Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист / Цивільний захист Заоч. Фін. 2011.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.26 Mб
Скачать

3.1. Теми індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Радіаційна безпека.

2. Методика оцінки радіаційної обстановки.

3. Оцінка хімічної обстановки.

4. Оцінка інженерного захисту об’єкта.

5. Оцінка хімічної обстановки при руйнуванні об’єктів, що мають сильнодіючі отруйні речовини (СДОР).

6. Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів.

7. Планування дій по попередженню і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час у режимах: повсякденної діяльності, підвищеної готовності та при режимі НС.

8. Бактеріологічна зброя і захист від неї. Сибірська виразка.

9. Способи захисту населення при радіоактивному і хімічному зараженні місцевості.

10. Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів.

11. Методика оцінки радіаційної обстановки.

12. Медико-тактична характеристика зон радіоактивного зараження при аваріях на АЕС.

13. Забезпечення роботи підприємства в умовах радіоактивного зараження.

14. Прилади радіаційного, хімічного, радіоактивного і дозиметричного контролю.

15. Проблема радіаційного забруднення в Україні.

16. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища. Захист населення і територій.

17. Методичні рекомендації з оцінки соціально-економічного збитку порушення здоров’я населення, обумовленого забрудненням атмосферного повітря.

18. Автоматизована оцінка техногенного ризику й оптимізація заходів для його зниження.

19. Екологічна оцінка діяльності підприємства.

20. Ризики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

21. Промислова безпека на небезпечних виробничих об’єктах.

22 Облік і контроль радіоактивних речовин і відходів.

23. Особливості страхування техногенного ризику.

24. Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів.

25. Сили цивільної оборони України.

26. Техногенно-екологічна обстановка в Дніпропетровській області.

27. Організація і проведення способів по виселенню й евакуації населення з зони НС.

28. Комплексний захист населення. Способи радіаційного, інженерного, хімічного і медичного захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

29. Матеріальна і юридична відповідальність у надзвичайних ситуаціях техногенно-екологічного характеру.

30. Аналіз можливої обстановки в разі виникнення стихійних лихий, катастроф, аварій на території АНД району міста Дніпропетровська.

31. План дій особистого складу академії при загрозі і виникнення надзвичайних ситуацій. Часткова евакуація при катастрофічному затопленні.

32. Правила поведінки та дії особистого складу при зараженні радіоактивними речовинами.

33. Можливі надзвичайні ситуації техногенного характеру на транспорті.

34. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті господарчої діяльності.

35. Стійкість роботи об’єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях.

4. Підсумковий контроль

4.1. Теоретичні питання до підсумкового контролю

1. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

2. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

3. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів.

4. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

5. Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.

6. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ.

7. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.

8. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС.

9. Зонування територій за ступенем небезпеки.

10. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої документації.

11. Методика розроблення планів з попередження НС.

12. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

13. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків.

14. Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту.

15. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС.

16. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон.

17. Характеристика ступенів руйнування. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

18. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

19. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні.

20. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.

21. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах.

22. Характеристики зон радіоактивного зараження. Порядок нанесення цих зон на картографічну схему (карту).

23. Характеристики зон хімічного та біологічного зараження. Порядок нанесення цих зон забруднення на картографічну схему (карту).

24. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження.

25. Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань з первинного осередку.

26. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження.

27. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій.

28. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ.

29. Визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості.

30. Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях.

31. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим.

32. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

33. Поняття державного резерву, його склад, призначення. Норми резервування та фінансування системи державного резерву на випадок НС.

34. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.

35. Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення страхових і резервних фондів, запасів матеріальних засобів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

36. Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами першочергового вжитку для постраждалого населення.

37. Економіка катастроф. Ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків НС.

38. Вибір ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та екологічних показників. Структура бізнес–плану інвестиційного проекту, його фази та стадії.

39. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек техногенного та природного характеру регіону (підприємства). План здійснення маркетингових досліджень. Фінансовий план. Цикл інвестиційного проекту,

40. Економічний ефект від застосування заходів захисту населення і територій від НС та його розрахунок. Визначення та розрахунок терміну окупності проекту.