Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист / Цивільний захист Заоч. Фін. 2011.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.26 Mб
Скачать

Можливі втрати працівників, службовців і населення від сдор в осередках враження (р),%

Умови перебуван-ня людей

Без

протига-зів

Забезпеченість людей протигазами,%

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

На відкритій місцевості

90–100

75

65

58

50

40

35

25

18

10

У простих укріпленнях будинку

50

40

35

30

27

22

18

14

9

4

Примітка.

Орієнтована можлива втрата людей в осередках враження складає: в легкому ступені – 25%, в середньому і важкому ступенях (з виходом з ладу не менше ніж на 2–3 тижні і з потребою госпіталізації) – 40%, зі смертельними випадками – 35%.

Додаток В.13

Таблиця 19

Час знаходження людей в ізолюючих засобах захисту шкіри

Температура навколишнього повітря, С

Час знаходження в ізолюючих засобах захисту шкіри

без вологого екрануючого комбінезона

з вологим екрануючим комбінезоном

+30 і більше

15–20 хв

1–1,5 год

25–29

до 30 хв

1,5– 2 год

20–24

до 45 хв

2–2,5 год

15–19

до 2-х год

більше 3-х год

Нижче +15

більше 3-х год

Примітка:

1. У похмуру або вітряну погоду, а також у тіні час безперервного знаходження може бути збільшений у 1,5 рази.

2. Час відновлення теплового стану до вихідного рівня складає не менше 1 год., кожен наступний цикл роботи скорочується на 30%.

Додаток В.14

Таблиця 20

Значення середньої швидкості перенесення хмари, зараженої сдор(ор), м/с

–відстань від об’єктів x та y, км.

Навчально-методичний посібник

Чернета Валерій Миколайович Цивільний захист

ББК 68.9

Ч 49 Чернета В.М.

Цивільний захист: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, для студентів які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, «Фінанси і кредит», 7.03050401, «Економіка підприємства», 7.03050501, «Управління персоналом та економіка праці», за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 2011. – 106 с.

Посібник повинен допомогти студентам отримати необхідну систему знань з цивільного захисту та оволодіти вмінням застосовувати набуті знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

ББК 68.9

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____

Замовлення №____________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

49