Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
122.37 Кб
Скачать

Програма навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік":

  • Інструментальні:

- здатність впроваджувати нові технології збору і обробки облікової інформації для використання її в управлінні підприємством;

- уміння працювати з нормативно-правовими документами.

  • Міжособистісні компетенції:

- здатність працювати як в команді, так і автономно;

- здатність до критики і самокритики;

- уміння організовувати роботу бухгалтерської служби на підприємстві.

  • Системні компетенції:

- здатність демонструвати набуті знання і навички, придбані під час навчання,

- володіння навичками роботи з програмними продуктами, які використовуються в системі бухгалтерського обліку;

- здатність до навчання та постійного підвищення рівня професійних знань;

  • Спеціальні компетенції:

- уміння розробляти нормативні документи підприємства, що складають регламент побудови системи бухгалтерського обліку;

- вміння заповнювати типові первинні бухгалтерські документи, складати розрахунки показників за встановленими методиками, що підлягають обліку;

- розуміння змісту облікової інформації, вміння систематизувати та узагальнювати її у реєстрах обліку та фінансовій звітності;

- здатність використовувати найоптимальнішу методологію і методику у формуванні облікової інформації в обліку і фінансовій звітності;

- здатність оперувати обліковою інформацією для її аналізу;

- здатність використовувати облікову інформацію для побудови внутрішньогосподарського обліку і внутрішнього аудиту;

    1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Поняття і метод бухгалтерського обліку

Змістовий модуль 1. Облік активів і зобов’язань

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Тема 2. Оцінка, калькуляція, документація

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тема 5. Інвентаризація. Форми бухгалтерського обліку

Модуль ІІ Облік господарських процесів

Змістовий модуль І. Облік господарських процесів 1

Тема 6. Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Змістовий модуль ІІ. Облік господарських процесів 2

Тема 7. Облік власного капіталу

Тема 8. Облік необоротних активів

Тема 9. Облік запасів

Тема 10 Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Тема 11. Облік витрат діяльності підприємства

Тема 12. Облік доходів і фінансових результатів

Тема 13. Фінансова звітність

Модуль ІІІ Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит