 8.03050802 «Банківська справа»

Дніпропетровськ

2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО кафедрою менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Редіна Н.І. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Комарова К.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною комісію факультету______________________________________________________________

(назва факультету)

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Обговорено та рекомендовано до видання кафедрою __________________________

(назва кафедри)

_______________________________________________________________________

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Лідерство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050803 «Оподаткування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особистісні, міжособистісні, групові та внутрішньоорганізаційні відносини лідерів у системі функціонування сучасних організацій.

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Лідерство» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Менеджмент», «Самоменеджмент», «Етика і психологія ділового спілкування», «Організаційна поведінка» та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основні концепції лідерства

Змістовий модуль 2. Міжособистісні, групові та внутрішньоорганізаційні аспекти лідерства