Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / УКР.МОВА Робоча програма 3к.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Допоміжна

 1. Вергазова Л.Г. Практикум з перекладу для студентів економічних спеціальностей. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – 102 с.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. – 3-є видання, переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.

 3. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Радянська школа, 1986. – 221 с.

 4. Головач А.С. Зразки оформлення документів. Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 352 с.

 5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998.– 257 с.

 6. Ділова українська мова: Навч. посіб. / О.Д.Горбул, Л.Г.Галузинська, Т.І.Ситник, С.А.Яременко: За ред. О.Д.Горбула. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 226 с.

 7. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2001. – 384 с.

 8. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К.: Вища школа, 1977.– 294 с.

 9. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.– 279 с.

 10. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 1991. – 397 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 12. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа, 1993. – 239 с.

 13. Любивець Л.П. Ділові папери. – К.: Рад. шк., 1981. – 78 с.

 14. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наукова думка, 1981. – 140 с.

 15. Молдованов М.І., Сидорова І.М. Сучасний діловий документ. – К.: Техніка, 1992. – 399 с.

 16. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 1996. – 797 с.

 17. Орфографічний словник української мови: Близько 114 000 слів / За ред. С.І.Головащука і В.М.Русанівського. – К.: Наукова думка, 1975. – 856 с.

 18. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1998.– 294 с.

 19. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1998. – 248 с.

 20. Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. – К.: Радянська школа, 1969. – 255 с.

 21. Російсько-український словник: Близько 37 тис. слів / Д.І.Ганич, І.С.Олійник. – К.: Радянська школа, 1976. – 880 с.

 22. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с.

 23. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.М.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.

12. Інформаційні ресурси

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки університету і кафедри менеджменту і господарського права, які передбачають:

 • використання студентами комп'ютерного класу відкритого типу для роботи в мережі Інтернет з пошуком нової інформації за темами дисципліни;

 • використання студентами електронного ресурсу з електронним каталогом науково-технічної бібліотеки університету при самостійній роботі і виконанні індивідуальних завдань;

Розробник програми: професор кафедри менеджменту і господарського права

__________________В.І. Мозговий

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.